Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát képezi az Érd, Kolozsvári utca 16. szám alatti, 5073 helyrajzi számú, 690 négyzetméter nagyságú, kivett beépítetlen terület.

 

Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat (2030 Érd, Alsó utca 1–3.) azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy a csatolt melléklet szerinti 100–150 négyzetméter nagyságú, könnyűszerkezetes épületet szeretnének felépíteni a roma lakosságnak kulturális és hagyományőrző célra, ezért ingyenesen adjuk tulajdonukba a fenti ingatlant.

 

Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat a tulajdonba adás esetén vállalja, hogy a kulturális központot, a kérelmüknek helyt adó önkormányzati határozat alapján kötött megállapodás hatályba lépésétől számított 24 hónapon belül megvalósítja és a használatbavételi engedélyt megszerzi. Emellett kötelezettséget vállal arra is, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13 § (4)-(5) bekezdésében foglalt előírásoknak maradéktalanul eleget tesz, azaz a tulajdonjog megszerzésétől számított 30 évig az ingatlant nem idegeníti el, és a juttatás céljának megfelelően hasznosítja, valamint állagát megóvja, ezen kívül az átruházott vagyon hasznosításáról évente beszámol a Közgyűlésnek. A 30 éves időtartamra az elidegenítési tilalom az ingatlan-nyilvántartásba is bejegyzésre kerül Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat javára.  

 

Az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat a vállalt kötelezettséget a roma lakosok adományából kívánja megvalósítani.

 

A kérelem teljesítésének nincs akadálya, mivel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (a továbbiakban: Mötv.) 108. § (2) bekezdése szerint:

 

„108. § (2) A helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tulajdonjoga ingyenesen átruházható:

az állam vagy más helyi önkormányzat javára jogszabályban meghatározott közfeladat ellátásának elősegítése érdekében (…)”

 

Az Mötv. 108. § (3)-(4) bekezdése alapján az ingyenes vagyonátadás az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatainak ellátását nem veszélyeztetheti. Nem adható át különösen az olyan vagyonelem, amely valamely kötelező önkormányzati feladat ellátásához, a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott önkormányzati köznevelési feladathoz vagy ezek finanszírozási forrásának biztosításához, vagy az önkormányzati költségvetési bevételi előirányzatok teljesítéséhez szükséges. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nemzeti vagyon ingyenes átadására vonatkozó határozatában meg kell jelölni azt a jogszabályban meghatározott feladatot vagy egyházi hitéleti feladatot, amelynek ellátását az átadás elősegíti.

 

Megállapítható, hogy a kérelmezett ingatlan átadása nem veszélyezteti az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatát, sőt az átadás elősegíti az Mötv. 13. §(1) bekezdés 7. pontja szerinti kulturális szolgáltatás és a 16. pontja szerinti nemzetiségi ügyek ellátásra vonatkozó önkormányzati feladatok ellátását.

 

Tekintettel arra, hogy az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat kötelező önkormányzati feladatok ellátását vállalja, ezért javaslom az ingatlan térítésmentes átadását e célra.

 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13 § (7)–(8) bekezdésében foglaltak alapján amennyiben megállapítást nyer, hogy a tulajdonjogot megszerző fél a célhoz kötött hasznosításra vonatkozó törvényi előírásnak részben vagy egészben nem tesz eleget, köteles a vagyont átadó szervezet felszólítására, az abban meghatározott határidőig a jogsértő állapotot megszüntetni. A jogsértő állapot megszüntetésére szabott határidő elmulasztása esetén a tulajdonjogot megszerző fél köteles az átadási megállapodásban rögzített forgalmi értéknek a kötelezettség megsértésének napjától számított mindenkori jegybanki alapkamattal növelt összegét a vagyont átadó szervezet felszólítására, az abban meghatározott határidőig nemteljesítési kötbérként megfizetni. A vagyont átadó szervezet a jogsértő állapot határidőre történő megszüntetésének elmulasztása esetén a nemteljesítési kötbér követelése helyett az ingyenes tulajdonjog átruházást eredményező szerződéstől elállhat.

 

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III. 27.) számú önkormányzati rendelet 27.§ (1)–(2) bekezdése alapján önkormányzati vagyon ingyenes átruházása, ingyenes használatba adása illetve ilyen vagyonon vagyoni értékű jog alapítása kizárólag a Közgyűlés minősített többséggel elfogadott döntésével történhet, kizárólag törvény által meghatározott esetben.

 

 

Érd, 2020. december 16.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése feladat- és hatáskörében eljárva – az alábbi döntést hozza:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat; 2030 Érd, Alsó utca 1–3.) részére ingyenesen tulajdonba adja az önkormányzat tulajdonát képező, természetben Érd, Kolozsvári utca 16. szám alatt található, 5073 helyrajzi számú, 690 négyzetméter nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 8.800.000 forint + áfa forgalmi értékű ingatlant a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja szerinti kulturális szolgáltatás, és a 16. pontja szerinti nemzetiségi ügyek elősegítése érdekében – roma kulturális központ létrehozása és működtetése céljára – az alábbi feltételekkel:

 

  • A Nemzetiségi Önkormányzat vállalja, hogy a kulturális központot a jelen önkormányzati határozat alapján megkötött megállapodás hatályba lépésétől számított 24 hónapon belül  a jogszabályi előírásoknak megfelelően megvalósítja, és a használatbavételi engedélyt megszerzi.

 

  • A Nemzetiségi Önkormányzat a tulajdonjog megszerzésétől számított 30 évig az ingatlant nem idegenítheti el és a juttatás céljának megfelelően köteles hasznosítani, valamint az állagát megóvni.

 

  • Amennyiben a Nemzetiségi Önkormányzat a célhoz kötött hasznosításra vonatkozó előírásnak részben vagy egészben nem tesz eleget, köteles felszólításra, az abban meghatározott határidőig a jogsértő állapotot megszüntetni. A jogsértő állapot megszüntetésére szabott határidő elmulasztása esetén köteles az átadási megállapodásban rögzített forgalmi értéknek a kötelezettség megsértésének napjától számított mindenkori jegybanki alapkamattal növelt összegét az Önkormányzat felszólítására, az abban meghatározott határidőig nemteljesítési kötbérként megfizetni az Önkormányzat részére. Az Önkormányzat a jogsértő állapot határidőre történő megszüntetésének elmulasztása esetén a nemteljesítési kötbér követelése helyett az ingyenes tulajdonjog átruházást eredményező szerződéstől elállhat. Elállás esetén a Nemzetiségi Önkormányzat vállalja, hogy az Önkormányzat által megállapított határidőn belül a ingatlanon az eredeti állapotot helyreállítja -  és amennyiben felépült – az építményt saját költségén lebontja és az építési anyagok elszállításáról gondoskodik. Az ingatlant tisztán, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban adja vissza az Önkormányzatnak.

 

  • A Nemzetiségi Önkormányzat az átruházott vagyon hasznosításáról évente köteles beszámolni a Közgyűlésnek.

 

  • Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata javára 30 éves időtartamra elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba.

 

 

Határidő:         a szerződés aláírására 90 nap

Felelős:           dr. Csőzik László – polgármester