Tisztelt Közgyűlés!

 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 93. § 14. pontja alapján az önkormányzati társulásoknak a társulási megállapodásban foglaltak szerint legalább évente be kell számolniuk a társulás működéséről.

 

Az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás) Társulási Megállapodásának XI. 2. pontja szerint a polgármester évente legalább egyszer a képviselő-testületének beszámol a Társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról.

 

A fenti előírásokra tekintettel a Társulás 2019. évi tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, illetve a társulási cél megvalósulásáról az alábbi beszámolót terjesztem Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése elé:

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 34/2017. (II.23.) határozatával Budaörs, Dabas, Diósd, Gyál, Halásztelek, Hernád, Inárcs, Nagytarcsa, Örkény, Pusztavacs, Százhalombatta, Táborfalva, Tatárszentgyörgy, Tököl, Újhartyán, Újlengyel és Vecsés települések képviselő-testületeivel együtt, mint alapító tag hozta létre a Társulást. A Társulás megalakításának célja a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatás feladatainak hatékonyabb és célszerűbb megoldása, az együttműködés intézményesítése és a közös érdekérvényesítés elősegítése.

A Társulás munkaszervezeti feladatait Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalán belül az Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Iroda, a Közgazdasági Iroda és a Pályázati Csoport kijelölt munkatársai látták el. Tevékenységük az ülések, illetve előterjesztések előkészítésére, a költségvetés és a pénzügyi beszámolók elkészítésére, illetve a pályázatokkal kapcsolatos teendőkre irányult.

 

A 2019. évben a Társulás döntéshozó szerve, a Társulási Tanács két alkalommal ülésezett, melynek során az alábbi előterjesztéseket tárgyalta, illetve döntéseket hozta:

 

 

 

Javaslat a Társulás 2019. évi költségvetésének megállapítására:

 

A Társulás 2019. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszege 14 229 294 forint.

 

A Társulás 2019. évi költségvetési bevételeinek összege 14 229 294 forint volt, amelyből a „Helyi önkormányzattól származó működési támogatások” összege 76 720 200 forint, mely összeg a társulási megállapodásban rögzített tagdíj összegét tartalmazta, 7 509 094 forint pedig előző évi maradvány.

 

A Társulás 2019. évi költségvetési kiadási előirányzata 14 229 294 forint volt, amely az alábbiakban meghatározott tételekből állt:

 

  • Informatikai szolgáltatás igénybevétele 500.000,- Ft, ami a Társulás gazdálkodásához, a pénzügyi számviteli szoftver üzemeltetéséhez és a jogszabály szerinti karbantartása miatt szükséges;
  • Üzemeltetési anyagok soron 1.000.000,- Ft került tervezése, amely a Társulás adminisztratív költségeinek fedezetéhez szükséges;
  • A Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások és az Egyéb szolgáltatások előirányzata összesen 4.500.000,- Ft, amely a feladat ellátásához igénybe vehető egyéb szolgáltatások kiadásaihoz biztosít fedezetet;   
  • Egyéb dologi kiadások 623.810,- Ft összegben került megtervezésre, ami a hatósági közjegyzői eljárási díjak kifizetéséhez szükséges előirányzat;
  • A beruházások soron informatikai eszköz vásárlásához, valamint egyéb tárgyi eszköz beszerzéséhez biztosítottunk fedezetet a társulási feladatok ellátáshoz 579.121,- Ft+ÁFA összegben;
  • Az Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belül jogcímen a Társulás és Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala között megkötendő pénzeszköz átadási megállapodás fedezete szerepel 5.150.000,- Ft összegben. A pénzeszköz átadását a Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátása során felmerülő személyi juttatásokkal kapcsolatos kiadás indokolja, tekintettel arra, hogy a feladatot ellátó köztisztviselő a Hivatal állományába tartozik, a működési kiadások fedezetét biztosító tagdíj bevétel viszont a Társulásnál jelentkezik. A fenti összeg tekintetében tehát a Társulás részéről szükséges a működési költségek fedezetének pénzeszköz-átadás jogcímen történő biztosítása a Hivatal részére, melyről külön határozati javaslat rendelkezik.

 

A Társulás költségvetésében általános tartalék és céltartalék nem került meghatározásra.

 

A Társulási Tanács a 2019. évi költségvetést az 1/2019. (II.20.) határozatával fogadta el.

