Tisztelt Közgyűlés!

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. § (1) bekezdése szerint a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős.

A 116. § (3) bekezdése szerint a gazdasági program helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalom, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják. Az (5) bekezdés alapján a gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadja el. Ha a meglévő gazdasági program, fejlesztési terv az előző ciklusidőn túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni vagy módosítani.

Tekintettel arra, hogy a koronavírus miatti járványügyi veszélyhelyzet a közgyűlés működését akadályozta, így most terjesztem a tisztelt képviselők elé a 2020–2024 évekre vonatkozó Gazdasági Programot.

A Gazdasági Program a korábban készült, hasonló tárgyú településfejlesztési dokumentumok - 176/2018. (IX.27.) számú határozattal elfogadott Batthyány 2019–2028 fejlesztési program, Településfejlesztési Koncepció, Integrált Településfejlesztési Stratégia – célrendszeréből kiindulva, a korábbi dokumentumok elkészítése óta eltelt időszak változásait számba véve, a 2021–2027 évekre vonatkozó európai uniós költségvetési ciklusra is felkészülve határozza meg a helyi gazdaság fejlesztésének területeit, és az azok eléréséhez szükséges eszközrendszert.

Kijelenthető, hogy az önkormányzat Gazdasági Programjának elsődleges és horizontális célja a lakosság elégedettségének növelése, az itt élők – agglomerációs létből fakadóan sajnos többnyire gyenge – identitástudatának erősítése. A horizontális cél elérésének eszköze Érd versenyképességének javítása, melyet alapvetően a rendelkezésre álló infrastruktúra és épített környezet minősége, a gazdaságban rejlő potenciál és a közszolgáltatások minősége és elérhetősége határoz meg.

A program szerint az önkormányzat által kitűzött legfontosabb fejlesztési célok:

 • gazdaság aktivizálása
 • turizmusban rejlő potenciál kihasználása
 • önkormányzati szolgáltatások fejlesztése, vállalkozóbaráttá tétele
 • a gazdasági szereplők szempontjait is figyelembe vevő közlekedésfejlesztés, parkolási rendszer fejlesztése
 • bölcsőde-, óvodafejlesztések
 • lakhatási problémák mérséklése
 • lakossági és üzleti infrastruktúra színvonalának javítása
 • környezetvédelem, zöld város kialakításának céljai
 • földrajzi helyzetből adódó előnyök kihasználása
 • humáninfrastruktúra-fejlesztés
 • város-rehabilitáció – nagyvárosias belváros kialakítása

A célok eléréséhez részben használhatók olyan eszközök, melyekhez az önkormányzat rendelkezésre álló saját erőforrásai elégségesek, a költségigényes fejlesztési projektek azonban csak külső erőforrások bevonásával, hazai költségvetési és európai uniós támogatások igénybevételével valósíthatók meg. Az önkormányzat által végrehajtott fejlesztések pl. erősíthetik azt a vonzó környezetet, melyben a magán beruházások is kedvező fejlesztési adottságokat találnak, és a számukra hasznos beruházás mellett a település nagyobb közössége, vagy egésze számára pl. a városi lét minőségét javító fejlesztéseket is eszközölhetnek.

A Gazdasági Program javaslatokat is tartalmaz az alábbi, fontos fejlesztési területek esetében:

 • településfejlesztés, város-rehabilitáció
 • települési közszolgáltatások, közigazgatás
 • közlekedés
 • oktatás, kultúra
 • egészségügy, szociális ellátás
 • közműellátás
 • környezetvédelem
 • közbiztonság
 • civil szervezetek
 • vagyonhasznosítás, ingatlangazdálkodás
 • gazdaságélénkítés, munkahelyteremtés – ezen belül turizmusfejlesztés

A Gazdasági Program a helyzetelemzés, a célok és fejlesztési területek meghatározása mellett, számba veszi a 215/2014. (IX. 18.) számú határozattal elfogadott hatályos Integrált Településfejlesztési Stratégia akcióterületein megjelölt fejlesztési projekteket, azok státuszát, valamint tartalmazza a Modern Városok Program, és egyéb pályázati forrásból megvalósuló fejlesztések felsorolását, főbb pénzügyi adatait, a folyamatban lévőknél a befejezés várható idejét.

 

A Gazdasági Program a településfejlesztés, város-rehabilitáció fejlesztési terület kapcsán jelzi a településfejlesztési dokumentumok – Településfejlesztési Koncepció, Integrált Településfejlesztési Stratégia, és az ezekhez szükséges Megalapozó Vizsgálat – felülvizsgálatával új dokumentumok készítésének szükségességét. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia jelöli ki a gazdasági program prioritásaira is alapozva azokat a település számára fontos akcióterületeket, melyek komplex fejlesztésére a település a 2021-27. évi európai uniós források keretére eséllyel pályázhat.

 

A településfejlesztési dokumentumokat a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) számú kormányrendelet szabályai és tartalmi követelményei szerint kell elkészíteni. Tájékoztatom a Közgyűlést, hogy a Gazdasági Program már tartalmazza a településfejlesztési dokumentumok gazdasági tárgyú kötelező tartalmi elemeit.

 

A fentiek alapján kérem a tisztelt Közgyűlést a 2020–2024 évekre vonatkozó Gazdasági Program elfogadására és a településfejlesztési dokumentumok felülvizsgálatára irányuló határozati javaslatok egyhangú támogatására.

 

 

Érd, 2020. szeptember 30.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT I.

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 176/2018. (IX. 27.) számú határozatával elfogadott Batthyány 2019–2028 fejlesztési program, a Településfejlesztési Koncepció, valamint Integrált Településfejlesztési Stratégia – célrendszeréből kiindulva, a dokumentumok elkészítése óta eltelt időszak változásait számba véve, a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja Érd Megyei Jogú Város 2020–2024 évekre vonatkozó Gazdasági Programját.

 

Határidő:       határozat közlésére: azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT II.

 

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése megindítja a hatályos, 214/2014. (IX. 18.) számú határozatával elfogadott Településfejlesztési Koncepció, valamint a 215/2014. (IX. 18.) határozatával elfogadott Integrált Településfejlesztési Stratégia felülvizsgálatával új településfejlesztési dokumentumok készítését, melyek szükségesek ahhoz, hogy az önkormányzat a 2021–27. évi európai uniós fejlesztési forrásokra eséllyel pályázhasson.

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert hogy a településfejlesztési dokumentumok készítését a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) számú kormányrendelet szabályai szerint végezze el.

 

Határidő:       határozat közlésére: azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.