Tisztelt Közgyűlés!

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az Érd külterület 024/6 hrsz-ú, erdő művelési ágú ingatlannak 250280/354960-ad arányú tulajdonosa. Az ingatlan teljes területe 8 ha 3307 m², mely 33 tulajdonos osztatlan közös tulajdonát képezi.

 

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: törvény) alapján a tulajdonosokat (erdő használatára jogosultakat) az erdei haszonvételek jogának gyakorlása mellett számos erdőgazdálkodással kapcsolatos bejelentési és egyéb kötelezettség is terheli:

  • Így a törvény 18.§ (5) bekezdése előírja, hogy az erdő használatára jogosult köteles az erdészeti hatóság által vezetett erdőgazdálkodói nyilvántartásba - a használati jogát igazoló okiratok benyújtásával - bejelentkezni.
  • Ehhez előzetesen azonban az is szükséges, hogy a törvény 19.§-a alapján a tulajdonosok az erdő használatára írásbeli szerződést kössenek (többlethasználati megállapodás), melyben kijelölik az erdőgazdálkodót. A tulajdonosokkal történt előzetes egyeztetés alapján az erdőgazdálkodó Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata lesz, tekintettel arra, hogy az ingatlannak közel 70%-ban tulajdonosa.
  • Az erdőgazdálkodónak az erdőgazdálkodási tevékenység szakszerűségének biztosítása érdekében a törvény 97.§ (1) bekezdése alapján jogosult erdészeti szakszemélyzetet (erdőmérnök) kell alkalmaznia, aki a szakirányítási feladatokat ellátja, továbbá a munkák tényleges elvégzésére erdőművelésben jártas vállalkozóval is szerződést kell kötnie.
  • A szakszemélyzetnek a tanácsadásért és a művelési terv elkészítéséért, a vállalkozónak pedig az elvégzett feladatokért díjat kell fizetni. Az erdőműveléssel járó költségeket a tulajdonosoknak tulajdoni hányaduk arányában kell viselniük.

 

Helyszíni szemlén megállapítást nyert, hogy az ingatlan egy mocsaras területen lévő nyárfaerdő, amely a vizes talaj következtében nem fejlődött megfelelően. A szakszemélyzet által ellátandó feladatokra, valamint az erdő művelésére vonatkozóan árajánlatot kértünk. Az erdő nagy része vízben áll, ezért az erdőművelés elvégzéséhez gépeket nem lehet igénybe venni, így az első becslések szerint a következő 4 évre az erdő művelésének várható kiadása 24.000.000,- Ft + Áfa.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete a több évre áthúzódó kötelezettségvállalásokra vonatkozóan az alábbiak szerint rendelkezik:

 

63/A.§ (1) Az államháztartásról szóló törvény, valamint az annak végrehajtásáról szóló Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire figyelemmel az önkormányzat a kötelező feladatai ellátása érdekében áthúzódó kötelezettséget vállalhat, amennyiben a beszerzés becsült értéke az áthúzódó kötelezettségvállalással érintett  költségvetési év tekintetében nem haladja meg a hatályos szerződésben meghatározott összeget.

 

Az említett feladat ellátására vonatkozóan az önkormányzat hatályos szerződéssel nem rendelkezik. A jogszabályi előírások alapján az ellátandó feladat az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatát képezi, elmulasztása esetén erdőgazdálkodási bírság kiszabásának van helye, ezért javasolt a szükséges évi 6.000.000,- Ft+Áfa fedezet biztosítása a 2019-2023. évekre.

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést vitassa meg, és a feladat ellátásához szükséges fedezetet a határozati javaslat szerint biztosítsa!

 

 

Érd, 2019. augusztus 15.

 

 

       T. Mészáros András

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az érdi 024/6 hrsz-ú, erdő művelési ágú ingatlan erdőgazdálkodási feladatai ellátásához szükséges költségvetési fedezetet a 2019. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy a feladat ellátásához szükséges fedezetet a 2020-2023. évek költségvetésébe betervezi. A szolgáltatás becsült értéke évi 6.000.000,- Ft + Áfa.

 

 

Határidő: azonnal

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.