Tisztelt Közgyűlés!

 

1.         A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése értelmében „Az óvodai, az iskolai és a kollégiumi munkaterv határozza meg az óvodai nevelési év, valamint az iskolai, kollégiumi tanév helyi rendjét. Ennek elkészítéséhez az intézményvezető kikéri a fenntartó, az óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék, az óvodai, iskolai, kollégiumi szülői szervezet, közösség, az intézményi tanács, a tanulókat érintő programokat illetően az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat, továbbá, ha a gyakorlati képzés nem az iskolában folyik, a gyakorlati képzés folytatójának véleményét is.”

Az intézményvezetők megküldték a 2019/2020-as nevelési év munkatervét, melyek az előterjesztés mellékleteit képezik. A munkatervek tartalmazzák a Rendelet 3. § (2) bekezdése szerinti kötelező tartalmi elemeket, nevezetesen az óvodai nevelés nélküli munkanapok időpontját, az óvodai élethez kapcsolódó ünnepeket, az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek, a szülői értekezletek, a fogadóórák, továbbá a nevelőtestület részéről minden egyéb szükségesnek ítélt feladatok rögzítését. A munkaterv figyelembe veszi az óvoda hagyományait, összehangolja rendezvényeit, integrálja a közös programokat.

 

2.         A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 85. § (2) bekezdése értelmében: „A fenntartó tanévenként legfeljebb egy alkalommal kötelezheti az intézményvezetőt arra, hogy az intézmény tevékenységéről átfogó módon beszámoljon.”

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodák intézményvezetői elkészítették az előző nevelési évben végzett tevékenységről szóló beszámolókat.Az intézményenkénti beszámolót a mellékletek tartalmazzák.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslatok elfogadására!

 

Érd, 2019. november 29.

                                                                                             

Szűcs Gábor

alpolgármester

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT I.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Kincses Óvoda 2019/2020-as nevelési évre vonatkozó munkatervét megtárgyalta, és fenntartói véleményezési joga alapján a munkatervben foglaltakkal egyetért.

 

Határidő: a határozat továbbítására - 2020. január 10.

Felelős: dr. Csőzik László - polgármester

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT II.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Szivárvány Óvoda 2019/2020-as nevelési évre vonatkozó munkatervét megtárgyalta, és fenntartói véleményezési joga alapján a munkatervben foglaltakkal egyetért.

 

Határidő: a határozat továbbítására - 2020. január 10.

Felelős: dr. Csőzik László - polgármester

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT III.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Kincses Óvoda 2018/2019. nevelési év nevelő-oktató munkájáról szóló beszámolóját elfogadja.

 

Határidő: határozat továbbítására - 2020. január 10.

Felelős: dr. Csőzik László - polgármester

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT IV.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Szivárvány Óvoda 2018/2019. nevelési év nevelő-oktató munkájáról szóló beszámolóját elfogadja.

 

Határidő: határozat továbbítására - 2020. január 10.

Felelős: dr. Csőzik László - polgármester

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.