Tisztelt Közgyűlés!

 

A polgármester illetménye tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 71. § (2) bekezdése a következőképpen rendelkezik:

 

„A megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik az államtitkárnak a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvényben meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből és vezetői illetménypótlékából álló illetményének összegével.”

 

A fentiek alapján tehát a polgármester illetménye az alábbiak szerint tevődik össze:

 

Alapilletmény (38.650 x 12):                                                          463.800 forint

Illetménykiegészítés (alapilletmény 50%-a):                                     231.900 forint

Illetménypótlék (alapilletmény 65%-a):                                            301.470 forint

Kerekített illetmény összesen:                                                        997.200 forint

 

A jogszabály megfogalmazásból következően a polgármester illetménye törvény által meghatározott, ezért annak megállapítása során a Közgyűlésnek mérlegelési joga nincs.

 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény131. § (2) bekezdése alapján az illetményt száz forintra kerekítve kell megállapítani.

 

Az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján a főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester, a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. Ennek megfelelően  a polgármester költségtérítése illetményének 15%-a, azaz 149.580 forint.

 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225 /L. § (1) bekezdése alapján a polgármesterek foglalkoztatási jogviszonya tekintetében többek között alkalmazni kell a Kttv.-nek az idegennyelv-tudási pótlékra vonatkozó rendelkezéseit.

 

Tekintettel arra, hogy a nyelvpótlék a vonatkozó jogszabályok alapján az illetményükön felül illeti meg a polgármestert, ezért a polgármester nyelvpótlékának megállapításáról is döntést kell hoznia a Közgyűlésnek.

 

Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatot fogadja el!

 

 

Érd, 2019. október 31.

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

jegyző

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése dr. Csőzik László polgármester illetményét 2019. október 14. napjától a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (2) bekezdése alapján havi 997. 200 forintban állapítja meg.

 

2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése dr. Csőzik László polgármester részére 2019. október 14. napjától a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (6) bekezdése alapján illetménye 15%-ának megfelelő összegű, azaz 149.580 forint költségtérítést állapít meg.

 

3. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése dr. Csőzik László polgármester részére 2019. október 14. napjától a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény a 225/L. § (1) bekezdése, valamint 141. § (6) bekezdés b) pontja alapján havi 23.190 forint idegennyelv-tudási pótlékot állapít meg.

 

 

Határidő:       azonnal

 

Felelős:           Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

 

 

Szavazás módja: titkos szavazás, egyszerű többség szükséges