Tisztelt Közgyűlés!

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 18. §-ára figyelemmel Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI. 26.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) módosításának szükségességét részletesen az alábbi okokkal és célokkal indokolom:

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 53. § (1) bekezdése alapján a képviselő-testület a működésének részletes szabályait a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletében határozza meg.

 

A 42. § (3) bekezdése szerint a képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen e törvény szabályai szerint megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét, a polgármester előterjesztése alapján megválasztja a bizottság vagy bizottságok tagjait, az alpolgármestert, alpolgármestereket, dönt illetményükről, tiszteletdíjukról.

 

Amennyiben az alpolgármesterek számát, és tisztségük ellátásának módját, valamint a bizottsági struktúra megváltoztatását határozza el a Közgyűlés, úgy először az SZMSZ-t kell módosítani.

 

Mivel a jelenleg hatályos szervezeti és működési szabályzattól eltérően tanácsnok megválasztására és a bizottsági struktúra átalakítására kívánok javaslatot tenni, ezért a hatályos SZMSZ módosításával e személyi döntések szervezeti alapjait szükséges először megteremteni.

 

Az alpolgármesterek tekintetében változás nem történik, két főállású alpolgármester megválasztására fogok javaslatot tenni.

A következő bizottságok létrehozását javasolom:

 • Pénzügyi Bizottság;
 • Gazdasági Bizottság;
 • Jogi és Közbiztonsági Bizottság;
 • Fenntarthatósági Bizottság;
 • Szociális és Egészségügyi Bizottság;
 • Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság;
 • Sport Bizottság.

 

Képviselők tiszteletdíja:

A képviselők tiszteletdíja tekintetében javaslom, hogy az SZMSZ-ben lévő szabályok az alábbiak szerint módosuljanak:

 

1. A képviselő havi bruttó tiszteletdíja (a továbbiakban: képviselői alapdíj) minden évben a tárgyév január 1. napján érvényes a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított legkisebb munkabér összegével (minimálbér) egyezik meg.

 2. A képviselő havi bruttó tiszteletdíja - legalább két bizottsági tagság esetén - a képviselői alapdíj és a képviselői alapdíj 55%-ának megfelelő összeg.

 3. A bizottság elnökének bruttó tiszteletdíja a 2. pont szerinti összegen túlmenően a képviselői alapdíj 35%-ának megfelelő összeg.

 4. A bizottság nem képviselő tagjainak bruttó tiszteletdíja a képviselői alapdíj 45%-a.

5.  A tanácsnok tiszteletdíja a bizottsági elnök tiszteletdíjával egyezik meg.

 

Az SZMSZ módosítása során ügyelni kell a rendelet kihirdetésére, és hatályba léptetésére vonatkozó követelményekre. A Jat. 7. § (2) bekezdése lehetővé teszi, hogy ha a szabályozás célja másként nem érhető el, a jogszabály hatálybalépésének napja a kihirdetés napja is lehet, ebben az esetben a hatálybalépés időpontját órában kell meghatározni, mely nem előzheti meg a kihirdetés időpontját. A rendelet módosításának hatályba léptetése során e szerint fogunk eljárni.

 

A szabályozás elemeinek várható hatásai között azzal számolunk, hogy a Közgyűlés alakuló ülésén meghozott szervezeti és személyi döntések egymással összhangban fognak állni.

 

Egyúttal tájékoztatom a Közgyűlést, hogy Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III. 27.) számú önkormányzati rendelet, valamint az SZMSZ átfogó felülvizsgálatára – az Mötv. rendelkezéseivel összhangban – a soron következő ülésünkön kerül sor. A jelen módosítás az alapvető szervezeti kérdések megalapozását és a végleges SZMSZ elfogadásáig a rendelet belső koherenciájának fenntartását célozza.

 

A Jat. 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit. A hatásvizsgálat eredményét az előterjesztés mellékletét képező hatásvizsgálati lap tartalmazza.

 

A jogszabálynak jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása nem kimutatható, ezért a Jat. 21. § (2) bekezdése alapján indoklás közzététele nem indokolt.

 

A Jat. 18. § (2) bekezdése alapján tájékoztatom a Közgyűlést, hogy a rendelet-tervezet az európai uniós jog szempontjából indifferens szabályozást tartalmaz.

 

Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

 

 

Érd, 2019. november 4.

 

     

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

TERVEZET!

 

 

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

                                                                           

…/2019. (XI. 5.)

önkormányzati rendelete

 

 

az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, 31/2014. (XI. 26.)

önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

 

1. § Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, 31/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 46. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

 

„ (5) A Közgyűlés a településfejlesztés körében az okos város koncepciója előkészítésének felügyeletéért felelős tanácsnokot választ.”

