Tisztelt Közgyűlés!

 

A közlekedésért felelős miniszter – a helyi önkormányzatokért felelős miniszterrel, valamint az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben – a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet I. Működési célú támogatások 5. pont szerinti, „A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására” címen, összhangban

  • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
  • a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Sztv.),
  • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, illetve
  • az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) rendelkezéseivel

pályázatot írt ki.

A pályázati kiírás lényeges elemei, feltételei az alábbiak:

1. A pályázat célja:

 

Központi költségvetési forrás biztosítása a helyi közösségi közlekedés működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása, a települési önkormányzatok területén működő közlekedési szolgáltatóknál (a továbbiakban: szolgáltató) jelentkező és a helyi közlekedési közszolgáltatás ellátása során felmerülő – tárgyévet megelőző évi – veszteségek pótlása érdekében.

 

Az önkormányzat területén a helyi közösségi közlekedés megfelelő és folyamatos biztosítása.

 

A települési önkormányzat az Sztv. 21. § (1) bekezdése alapján az abban meghatározott feladatokat a feladat ellátáshoz szükséges forrásokkal együtt – az állam vagy a települési önkormányzat kizárólagos tulajdonában, vagy kizárólag az állam és a települési önkormányzat közös tulajdonában álló korlátolt felelősségű társaság vagy részvénytársaság, vagy irányítása alatt álló költségvetési szerv formájában működő – közlekedésszervezőnek adhatja át.

 

 

 

2. A pályázók köre:

A pályázati feltételek alapján Érd MJV Önkormányzata jogosult a pályázat benyújtására.

 

3. A támogatás formája: Vissza nem térítendő költségvetési támogatás.

 

4. A támogatás mértéke:

A Kvtv. 3. melléklet I. 5. pontjában meghatározott éves támogatási keret a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelően benyújtott pályázati kérelmekben közölt adatok alapján a tárgyévet megelőző évben ténylegesen teljesített – környezetvédelmi szempontból a Kvtv.-ben előírt mértékben súlyozott – személyszállítási teljesítmények (férőhely-kilométer) arányában kerül elosztásra.

A helyi közösségi közlekedés környezetvédelmi súlyszámai:

Környezetvédelmi súlyszámok

Dízel autóbusz

Gázüzemű autóbusz
(LPG és CNG)

Trolibusz

Elektromos és dízelmotoros hajtású autóbusz, villamos

1,00

1,75

1,75

2,90

 

Szükséges saját forrás mértéke: a települési önkormányzat nyilatkozik arról, hogy a helyi közlekedés ellátásához és fejlesztéséhez a tárgyévet megelőző évben, a tárgyévet megelőző évet érintően szolgáltatóként milyen összegű saját forrás átadásával járult hozzá. A támogatás összege ezen önkormányzati saját forrást legfeljebb 25%-kal haladhatja meg.

A támogatás összege a települési önkormányzat által a helyi közlekedés működtetésének – folyamatos üzemeltetésének és eszközfenntartási ráfordításainak – finanszírozására fordított támogatásával együttesen nem haladhatja meg a vasúti és közúti személyszállításról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és Tanács 2007. október 23-ai 1370/2007/EK rendeletében (a továbbiakban: EK rendelet) meghatározott elvek szerint számított, a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek és az ágazatban szokásos ésszerű nyereség együttes összegét.

 

5. A döntést megalapozó értékelési szempontok főként:

 

A pályázat elbírálása során támogatásra jogosult az a települési önkormányzat, amely

 

  • a pályázat elektronikus feltöltését és papír alapú benyújtását, valamint a szükséges hiánypótlást a felhívásnak megfelelően határidőre teljesítette,
  • a „pályázók köre” pontban megjelölt kritériumoknak megfelel, valamint
  • a tárgyévet megelőző évben, a tárgyévet megelőző évet érintően a helyi közlekedés ellátásához és fejlesztéséhez saját forrás átadásával járult hozzá.

A támogatási keretösszeg felosztásáról a miniszter dönt objektív módon, a települési önkormányzatok hiteles pályázati adatai alapján a Kvtv. 3. melléklet I. alcím 5. pontjában és a pályázati kiírás 5. pontja, azaz „A támogatás mértéke” pontjában foglalt szabályok és kritériumok alkalmazásával. A miniszteri döntés települési önkormányzatonként és szolgáltatóként tartalmazza a megítélt támogatás összegét. A támogatás nem minősül egyedi döntés alapján nyújtott támogatásnak, mivel a támogatás nyújtásának és mértékének minden feltételét jogszabály határozza meg, és a támogatási döntés meghozatala során a döntéshozónak mérlegelési joga nincs.

 

6. A pályázat benyújtása:

A pályázat megalapozottságát a Volánbusz Zrt.-nek a Közgyűlés előtt 2019. 08. 21-én ismertetésre kerülő beszámolója adja, melynek Gazdálkodási adatok című pontjában táblázatos formában részletezésre került a 2018. évi költségvetés, és ebben a dokumentumban pedig kimutathatóan a fennálló 34.120.218,- Ft többletfinanszírozási igény.

A pályázat benyújtása a következő pénzügyi felosztás szerint történik majd:

Volánbusz Zrt. beszámolója alapján

Volánbusz Zrt. általi teljes támogatási igény

Saját forrás

Pályázatból igénylésre kerülő támogatás

nettó 34.120.218 Ft

nettó 15.164.541 Ft

nettó 18.955.677 Ft

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 26.

 

7. A pályázat elbírálása, támogatási összeg folyósítása:

A miniszteri döntés határideje: 2019. október 9.

A támogatás a tárgyévben két egyenlő részletben kerül folyósításra, 2019. november 20-ig és 2019. december 2-ig.

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy tárgyalja meg az előterjesztést, és támogassa a pályázat benyújtását!

 

 

Érd, 2019. augusztus 16.

                                                                          

 

 

T. Mészáros András

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése ”A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására” című felhívásra pályázatot nyújt be.

 

2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy nyilatkozik, hogy a helyi személyszállítási közszolgáltatást 2019. január 1-jétől 2019. december 31-éig folyamatosan fenntartja.

3. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2019. évi költségvetés általános tartaléka terhére a helyi közlekedés működtetéséhez a tárgyévet megelőző évre vonatkozóan a Volánbusz Zrt. részére nettó 15.164.541 Ft vissza nem térítendő önkormányzatitámogatás átadásával járult hozzá.

Volánbusz Zrt. beszámolója alapján

Volánbusz Zrt. általi teljes támogatási igény

Saját forrás

Pályázatból igénylésre kerülő támogatás

nettó 34.120.218 Ft

nettó 15.164.541 Ft

nettó 18.955.677 Ft

 

4. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy nyilatkozik,hogy pályázati eljárás útján kötötte meg a szolgáltatóval a közszolgáltatási szerződést.

 

Határidő: 2019. augusztus 26.

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.