Tisztelt Közgyűlés!

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4c) bekezdés a) pontja, valamint a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatás felhasználásának feltételrendszeréről szóló 1517/2016. (IX. 23.) Korm. határozat alapján a Pénzügyminisztérium, mint Támogató pályázatot hirdet a Pest megye területén működő és újonnan létrehozandó önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatására.

 

 • A pályázat célja:

Kormányzati célkitűzés, hogy a 3 éven aluli gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma 2022-ig elérje a 70.000-et. A pályázati kiírás Pest megye területén a bölcsődei ellátás vonatkozásában férőhelyhiánnyal küzdő önkormányzati tulajdonú bölcsődék, és az önkormányzati tulajdonban lévő, többcélú óvoda-bölcsődeként működő intézmények bölcsődei férőhelybővítésének fejlesztését célozza, kiemelt figyelmet fordítva a hátrányos helyzetű gyermekek minél korábbi életkorban történő kora gyermekkori intervenciójának szükségességére.

 

 

 • A pályázatban választható projektcélok:
 • meglévő, jelenleg is bölcsődei/mini bölcsődei ellátás céljára használt, illetve egyéb, más célra használt, önkormányzati tulajdonú ingatlan férőhelybővítéssel járó átalakítása;
 • új bölcsőde/mini bölcsőde építése vagy bővítése.

A fenti projektcélokhoz kapcsolódóan választható tevékenységek:

 • Bölcsődei eszközbeszerzések a 15/1998. (IV.30.) NM rendeletben a bölcsődék működésére előírt minimum tárgyi feltételek biztosítására, informatikai eszközökkel, berendezésekkel, kommunikációtechnológiai eszközökkel;
 • Udvar, terasz, játszóudvar kialakítása;
 • Parkolóhelyek és akadálymentesített parkolóhelyek kialakítása;
 • Előtér, kerékpár és babakocsi tároló kialakítása;
 • Megújuló energiaforrások alkalmazása.

 

 • A támogatott beruházás megvalósításának időtartama:

A támogatási szerződés aláírásától számítva 24 hónap

 • A pályázók köre:

Pest megyei települési önkormányzatok (GFO 321)

 

5. A támogatás formája:

Vissza nem térítendő költségvetési támogatás, kötelezően biztosítandó 5 % önrésszel.

Bruttó finanszírozású projekt, melyben a támogatás 100%-a előlegként kerül folyósításra.

 

 • A támogatás összege, mértéke:

 

Pályázati célok

Az igényelhető támogatás összege (Ft)

a) Meglévő, jelenleg is bölcsődei ellátás céljára használt, illetve egyéb, más célra használt, önkormányzati tulajdonú ingatlan férőhelybővítéssel járó átalakítása

minimum 10 millió Ft – maximum 120 millió Ft, de férőhelyenként legfeljebb bruttó 5 millió Ft

 • Új bölcsőde építése vagy bővítése

minimum 60 millió Ft – maximum 480millió Ft, de férőhelyenként legfeljebb bruttó 10 millió Ft

 

A támogatás maximális mértéke függ a megvalósítandó alcéltól, illetve a pályázó egy lakosra jutó adóerő-képességétől.

 

A pályázó település 2018. évi adóerő képessége

Az elérhető támogatási intenzitás maximális mértéke

0 – 20.000 forint/lakos

100%

20.001 – 50.000 forint/lakos

95%

50.001 forint/lakos

90%

 

  Érd Megyei Jogú Város adóerő képessége a 2018. II. negyedévi adatok alapján 23 048 Ft/fő, ami miatt a szükséges saját forrás mértéke az elnyert összeg 5%-a, vagyis max. 25 263 158 Ft.

7. A pályázat benyújtása:

A pályázat benyújtása 2019. augusztus 27-től lehetséges a Magyar Államkincstár elektronikus pályázati felületén keresztül a pályázati forrás keretének erejéig, legfeljebb szeptember 27-ig.

8. A pályázati kérelem elbírálásának határideje:

A pályázat benyújtását követő 90 napon belül várható eredmény.

Javaslat:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata „Javaslat az önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatására kiírt pályázat”tárgyban pályázatot kíván benyújtani.

A fejlesztésre javasolt helyszín az Érdi Kincses Óvoda Tállya Tagóvoda ingatlanának közvetlen közelében elhelyezkedő Tállya utca 1., 20997 hrsz-ú telek. A bölcsőde meglévő óvoda közelében való kialakítása több szempontból kedvező, az önkormányzat célja a Fenyves-Parkvárosban tervezetthez hasonló módon egy köznevelési alközpont létrehozása. A szabályozási terv a Topoly utca lezárását irányozza elő ezen a szakaszon, a többlet cca. 420 m2 a fejlesztésbe ugyancsak bevonható.

Az előzetes egyeztetéseknek megfelelően 52 férőhelyes, 4 csoportos, 2 gondozási egységből álló, közel 800 m2  területű új bölcsődei épületet kívánunk építeni.

 

A pályázat keretén belül 480 000 000 Ft támogatást kívánunk igényelni, melyhez a szükséges önerő összege további 25 263 158 Ft.

 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a pályázat benyújtását támogassa, valamint hatalmazza fel a polgármestert a pályázathoz szükséges nyilatkozatok megtételére!

 

Érd, 2019. augusztus 16.

                                                      

 

 

 

T. Mészáros András

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az „Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” című pályázati felhívásra a b) projektcélnak megfelelően új bölcsőde építésére (2030 Érd, Tállya utca 1., hrsz.: 20997) pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstárhoz.

2. A Közgyűlés a benyújtandó pályázathoz kapcsolódóan az önkormányzat 2019. évi költségvetésének általános tartaléka terhére vállalja a pályázati önerő biztosítását, melynek összege 25 263 158 Ft, a beruházás költségei pedig az alábbiak szerint alakulnak:

 

Fejlesztési projektcél /Költségek

Igényelt támogatás összege (95%)

Önerő összege (5%)

Beruházás összköltsége

b) projektcél Érd Tállya utca 1.sz alatt új bölcsőde építése

br. 480 000 000 Ft

br. 25 263 158 Ft

br. 505 263 158 Ft

 

 

Határidő: 2019. szeptember 27.

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.