A felhívást az Európai Bizottság által 2015. augusztus 10–én elfogadott Vidékfejlesztési Program keretében az Agrárminisztérium Vidékfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága, mint a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága (IH) hirdette meg a 1248/2016. (V. 18.) számú kormányhatározatban szereplő Éves Fejlesztési Keret alapján.

 

A pályázat tárgya és célja: A támogatás célja a koronavírus gazdasági hatásainak enyhítése, a vidéki térségekben élők egészséges, jó minőségű élelmiszerrel való ellátásán, a helyi termelők piacra jutásának elősegítésén és a helyi alapanyagok felhasználásának támogatásán keresztül a helyi gazdaság fejlesztése.

 

A pályázók köre: Vidéki térségekben működő települési önkormányzatok, települési nemzetiségi önkormányzatok és nonprofit szervezetek.

 

„Támogatási kérelmet az az ügyfél nyújthat be, aki/amely rendelkezik a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (továbbiakban: Eljárási törvény) 28. §-a szerint ügyfél-azonosítóval, tehát a törvény 9. § (2) c) pontja szerinti kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél, vagy az Eljárási törvény 28. § (3) pontja szerint a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv kérelemre induló eljárásaiban való részvétel feltétele, hogy az ügyfél legkésőbb a kérelem benyújtásával egyidejűleg kérelmezze nyilvántartásba vételét az ügyfél-nyilvántartási rendszerben.”

 

A támogatás formája:           vissza nem térítendő.

A támogatás összege:  a támogatás intenzitása 85% .

Igényelt támogatás:   a teljes költségvetés 85%-a:    100 millió forint.

Önerő:                                   a teljes költségvetés 15%-a:    17.647.059 forint.

Teljes költségvetés:                                                   117.647.059 forint.

 

Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások:

 

Költségtípus

Maximális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve (%)

az építészek, mérnökök díjai,

hatósági eljárási díjak,

tanácsadói és projekt menedzsment költségek,

immateriális javak beszerzése,

projekt előkészítési költségek

5

Ebből:

 

• Közbeszerzési eljárások lefolytatása

• Tájékoztatás, nyilvánosság

• Műszaki ellenőri szolgáltatás, ide nem értve a Tanácsadó Mérnökök Nemzetközi Szövetsége (FIDIC) mérnök költségeit

• Könyvvizsgálat

• Projektmenedzsment

 

 

1

0,5

1

 

0,5

2,5

Ingatlan vásárlás

2

Terület-előkészítés (régészeti feltárás, lőszermentesítés, földmunkák, stb.)

2

A felhívás 3.1.2.2 pontjában szereplő, 20%-os korlátozás alá eső önállóan nem támogatható tevékenységek.

20

A felhívás 3.1.2.2 pontjában szereplő, 10%-os korlátozás alá eső önállóan nem támogatható tevékenységek

10

 

Benyújtandó dokumentumok:

 • önkormányzat esetén az érintett önkormányzat képviselő-testületének a fejlesztés megvalósításáról szóló határozatának hiteles kivonata, amely tartalmazza a fejlesztés megnevezését és a fejlesztéssel érintett ingatlan helyrajzi számát;
 • a tervezett fejlesztés megvalósulási helyének feltüntetésével kiegészített, a fejlesztés településen belüli elhelyezkedését bemutató, az illetékes földhivatal által kiállított 30 napnál nem régebbi ingatlan­nyilvántartási térképmásolat;
 • az értékeléshez a pályázati felhívás 4.4.2-es fejezet 3. pontjában és a 2. számú mellékletben meghatározott igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok;
 • eszköz, illetve gép beszerzése esetén a műszaki leírás;
 • ha a fejlesztés építési beruházásra, illetve beépítésre kerülő eszközbeszerzésre irányul és az ingatlan nem az ügyfél tulajdonában van, akkor az ÁÚF 7. fejezete szerinti dokumentumok;
 • ÉNGY-ben nem szereplő kiadási tételek esetében három darab árajánlatot és az árajánlatok közötti választás indoklása;
 • a fenntartási és üzemeltetési tervben említett csatolandó dokumentumok;
 • a település(ek) rendezési és/vagy fejlesztési tervéhez, ennek hiányában a járási vagy megyei fejlesztési stratégiai dokumentumokhoz való illeszkedésről szóló jegyzői nyilatkozat;

 

Építési beruházások esetén:

 • engedély,- vagy bejelentés köteles építési tevékenység esetében
 • az engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentum, és
 • a hatósághoz benyújtott - a támogatást igénylő nevére szóló és a tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott - építészeti-műszaki tervdokumentáció, és
 • az akadálymentesítés kapcsán előírt dokumentumok.

 

Nem építési engedélyköteles beruházás esetében

 • az ügyfél nevére szóló, az illetékes építésügyi hatóság által kiadott eredeti nyilatkozat arról, hogy az építési tevékenység nem építési engedélyköteles (kivéve: az 50 kW-os névleges teljesítményt meg nem haladó napelemes rendszerek), és
 • a támogatást igénylő nevére szóló és a tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott -építészeti-műszaki tervdokumentáció, és
 • az akadálymentesítés kapcsán előírt dokumentumok;
 • amennyiben releváns, a felhívás 3.2. pontjában írtak szerinti nyilatkozatok és a piaci ár igazolása;
 • a közfeladat ellátására vonatkozó szerződés, illetve, amennyiben releváns, annak módosítása tervezete (a felhívás 3.4.1.1. III. a.) pontja alapján).

 

A pályázat benyújtási határideje: 2021. február 17.

 

A projekt megvalósítási határideje: legkésőbb a Támogatói Okirat hatályba lépését követő 24 hónap. Elszámolási határidő: az utolsó mérföldkő elérését követő 90 nap, de legkésőbb a  Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított 24. hónap utolsó napja, de legfeljebb 2023. június 30.

 

 

Érd, 2020. december 16.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése  feladat- és hatáskörében eljárva - az alábbi döntést hozza:

 

Érd Megyei Jogú Város Jogú Város Önkormányzata az Érdi Piac felújítása és fejlesztése érdekében az Agrárminisztérium Vidékfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága által a 1248/2016. (V. 18.) számú kormányhatározatban szereplő Éves Fejlesztési Keret terhére meghirdetett, „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése” elnevezésű pályázati kiírásra pályázatot kíván benyújtani.

 

Az igényelt támogatás összege:                       100.000.000 forint.

Önrész:                                                           17.647.059 forint.

 

Az Érdi Piac felújításának illetve fejlesztésének teljes költsége: 117.647.059 forint. A támogatással nem fedezett költséget az önkormányzat önerőből biztosítja a 2020/2021. évi költségvetés terhére.

 

 

Határidő:         2021. február 17.

Felelős:            dr. Csőzik László  polgármester