 

2. § Az SZMSZ 51. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„51. § (1) A Közgyűlés a munkatervében határozza meg azokat az előterjesztéseket, amelyeket a bizottságok terjesztenek elő, illetve amelyek csak előzetes bizottsági állásfoglalással nyújthatók be.”

 

3. § Az SZMSZ 53. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„53. § (1) A Közgyűlés a következő állandó bizottságokat hozza létre:

 

 • Pénzügyi Bizottság;
 • Gazdasági Bizottság;
 • Jogi és Közbiztonsági Bizottság;
 • Fenntarthatósági Bizottság;
 • Szociális és Egészségügyi Bizottság;
 • Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság;
 • Sport Bizottság.”

 

 

4. § (1) Az SZMSZ 53. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„(2) A bizottságok megnevezését és feladatait az 5. melléklet tartalmazza”

 

(2) Az SZMSZ 53. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„(3) A vagyonnyilatkozatok nyilvántartási és ellenőrzési feladatainak ellátására valamint az összeférhetetlenséggel és a méltatlansággal kapcsolatos feladatok ellátására a Közgyűlés az (1) bekezdés c) pontja szerinti bizottságot jelöli ki.A bizottság működésének rendjét a 2. melléklet határozza meg.”

 

5. § Az SZMSZ 36. alcíme helyébe a következő alcím lép:

 

„36. A képviselő tiszteletdíja és a munkavégzését segítő eszközök

 

 

47. § (1) A képviselőket, a bizottság elnökét, a bizottság tagjait, a nem képviselő bizottsági tagokat, valamint a településrészi önkormányzatok nem képviselő tagjait – megválasztásuk időpontjától megbízatásuk megszűnéséig – e minőségben végzett munkájukért tiszteletdíj illeti meg.

 

(2) A képviselő havi bruttó tiszteletdíja (a továbbiakban: képviselői alapdíj) minden évben a tárgyév január 1. napján érvényes a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított legkisebb munkabér összegével (minimálbér) egyezik meg.

 

(3) A képviselő havi bruttó tiszteletdíja – legalább két bizottsági tagság esetén – a képviselői alapdíj és a képviselői alapdíj 55%-ának megfelelő összeg.

 

(4) A bizottság elnökének bruttó tiszteletdíja a (3) bekezdésben foglalt összegen túlmenően a képviselői alapdíj 35%-ának megfelelő összeg.

 

(5) A bizottság nem képviselő tagjainak bruttó tiszteletdíja a képviselői alapdíj 45%-a.

(6) A tanácsnok tiszteletdíja a (4) bekezdésben meghatározott összeg.

 

(7) Ha a képviselő, bizottsági tag megbízatása hó közben megszűnik, számára a megállapított tiszteletdíj időarányos része jár.

 

(8) A képviselők, valamint a bizottságok tagjai és a településrészi önkormányzatok nem képviselő tagjai tiszteletdíjának számfejtése, illetve kifizetése a tárgyhónapot követő hónap 10. napjától a 15. napjáig esedékes.

 

(9) A képviselő, illetve a bizottság nem képviselő tagja a feladatai ellátásához egy darab hordozható számítógép használatára jogosult, melyet az önkormányzat a megbízatásának idejére biztosít.

 

(10) A képviselő, illetve a bizottság nem képviselő tagja a számítógépet a megbízatásának megszűnését követő 30. napig köteles visszaszolgáltatni.”

 

6. § Az SZMSZ 67. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„67. § (1) A rendelet mellékletei:

 

1. melléklet: Az előterjesztések tartalmi és formai követelményei.

2. melléklet: A vagyonnyilatkozat-tétellel, összeférhetetlenséggel és a méltatlansággal kapcsolatos feladatokat ellátó Jogi, és Közbiztonsági Bizottság feladat- és hatásköre, valamint működésének rendje.

3. melléklet: A Közgyűlés által a bizottságokra átruházott feladat- és hatáskörök.

4. melléklet: A bizottságok előterjesztési és állásfoglalási jogosítványai

5. melléklet: A bizottságok megnevezése és feladatai

6. melléklet: A Közgyűlés által a polgármesterre átruházott feladat- és hatáskörök.

7. melléklet: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti felépítése.

8. melléklet: A költségvetés tervezetének készítésére vonatkozó szabályok.

9. melléklet: Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata.

10. melléklet: Az Önkormányzat alaptevékenységei szakfeladatrend szerinti besorolással.

11. melléklet A képviselők és bizottságok nem képviselő tagjai részére biztosított hordozható számítógép használatára vonatkozó szabályok.”

 

7. § Az SZMSZ a következő 69. §-sal egészül ki:

 

„69. § Az e rendelet 3. függeléke szerinti önkormányzati rendeletekben szereplő bizottságok megnevezése tekintetében a jelen rendelet 3. mellékletben meghatározott, azonos feladatkörű bizottságot kell érteni.”

