Tisztelt Közgyűlés!

 

Az Országgyűlés 2019. december 10-én fogadta el a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében, egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi CX. törvényt.

 

A jogszabály 1. fejezete a jegyző építésügyi igazgatási feladatainak átadásával összefüggő rendelkezéseket állapítja meg, mellyel összefüggésben rögzíti, hogy a települési önkormányzatok mindazon vagyona és vagyoni értékű joga, amely a jegyző építésügyi igazgatási feladatainak ellátását biztosítja, 2020. március 1. napján – a feladat ellátásának időtartamára – az állam ingyenes használatába kerül. A használati jogot a fővárosi és megyei kormányhivatal gyakorolja.

 

Az államigazgatási feladat ellátását biztosító vagyon alatt az átvett államigazgatási feladathoz kapcsolódó valamennyi jogot és kötelezettséget, valamint ingó és ingatlan vagyont is érteni kell.

 

Az ingyenes használati jog alapításához kapcsolódó feladatok végrehajtásának részletkérdéseit a települési önkormányzatok polgármesterei, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kormánymegbízottai  között megkötött megállapodás  rendezi.

 

Mint az ismeretes, az építéshatósági feladatokat ellátó szervezeti egység az Alsó utca 3. szám alatti, 22563 helyrajzi számú Polgárok Háza második emeletén helyezkedik el. Ezen a szinten található még a nemzetiségi önkormányzatok irodája, a belső ellenőrzési iroda, az üzemorvosi rendelő és a  pártfogók irodája is. Mivel ez az ingatlan nem társasház, sem az emelet, sem az egyes helyiségek nem rendelkeznek önálló helyrajzi számmal. A fenti törvény szerint az építésügyi feladatok ellátáshoz az állam ingyenes használatába kell adni az ingatlan és az ingó vagyont is. 

 

Az épület két, egymástól teljesen elkülönülő közigazgatási szerv általi közös használata, tekintettel a jelenlegi használati módra,  nem javasolt, mivel nem lehet pontosan lehatárolni az építéshatósági feladatok ellátásához szükséges területet,  sem a szükséges közművek használatát.

 

A hivatkozott törvény 1. § (7) bekezdése kimondja, hogy az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően, nem terheli a települési önkormányzatot az ingatlan ingyenes használatának biztosítására vonatkozó kötelezettség, amennyiben az átvételre kerülő államigazgatási feladatok ellátásához megfelelő állapotú és méretű ingatlan vagy ingatlanrész állami tulajdonba adását ajánlja fel és erről a felek megállapodásban megegyeznek. Feleknek a megállapodást 2020. január 31-ig kell megkötni.

 

A fentieket figyelembe véve felmértük a lehetőségeket, és az alábbiakat javaslom elfogadásra:

 

Az önkormányzat tulajdonát képezi az Érd, Enikő utca 2. szám alatti, 22552/16/A/93, valamint a 22552/16/A/92 helyrajzi számú,  egyenként 35 négyzetméter alapterületű társasházi albetét ingatlan. A helységek a tíz emeletes lakóépület földszintjén találhatóak és közterületről közvetlenül is megközelíthetőek. Mivel önálló ingatlanok, elidegenítésük nem ütközik akadályba, a közös használatból eredő esetleges problémák megelőzhetőek. A szükséges ingó vagyon és infrastruktúra itt is biztosítható (internet hozzáférés stb.). Az ingatlanok adó- és értékbizonyítvány alapján megállapított értéke egyenként 4,9 millió forint.

 

Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 108. § (2) bekezdés a) pontja alapján a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tulajdonjoga ingyenesen átruházható az állam javára jogszabályban meghatározott közfeladat ellátásának elősegítése érdekében. Az Mötv. 108. § (3) bekezdése szerint az ingyenes vagyonátadás az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatainak ellátását nem veszélyeztetheti. Nem adható át különösen az olyan vagyonelem, amely valamely kötelező önkormányzati feladat ellátásához, a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott önkormányzati köznevelési feladathoz vagy ezek finanszírozási forrásának biztosításához, vagy az önkormányzati költségvetési bevételi előirányzatok teljesítéséhez szükséges. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nemzeti vagyon ingyenes átadására vonatkozó határozatában meg kell jelölni azt a jogszabályban meghatározott feladatot, amelynek ellátását az átadás elősegíti.

 

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III. 27.) számú önkormányzati rendelet 27. §</SPAN> (1) bekezdése szerint önkormányzati vagyon ingyenes átruházása, ingyenes használatba adása illetve ilyen vagyonon vagyoni értékű jog alapítása kizárólag a Közgyűlés minősített többséggel elfogadott döntésével történhet.

 

 

Érd, 2019. december 15.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III. 27.) számú önkormányzati rendelet 27. §</SPAN> (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi CX. törvény 1. § (7) bekezdése alapján, az önkormányzat tulajdonát képező Érd, Enikő utca 2. szám alatt található, 22552/16/A/93 helyrajzi számú, műhely művelési ágú, összesen 35 négyzetméter alapterületű, valamint a 22552/16/A/92 hrsz-ú, műhely művelési ágú, összesen 35 négyzetméter alapterületű társasházi ingatlanok tulajdonjogát – az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló  343/2006. (XII. 23.) számú kormányrendelet szerinti építésügyi hatósági feladatok ellátásának céljára – ingyenesen felajánlja  a Magyar Állam részére.

 

Az átadott ingatlanok értékét  4.900.000–4.900.000 forintban határozza meg.

 

Határidő:        a megállapodás aláírására 2020. január 31.

 

Felelős:                       dr. Csőzik László polgármester

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, minősített többség szükséges.