Tisztelt Közgyűlés!

 

Az érdi úszósport fellendítése, valamint működtetése új és hatékonyabb jogi kereteinek kialakítása érdekében egyszemélyes önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság alapítására teszek javaslatot.

 

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) 2.§ (1) bekezdése értelmében jogi személy a jogi személy típusának megfelelő létesítő okiratán alapuló cégnyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre. A Ctv. 33. §-a alapján a cég cégjegyzékbe történő bejegyzése kérelemre történik, melyet a cég képviselője jogi képviselő útján köteles elektronikus úton előterjeszteni a cégbíróság felé. A létesítő okiratnak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:5. §-a alapján tartalmaznia kell a) a jogi személy nevét, b) a jogi személy székhelyét, c) a jogi személy célját vagy fő tevékenységét, d) a jogi személyt létesítő személy vagy személyek nevét, valamint azok lakóhelyét vagy székhely ét, e) a jogi személy részére teljesítendő vagyoni hozzájárulásokat, azok értékét, továbbá a vagyon rendelkezésre bocsátásának módját és idejét, j) a jogi személy első vezető tisztségviselőjét.

 

A gazdasági társaság létesítő okirata az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság esetében az alapító okirat, amelyet a határozat l. számú melléklete tartalmazza. Gazdasági társaság alapítását a létesítő okirat ügyvédi ellenjegyzésétől számított harminc napon belül be kell jelenteni a nyilvántartó bíróságnak (Ptk. 3: l00. § (l) bekezdése).

 

Javasolom, hogy a társaság neveÉrdi Vizisport Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Kft.) legyen, a rövidített elnevezése pedig Érdi Vizisport Kft. A jogi személy székhelyének javasolom a Velencei út 39–41. szám alatti, míg telephelyének a Gárdonyi Géza utca 1., B épület címet. A székhely és telephely használatához a tulajdonos Önkormányzatnak hozzájáruló nyilatkozatot kell adnia.

 

A Ptk. 3:161. § (4) bekezdése alapján a Kft. törzstőkéje nem lehet kevesebb hárommillió forintnál. Javasolom, hogy a társaság törzstőkéje hárommillió forint készpénz legyen. Ez fedezi az átmeneti időszakban a törvényes működéshez szükséges költségeket. A törzstőke fedezete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet működési célú általános tartaléka soron rendelkezésre áll.

 

A Ptk. 3:114. §-a alapján a vezető tisztségviselői megbízatás öt évre – ha a társaság ennél rövidebb időtartamra jött létre, erre az időtartamra – szól. Ettől a szabálytól azonban a Ptk. eltérést enged. Javasolom, hogy a 2024. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra Petruska Lászlót válasszuk meg ügyvezetőnek, aki megbízási jogviszonyban, térítésmentesen látná el feladatait. Petruska László ettől függetlenül edzői munkakörben munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesít a céggel.

 

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Kgt.) 4. § (l) bekezdése alapján a köztulajdonban álló gazdasági társaságnál felügyelőbizottság létrehozása kötelező. A köztulajdonban álló gazdasági társaság felügyelőbizottsága három természetes személy tagból áll. A Ptk. 3:121. § (2) bekezdése szerint a felügyelőbizottsági tag megbízatása öt évre szól, de ettől el lehet térni. A felügyelőbizottsági tagsági jogviszonyra a megbízási szerződés szabályait kell megfelelően alkalmazni.

 

Az Alapító Okiratnak tartalmaznia kell az első felügyelőbizottsági elnök és tagok nevét és személyes adatait. A Kgt. 6. § (2) bekezdése szerint a köztulajdonban álló gazdasági társaság felügyelőbizottsága elnökének e jogviszonyára tekintettel megállapított havi díjazása nem haladhatja meg a mindenkori kötelező legkisebb munkabér (l61.000 forint) ötszörösét, illetve a felügyelőbizottság többi tagja esetében a mindenkori kötelező legkisebb munkabér háromszorosát. Javaslom, hogy a Közgyűlés Ángyán Balázst, Egerszegi Klárát és Lengyel Pétert válassza meg a felügyelőbizottság tagjainak 2024. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.

 

A Kft. kettős könyvvitel vezetésére és könyvvizsgálatra kötelezett, kivéve, ha a tárgyévi várható adatok alapján a vállalkozói éves szintre átszámított nettó árbevétele nem haladja meg a 300 millió forintot, és az átlagosan foglalkoztatottak száma nem haladja meg az 50 főt [a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 155. § (3) bekezdése]. Kettős könyvvitel vezetése esetén kötelező a könyvvizsgálat. Az első állandó könyvvizsgálót és a könyvvizsgálatért felelős személyt a létesítő okiratban kell kijelölni. Az állandó könyvvizsgáló megbízatása határozott időre, legfeljebb öt évre szólhat. A könyvvizsgálóval a megbízási szerződést a kijelölést követő kilencven napon belül kell megkötni [Ptk. 3:130. §-a]. Javasolom, hogy a társaság első könyvvizsgálója az Audit & Consulting Partner Könyvvizsgáló Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2081 Piliscsaba, Szent László király útja 16., cégjegyzékszáma: 13-20-192170) legyen a 2024. december 31. napjáig tartó időtartamra, a személyében felelős könyvvizsgáló Tóth Mariann). A könyvvizsgálót évi 450.000 forint + áfa megbízási díj illeti meg.

 

Időközben az Érdi Úszósport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötött használati és úszásoktatási szerződéseket – 60 napos felmondási idő mellett – a Városfejlesztési Kft. megszüntette (ld. a csatolt felmondó levelet).  Az önkormányzat célja a felmondott szerződésben meghatározott feladatok ellátása az Érdi Úszósport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban lévő munkavállalói állománnyal, valamint a versenyzőkkel – közel azonos finanszírozási szint mellett.

 

Az alapító a gazdasági társaság működéséhez egyelőre nem biztosít a törzstőkén felül finanszírozást. Az alapító ugyanakkor felkéri a társaság ügyvezetését, hogy legkésőbb 2020. szeptember 15-ig terjessze a Közgyűlés elé a működéséhez szükséges finanszírozási igényét üzleti terv formájában.

 

 

Érd, 2020. július 20.