 

8. § Az SZMSZ. 2. melléklete jelen rendelet 1. melléklete szerint módosul.

 

9. § Az SZMSZ. 5. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

 

10. § Hatályát veszti az SZMSZ 3. és 4. melléklete.

 

11. § Ez a rendelet 2019. november 5-én … órakor lép hatályba.

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

jegyző

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 1. melléklet a …/2019. (XI. 5) önkormányzati rendelethez

 

1. Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, 31/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében a „Vagyonnyilatkozati, Összeférhetetlenségi és Méltatlansági Bizottság” szövegrész helyébe „A vagyonnyilatkozat-tétellel, összeférhetetlenséggel és a méltatlansággal kapcsolatos feladatokat ellátó Jogi, és Közbiztonsági Bizottság feladat- és hatásköre, valamint működésének rendje”szöveg lép.

 

2. melléklet a …/2019. (XI. 5.) önkormányzati rendelethez

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének bizottságai

 

1.) A Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (2) bekezdésének, valamint a 120. § (1) bekezdésének megfelelően a költségvetési gazdálkodással, a helyi adókkal, valamint a város költségvetésével, annak végrehajtásával, az önkormányzati vagyonváltozással összefüggő döntések előkészítésére, véleményezésére, valamint a költségvetési bevételek alakulásának figyelemmel kísérésére, és az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalások megalapozottságának vizsgálatára, a végrehajtás ellenőrzésére, illetve a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott feladat- és hatáskörök gyakorlására Pénzügyi Bizottságot hoz létre.

 

2.) A Közgyűlés a gazdaságfejlesztéssel, gazdaságszervezéssel és turizmussal, településfejlesztéssel, településrendezéssel, földrajzi nevekkel, településüzemeltetéssel, a köztemető fenntartásával, a helyi közutak és közterületek fenntartásával, gépjárművek parkolásának biztosításával, a helyi közösségi közlekedéssel, a közvilágítással, távhőszolgáltatással, továbbá az önkormányzat vagyonával, a lakás- és helyiséggazdálkodással összefüggő döntések előkészítésére, véleményezésére, a végrehajtás ellenőrzésére, valamint a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott körben a tulajdonosi jogok, illetve feladat- és hatáskörök gyakorlására Gazdasági Bizottságot hoz létre.

 

3.) A Közgyűlés az önkormányzati rendeletalkotással, a képviselő-testület működésével, a közgyűlés szervezeti és működési szabályzatával, a település közrendjével, közbiztonságával és tűzbiztonságával összefüggő döntések előkészítésére, véleményezésére, a végrehajtás ellenőrzésére, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 37–39. §-aiban foglalt feladatok végrehajtására, illetve a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott feladat- és hatáskörök gyakorlására Jogi és Közbiztonsági Bizottságot hoz létre.

 

4.) A Közgyűlés a helyi környezet- és természetvédelemmel, vízgazdálkodással, vízkárelhárítással, a köztisztaság és a településtisztaság biztosításával, a hulladékgazdálkodással, a mezőgazdasággal összefüggő döntések előkészítésére, véleményezésére, a végrehajtás ellenőrzésére, illetve a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott feladat- és hatáskörök gyakorlására Fenntarthatósági Bizottságot hoz létre.

 

5.) A Közgyűlés a szociális, gyermekjóléti szolgáltatásokkal és ellátásokkal, az egészségügyi alapellátással, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatásokkal, a szociális és egészségügyi vállalkozásokkal, valamint hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésével kapcsolatos döntések előkészítésére, véleményezésére, a végrehajtás ellenőrzésére, továbbá a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott feladat- és hatáskörök gyakorlására Szociális és Egészségügyi Bizottságot hoz létre.

 

6.) Az óvodai ellátással, a kulturális szolgáltatással a nyilvános könyvtári ellátás biztosításával, a kulturális örökség helyi védelmével, a helyi közművelődési tevékenység támogatásával, az ifjúsági ügyekkel, a tudományos és művészeti tevékenység támogatásával, továbbá az önkormányzat testvérvárosi és nemzetközi kapcsolataival, a helyi médiával összefüggő döntések előkészítésére, véleményezésére, a végrehajtás ellenőrzésére, illetve a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott feladat- és hatáskörök gyakorlására Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottságot hoz létre.

 

7.) A Közgyűlés a sport feladatokról való gondoskodással, a tömegsport támogatásával, sportlétesítmények fejlesztésével összefüggő döntések előkészítésére, véleményezésére, a végrehajtás ellenőrzésére, illetve a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott feladat- és hatáskörök gyakorlására Sport Bizottságot hoz létre.