Tisztelt Közgyűlés!

 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban Kttv.) 130. §-a értelmében a kormánytisztviselő (köztisztviselő) munkateljesítményét a munkáltatói jogkör gyakorlója mérlegelési jogkörében eljárva írásban értékeli (teljesítményértékelés).

 

A közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (I.21.) Korm. rendelet alapján a stratégiai egyéni teljesítménykövetelmény a szervezet stratégiai célkitűzéséből lebontott egyéni feladat, amelynek teljesítésével a közszolgálati tisztviselő a stratégiai célok elérésére a munkavégzése során befolyással lehet, és amellyel elő tudja mozdítani a szervezet eredményes és hatékony munkáját.

 

A fentiek alapján a Közgyűlésnek évente meg kell határoznia a polgármesteri hivatal stratégiai célkitűzéseit, amely a köztisztviselők teljesítményértékelésének alapját jelenti.

 

A teljesítménykövetelmények alapját képező célokat az alábbi főbb tárgykörök köré csoportosítva állítottuk össze:

 

- városfejlesztési feladatok megvalósításának elősegítése;

 

- Modern Városok Program keretében megkötött együttműködési megállapodásban foglaltak megvalósítása, az egyéb intézmény, infrastruktúra és gazdaságfejlesztést célzó pályázati, beruházási lehetőségek feltárása;

 

 

- a Polgármesteri Hivatalban az elektronikus ügyintézés hatékony működtetése.

 

Fentiek figyelembevételével teszek javaslatot a Polgármesteri Hivatal 2020. évi stratégiai céljainak meghatározására.

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat elfogadására!

 

Érd, 2019. december 11.

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgármesteri Hivatal 2020. évre szóló köztisztviselői teljesítménykövetelményeinek alapját képező stratégiai célokat a következők szerint határozza meg:

 

  • Érd Megyei Jogú Város településképe védelmének helyi szabályairól szóló 5/2018. (II. 21.) és a Helyi Építési Szabályzatról szóló 9/2016. (III. 31.) számú önkormányzati rendeletek módosítása.

 

  • A Modern Városok Program keretében megkötött együttműködési megállapodásban foglaltak megvalósítását elősegítő feladatok, valamint egyéb intézmény, infrastruktúra és gazdaságfejlesztést célzó pályázati, beruházási lehetőségek kihasználása.
  • A városi közműhálózat egységes, digitális alapú nyilvántartása érdekében a nyomvonalas létesítmény-regiszter informatikai hátterének szakmai előkészítése.
  • A Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetésének végrehajtása során a szabályszerűség, célszerűség, hatékonyság és takarékos gazdálkodás biztosítása.

 

  • Az elektronikus ügyintézés minél szélesebb körben történő alkalmazásának elősegítése, a működtetéséhez szükséges technikai és jogi feltételek minél szélesebb körű biztosítása, különös tekintettel a hagyatéki, valamint a kereskedelmi-igazgatási alrendszer és az iktatórendszer közötti interfész-kapcsolat kiépítésére.
  • A hivatal szervezeti egységeinél végzett külső és belső ellenőrzések során feltárt hiányosságok pótlása, hibák kijavítása, az ellenőrzéseket követően tett intézkedések határidőben történő nyomon követésének, kontrolljának biztosítása.

 

 

Határidő: 2020. december 31.

 

Felelős: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

 

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.