Tisztelt Közgyűlés!

 

A Közgyűlés a 74/2020. (VII. 16.) számú határozatával döntött arról, hogy 2020. szeptember 30. napjáig a százhalombattai 2982/3 helyrajzi számú ingatlanon lévő állatmenhely és gyepmesteri telep üzemeltetésével feladatellátási szerződés keretében megbízza a Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítványt.

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) értelmében a települési önkormányzat e kötelező feladatát elláthatja a) saját szervei útján (Mötv. 41. § (2) és (4) bekezdése), b) intézmény alapításával és c) úgynevezett „feladatellátási” szerződés útján (Mötv. 41. § (6) bekezdése), valamint d) társulás létrehozásával (Mötv. 87. §). A Közgyűlés – amennyiben nem saját szervei, intézményalapítás vagy társulás útján tesz eleget a fentiekben részletezett feladat ellátási kötelezettségének – jogosult, egyben köteles „feladat-ellátási” szerződést kötni.

 

A gyepmesteri tevékenység alapvetően két nagy területe a kóbor állatok befogása, elhelyezése, gondozása és kiadása, valamint az állati eredetű melléktermékek – elsősorban állati tetemek – elszállítása, begyűjtése és ártalmatlanítása. Ez utóbbi feladat részletes szabályozását az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.), valamint az állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) adja meg. A kóbor állatokkal kapcsolatos feladatellátásról azonban az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény tartalmaz előírásokat.

 

Az FM rendelet 5. számú mellékletének 3.6. pontja értelmében az állathulláknak a gyepmesteri telepre szállításával, őrzésével és ártalmatlanná tételével járó feladatok elvégzésére minden városban gyepmestert kell alkalmazni. A gyepmestert a polgármesteri hivatal alkalmazza. Jelenleg az Érdi Polgármesteri Hivatal alkalmazásában kettő gyepmester (egy fő 8 órás és egy fő 4 órás) áll.

 

A feladat ellátására közbeszerzési eljárás lebonyolítására van szükség. Az eljárás lebonyolításának idejére javasolom a Közgyűlésnek, hogy ismét három hónapra a jelenlegi feladatellátó alapítvánnyal kössünk újabb feladatellátási szerződést 2020. december 31. napjáig az Mötv. 41. § (6) bekezdése alapján és a közfeladat ellátásához erre az időre biztosítsuk az önkormányzat tulajdonában lévő százhalombattai 2982/3 helyrajzi számú ingatlant. A feladatellátás ellenértékeként havonta továbbra is 880.000 forint megbízási díjat és az állatmenhely működtetésére havi 705.000 forint támogatási összeget biztosítanánk az alapítványnak.

 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 7. § (1) bekezdése értelmében a nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása. Az Nvtv. 11. § (13) bekezdésében foglaltak szerint nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása céljából, a közfeladat ellátáshoz szükséges mértékben hasznosítható, valamint adható vagyonkezelésbe.

Az Nvtv. 11. § (17) bekezdésének b) pontja alapján mellőzhető a versenyeztetés abban az esetben, ha a hasznosítás jogszabályban előírt állami vagy önkormányzati feladatot ellátó gazdálkodó szervezet javára történik.

 

Ezen rendelkezések alapján az alapítvány részére lehetőségünk van az ingatlan versenyeztetés nélküli, ingyenes használatba adására.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III. 27.) számú önkormányzati rendeletének 27. § (1) bekezdése értelmében az önkormányzati vagyon ingyenes átruházása, ingyenes használatba adása illetve ilyen vagyonon vagyoni értékű jog alapítása kizárólag a Közgyűlés minősített többséggel elfogadott döntésével történhet.

 

 

Érd, 2020. szeptember 30.

 

 

 

Tetlák Örs

alpolgármester

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT I.

 

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a százhalombattai 2982/3 helyrajzi számú ingatlanon lévő állatmenhely és gyepmesteri telep üzemeltetésével és a hozzá tartozó, az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 48/A. § (3) bekezdésében és az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 19. § (1)–(2) bekezdéseiben előírt gyepmesteri feladatok ellátásával feladatellátási szerződés keretében megbízza a Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítványt 2020. október 1. napjától 2020. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra havi 880.000 forint megbízási díj ellenében a határozat melléklete szerinti tartalommal.

 

2. A Közgyűlés az 1. pont szerinti közfeladat ellátásához a Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítvány részére ingyenesen használatba adja a százhalombattai 2982/3 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant a közfeladat ellátásának idejére 2020. október 1. napjától 2020. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra.

 

3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a határozat melléklete szerinti tartalommal a feladatellátási szerződést és a használatba adási szerződést az önkormányzat nevében aláírja.

 

 

Határidő:         határozat továbbítására – azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, minősített többség szükséges.

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT II.

 

1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a százhalombattai 2982/3 helyrajzi számú ingatlanon lévő állatmenhely üzemeltetésére a Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítványnak 2020. október 1. napjától 2020. december 31. napjáig havi 705.000 forint támogatást nyújt.

 

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a határozat melléklete szerinti tartalommal a támogatási szerződést az önkormányzat nevében aláírja.

 

 

Határidő:         határozat továbbítására – azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.