Tisztelt Közgyűlés!

 

Az Erdélyi Magyarok és Székelyek Érdi Egyesülete azzal a szándékkal kereste meg önkormányzatunkat, hogy a Trianoni békediktátum aláírásának 100-ik évfordulója alkalmából művészeti alkotás (kopjafa) állítását kezdeményezik a város központjában található Múzeum sétányon a Magyar Földrajzi Múzeum hátsó bejáratánál.

 

 

A kopjafa elkészítésével az Erdélyi Magyarok és Székelyek Érdi Egyesülete Fazekas Árpád népi fafaragót bízta meg. Az alkotó tagja az Iharos Népművészeti Egyesületnek, a Csíkszeredai Népi Iskolában végzete tanulmányait fafaragó szakon.

 

A kopjafa mérete 2,50 m magas, 20×20 cm tölgyfából van faragva, az alapzat alján egy gránit gravírozott emléktábla kerülne rögzítésre.  A terv és a fotók az előterjesztés mellékletét képezik.

 

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak,   valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 109. §-a alapján művészeti alkotás közterületen, valamint önkormányzati tulajdonú épületen való elhelyezéséről, áthelyezéséről, lebontásáról a település önkormányzatának képviselőtestülete dönt, és gondoskodik fenntartásáról és felújításáról. A döntéshez a műalkotás művészi értékére vonatkozóan szakvéleményt kell beszerezni.

 

A fenti előírásra tekintettel szakvélemény bekérésére került sor, melynek kiadására az Emberi Erőforrások Minisztériuma háttérintézménye, a Magyar Alkotóművészeti Nonprofit Kft. jogosult. A vélemény elkészítéséhez a szükséges műleírást, valamint tervet, fotókat a szervezet rendelkezésére bocsátottuk.

 

A MANK Nonprofit Kft. által összehívott szakértői bizottság 2020. szeptember 28-án megtekintette a kész művet Érden, a Múzeum Sétányon megtartott szakértői bírálaton és – a szakértői vélemények alapján – a bemutatott kész művet, a bírálaton elhangzott észrevételek megfontolásával elfogadásra javasolja a Megrendelőnek.

 

Tekintettel arra, hogy az avatásra 2020. október 25-én, Székelyföld Autonómiájának Napján kerülne sor, kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el a határozati javaslatot!

 

 

Érd, 2020. szeptember 30.

 

 

 

 

Tetlák Örs

alpolgármester

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Trianoni békediktátum aláírásának századik évfordulója alkalmából, az Erdélyi Magyarok és Székelyek Érdi Egyesülete kezdeményezése alapján az Alsó utcában, a 22712 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanra, a Múzeum sétány közterületre művészeti alkotás (kopjafa) elhelyezéséről dönt a határozat melléklete szerinti műleírás alapján.

 

 

Határidő:         határozat továbbítására – azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, minősített többség szükséges.