Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 48/2013. (II. 28.) számú határozata és a hatályos rendelkező jogszabályok alapján a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ vagyonkezelésébe adta az állam által átvett köznevelési intézmények feladatainak ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyontárgyakat. Az ingó eszközök jelenleg is az önkormányzat tulajdonában állnak, és az Érdi Tankerületi központ vagyonkezelésében vannak. Az ingó vagyontárgyak nem az önkormányzati feladatok ellátását szolgálják, nyilvántartásuk, évenkénti leltározásuk/visszaigazoltatásuk nehezen végrehajtható. Az eszközök számviteli nyilvántartás szerinti értéke 0 forint. Mindezekre tekintettel az önkormányzat megvizsgálta annak lehetőségét, hogy az ingóságokat térítés mentesen a fenntartó Érdi Tankerület részére átadja.

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (Mötv.) 108/C. § előírásai értelmében – eltérően a 108. §-ban meghatározottaktól – a helyi önkormányzat az önkormányzati rendeletben meghatározott értékhatárig dönthet a tulajdonában álló ingóság tulajdonjogának ingyenes átruházásáról. Az ingyenes vagyonátadás az önkormányzati feladatok ellátását nem veszélyeztetheti. Javasoljuk, hogy a helyes eljárás érdekében az önkormányzat vagyonrendelete az Mötv. rendelkezésének megfelelően kerüljön módosításra a térítésmentes átadás értékhatárának megjelölése tekintetében oly módon, hogy az önkormányzati vagyon ingyenes átruházása esetén az átruházandó vagyon könyv szerinti értéke esetenként nem haladhatja meg az egymillió forintot.

 

A Jat. 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit. A hatásvizsgálat eredményét egyebekben a polgármesteri döntés mellékletét képező hatásvizsgálati lap mutatja be.

 

A Jat. 18. § (2) bekezdése alapján megállapítom, hogy a rendelet-tervezet az európai uniós joggal ellentétes szabályozást nem alakít ki.

 

Jelen indokolás a Jat. 18. § (3) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) számú IM rendelet 20. § (3) bekezdése alapján közzétételre kerül.

 

 

Érd, 2020. december 18.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

 

TERVEZET!

 

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

…/2020. (XII. 21.) számú önkormányzati rendelete

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti

tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló

13/2012. (III. 27.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat polgármestere a Közgyűlés hatáskörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

 

1. § Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III. 27.) számú önkormányzati rendelet 27. § az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:

 

„(3) Önkormányzati vagyon ingyenes átruházása esetén az átruházandó vagyon könyv szerinti értéke esetenként nem haladhatja meg az 1.000.000 forintot.”

 

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

Dr. Konkoly Zita

jegyző