Tisztelt Közgyűlés!

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 74. § (1) bekezdése szerint a képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy alpolgármestert, főpolgármester-helyettest, a megye közgyűlése alelnököt (a továbbiakban együtt: alpolgármester) választ, több alpolgármestert választhat. A képviselő-testület legalább egy alpolgármestert saját tagjai közül választ meg. Az alpolgármester jogai és kötelezettségei a megválasztásával keletkeznek, a megbízás megszűnésével szűnnek meg.

 

Az Mötv. 80. § (1) bekezdése szerint a főállású alpolgármester illetményének összegét a polgármester illetménye 70–90%-a közötti összegben a képviselő-testület állapítja meg.

 

A megyei jogú város polgármesterének illetménye az Mötv. 71. § (2) bekezdése alapján 997.200 forint. A főállású alpolgármesterek illetményét így 698.040 forint és 897.480 forint között állapíthatja meg a Közgyűlés.

 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény131. § (2) bekezdése alapján az illetményeket száz forintra kerekítve kell megállapítani.

 

Javaslom a tisztelt Közgyűlésnek, hogy Szűcs Gábor és Tetlák Örs főállásúként megválasztott alpolgármesterek illetményét a polgármester illetményének 90%-ában, azaz kerekítve 897.500 forintban állapítsa meg.

 

Az Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján a főállású alpolgármester, a társadalmi megbízatású alpolgármester havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. Ennek megfelelően kérem az alpolgármesterek részére illetményük 15%-ának megfelelő költségtérítés megállapítását is.

 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225 /L. § (1) bekezdése alapján az alpolgármesterek foglalkoztatási jogviszonya tekintetében többek között alkalmazni kell a Kttv.-nek az idegennyelv-tudási pótlékra vonatkozó rendelkezéseit.

 

Tekintettel arra, hogy a nyelvpótlék a vonatkozó jogszabályok alapján az illetményükön felül illeti meg az alpolgármestereket, ezért a nyelvpótlék megállapításáról is döntést kell hoznia a Közgyűlésnek.

 

Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatokat fogadja el!

 

 

Érd, 2019. október 31.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT I.

 

 

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Szűcs Gábor főállású alpolgármester illetményét 2019. november 5. napjától – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (1) bekezdése alapján – a polgármester illetményének 90%-ában, azaz havi 897.500 forintban állapítja meg.

 

2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Szűcs Gábor főállású alpolgármester részére 2019. november 5. napjától – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (3) bekezdése alapján – illetménye 15 %-ának megfelelő, azaz 134.625 forint összegű költségtérítést állapít meg.

 

 

Határidő: határozat közlésére: azonnal

 

Felelős: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

 

 

Szavazás módja: titkos szavazás, egyszerű többség szükséges

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT II.

 

 

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Tetlák Örs főállású alpolgármester illetményét 2019. november 5. napjától – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (1) bekezdése alapján – a polgármester illetményének 90%-ában, azaz havi 897.500 forintban állapítja meg.

 

2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Tetlák Örs főállású alpolgármester részére 2019. november 5. napjától – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (3) bekezdése alapján – illetménye 15 %-ának megfelelő, azaz 134.625 forint összegű költségtérítést állapít meg.

 

3. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Tetlák Örs főállású alpolgármester részére 2019. november 5. napjától a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/K. § (1) bekezdésére figyelemmel, a 225/L. § (1) bekezdése, valamint 141. § (6) bekezdés a) pontja alapján havi 77.300 forint idegennyelv-tudási pótlékot állapít meg.

 

Határidő: határozat közlésére: azonnal

 

Felelős: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

 

 

Szavazás módja: titkos szavazás, egyszerű többség szükséges