Tisztelt Közgyűlés!

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 155/2017. (V. 25.) számú határozatában döntött az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás részére beruházások megvalósítása céljából történő pénzeszköz átadásáról. A határozat 2.930.000.000 forint pénzeszköz átadásáról rendelkezett.

A 155/2017. (V. 27.) számú határozat a későbbiekben két alkalommal került módosításra: a 224/2018. (XI. 29.) számú határozat az átadandó összeget 2.487.875.000 forintra, a 149/2019. (VI. 27.) számú határozat 2.881.849.000 forintra módosította. A módosított határozatban foglaltak szerinti összeg a Társulás részére átadásra került. Az átadott pénzeszköz a beruházási költségek nettó (áfa nélküli) összegét tartalmazta, mivel a Társulás és az Önkormányzat között kötött pénzügyi együttműködési megállapodás szerint a Társulás a projekt megvalósítása során az általános forgalmi adót visszaigényelte.

 

Tekintettel arra, hogy felülvizsgálva a projekt jövőbeni működtetési körülményeit, megállapítást nyert, hogy sem az önkormányzatnak, sem a Társulásnak a működtetésből általános forgalmi adó köteles bevétele nem származik, a Társulás az áfa visszaigénylést önrevízió formájában helyesbíteni fogja a visszaigényelt áfa adóhatóság részére történő megfizetése mellett. Ennek okán az eddig átadott pénzeszközök áfa tartalmát is szükséges átadni a Társulás részére. Az átadandó áfa összeg 778.099.230 Ft.

A vízelvezetési projekt megvalósításának jelenlegi szakaszában nélkülözhetetlen a nyugati csapadékvíz főgyűjtők befogadójaként épülő Tárnoki út melletti szikkasztó tározók megépítése, amely feladattal a szakmai hozzáértés, valamint a projekt megvalósításának korábbi szakaszaiban szerzett tapasztalatok okán célszerű a Társulást megbízni. A beruházás finanszírozásához a „Csapadékvíz-elvezető rendszer” program keretében az Önkormányzat rendelkezésére bocsátott támogatási forrásból 224.889.171 Ft áll rendelkezésre, melyből 190.500. 000 Ft kerülne átadásra a Társulás részére.

A beruházás szakmai indoklása: A város nyugati oldalának csapadékvízelvezető gyűjtő csatornája a Tárnoki út – Lőcsei utca – Szovátai utca – Sóskúti út nyomvonalon haladó csapadékcsatorna, ebbe csatlakozik a Sóskúti út menti áruház és parkoló NA500-as csapadékelvezető csatornája is.

A nyugati oldal másik gyűjtője a Kolozsvári utca – Kalotaszegi utcai csatorna, egy pontban a Tárnoki út Tárnok felőli végén találkoznak az előzőben leírt csatornával. Ezek a vizek eredeti terv szerint a Benta patakig vezetett nagyméretű árokban folytak Tárnokon keresztül. Tárnokon a befogadó a meglévő – a vasút menti csatorna, amely a Bentáig vezet. Tárnok nagyközség a befogadó nyilatkozatot visszavonta. Ez a megkötött kivitelezési szerződés meghiúsulásához vezetett. Ennek megfelelően csökkent a fent leírtak szerint a beruházásra átadott összeg. A Tárnok község visszavonó határozatát 2018. évben néhány emlékezetes rendkívüli eső után az új csatornák méretezését is meghaladó csapadék kiöntések okozta károk indukálták.

A beruházó ekkor a tervezővel együtt olyan új műszaki megoldást keresett, amely Érd területén kezelni tudja a problémát. A megoldás olyan méretezésű szikkasztó tározó, amely a kétéves gyakoriságú (a városi csatornák méretezésének megfelelő mennyiség) csapadékot el tudja szikkasztani, azaz ekkora mennyiségű csapadék, amelyet az árkok még le tudnak vezetni, a tározóban a vizet képes elszikkasztani. A Benta patakig ezt követően legfeljebb egy biztonsági kis szelvényű túlfolyó árok kiépítése indokolt egy második ütemben. A megoldás még olcsóbb is a korábban tervezettnél. A terület használata jelenleg egy erdő művelésű önkormányzati területen alakítható ki, cca 15.000 m2-en, amelynek későbbi hasznosítását is csak kis mértékben korlátozza, hiszen a teljes, cca 13,2 ha-os területen ekkora zöld terület meghagyása egy intenzívebb beépítés esetén is indokolt.

Fentiek alapján az Önkormányzat részére a csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése céljából rendelkezésre bocsátott, összesen 4.800.000.000 Ft felhasználása az alábbiaknak megfelelően történik:

 

A fentiekre tekintettel javaslom a 155/2017. (V. 25.) önkormányzati határozat 1. pontjának módosítását, amelyben 2.881.849.000 Ft + 778.099.230 Ft + 190.500.000 Ft = 3.850.448.230 Ft-ra módosítjuk a Társulás részére átadandó pénzösszeget.

 

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 28. § (2) bekezdése alapján tájékoztatom a T. Közgyűlést, hogy az előterjesztés sürgősségét a fenti beruházás határidőben történő megvalósítása érdekében a pénzeszköz mielőbbi rendelkezésre bocsátásának szükségessége indokolja.

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a határozati javaslatban foglaltaknak megfelelően a beruházási célokmány módosításáról hozzon döntést!

 

 

Érd, 2019. december 18.

 

 

  

 

Dr. Csőzik László

        polgármester

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

  • Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 155/2017. (V. 25.) határozatának 1. pontját az alábbiakra módosítja:

 

 

  • A Közgyűlés felkéri a polgármestert a pénzeszköz átadási megállapodás módosítására.

 

 

Határidő:       megállapodás aláírására – 3 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.