 

Javaslat a Társulás saját bevételeit és adósságszolgálattal kapcsolatos kötelezettségeit tartalmazó, költségvetési évet követő három évre szóló „kitekintés” megállapításáról

 

  • A Társulási Tanács az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése alapján, - figyelemmel az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet előírásaira -, a Társulás saját bevételeit és adósságszolgálattal kapcsolatos kötelezettségeit tartalmazó, költségvetési évet követő három évre szóló „kitekintést” 2/2019. (II.20.) határozatával állapította meg.

 

  • A Társulási Tanács megállapította, hogy a Társulás 2019. évi költségvetése megfelel a Stabilitási törvény 10. § (8) bekezdésében foglalt azon előírásnak, mely szerint: „Az önkormányzati társulás adósságot keletkeztető ügylethez kapcsolódó kötelezettségeinek teljesítését a társulásban részt vevő önkormányzatok kezességvállalása biztosítja”.

 

A Társulási Tanács úgy döntött, hogy a Társulás munkaszervezeti feladataival kapcsolatos kiadásokat, - amelyek összege 2019. január – 2019. december 31. közötti időszakban összesen 5.150.000 forint -, pénzeszköz átadás formájában biztosítja Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részére. A pénzeszköz átadás fedezetét a Társulási Tanács a Társulás 2019. évi költségvetésében a 3/2019. (II.20.) határozatával biztosította.

 

Javaslat az ÉTH Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjának megválasztására:

 

A Társulási Tanács 4/2019. (II.20.) határozatával egyetértett azzal, hogy az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlése 2019. február 1. napjával felügyelőbizottsági tagnak Janovszky Károlyt a SZÁKOM Kft. ügyvezetőjét válassza meg.

 

A hatályos társulási megállapodás XIV. 4. pontja alapján a tagdíjak lakosságszám alapján kerülnek megállapításra. A 2018. évi tagdíjak összegéről a Társulási Tanács 17/2017. (XI.29.) határozatával döntött, mely alapján a társulás 2018. évi költségvetésébe összesen 7 242 250 Ft tagdíj került betervezésre.A zárszámadási határozat a tényleges pénzforgalmi teljesítéseket tartalmazta a 2018. január 1. és 2018. december 31. közötti időszak tekintetében.

 

I. A Társulás saját bevételeit a tagok által teljesített tagdíjbefizetések képezték, amelynek 2018. évi előirányzata  7 242 250 forint. A 2018. évben a tagdíj bevétel összege 8 483 217 Ft összegben teljesült, az előirányzathoz képest nagyobb összegű teljesítés indoka, hogy ebben az évben került átutalásra az előző évben ki nem fizetett tagdíjak összege. A társulás egyéb működési kamatbevétele 810 Ft-ban került megállapításra.

 

A társulás kiadásainak jelentősebb összegei az alábbi tételekből álltak:

 

1) Az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 3/2018 (II.14.) határozatában úgy döntött, hogy a Társulás munkaszervezeti feladataival kapcsolatos kiadásokat, - összesen 4.915.600 Ft, - pénzeszköz átadás formájában biztosítja Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részére. A pénzeszköz-átadás teljesítésének összege a tényleges bérkiadások elszámolása után 4 907 116 Ft összegben teljesült az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüli soron.

 

2)  A munkaszervezeti feladatok ellátásához beszerzésre került egy mobiltelefon készülék ami a K63 soron 62 991+ÁFA összegben jelent meg a teljesítések között.

 

A társulás költségvetési bevételei 12 531 411 Ft, kiadásai 5 022 317 Ft-ban kerültek megállapításra. A 2018. évi maradvány összege 7 509 094 Ft.

 

A Társulási Tanács a Társulás 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az 5/2019. (V.09.) határozatával fogadta el.

 

 

Javaslat az ÉTH Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjának megválasztására:

 

A Társulási Tanács 6/2019. (V.09.) határozatával egyetértett azzal, hogy az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlése 2019. február 1. napjával felügyelőbizottsági tagnak 2019. május 9. napjával Hoffman Pált, Tököl Város polgármesterét válassza meg.

 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2019. évi beszámolóját!

 

 

Érd, 2020. február 10.                                

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2019. évről szóló beszámolóját elfogadja.

 

 

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.