A jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény (Jat.) 18. §-ára figyelemmel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításának szükségességét az alábbi okokkal és célokkal indokolom:

 

1. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) alapján a köztisztviselő közszolgálati jogviszonya alapján havonta illetményre jogosult. Az illetmény összegét elsődlegesen az illetményalap és a törvényben rögzített szorzószámok szorzata határozza meg. A Kttv. 132. §-a alapján az illetményalap összegét évente az állami költségvetésről szóló törvény állapítja meg úgy, hogy az nem lehet alacsonyabb, mint az előző évi illetményalap.

 

A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (1) bekezdése szerint az illetményalap 2021. évben 38.650 forint, de a költségvetési törvény 61. § (6) bekezdése felhatalmazást ad a képviselő-testületnek arra, hogy 2021. évben – az önkormányzat saját forrásai terhére – a képviselő-testületnél foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában magasabb összegben állapíthassa meg az illetményalapot.

 

A fentiekre figyelemmel azt javaslom, hogy a Közgyűlés a 2021. évre vonatkozó köztisztviselői illetményalapot a 2020. évivel megegyezően 46.500 forintban állapítsa meg.

 

2. A Kttv. 234. § (3) és (4) bekezdései az illetménykiegészítés tekintetében a következőképpen rendelkeznek:

 

„(3) A helyi önkormányzat rendeletben egységesen valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek a tárgyévre illetménykiegészítést állapíthat meg, amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének

a) a megyei önkormányzatnál, a megyei jogú városnál legfeljebb 40%-a,

b) községi önkormányzatnál legfeljebb 20%-a,

c) az a) és b) pontban nem szereplő önkormányzatnál legfeljebb 30%-a.

 

(4) A helyi önkormányzat a (3) bekezdés szerint rendeletben illetménykiegészítést állapíthat meg egységesen valamennyi érettségi végzettségű köztisztviselőnek, amelynek mértéke legfeljebb 20%.”

  

Mivel a felsőfokú, illetve érettségi végzettségű köztisztviselőknek biztosítható illetménykiegészítést kizárólag tárgyévre lehet megállapítani, azt javaslom, hogy az illetménykiegészítés 2021. évre vonatkozó mértékét a Közgyűlés a 2020. évivel azonos mértékben (felsőfokú végzettségnél 40%, érettségi végzettségnél 20%) állapítsa meg.

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján előzetesen felmértük a szabályozás várható következményeit. A hatásvizsgálat eredményét az előterjesztés mellékletét képező hatásvizsgálati lap mutatja be.

 

Jelen indokolás a Jat. 18. § (3) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) számú IM rendelet 20. § (3) bekezdése alapján közzétételre kerül.

 

 

Érd, 2020. december 16.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

TERVEZET!

 

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

 

…/2020. (XII. 21.) számú önkormányzati rendelete

 

a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló

24/2012. (V. 7.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat polgármestere a Közgyűlés hatáskörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)–(4) bekezdéseiben foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

 

1. §  A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet 1/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„1/A. § A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői vonatkozásában az illetményalap 2021. évben 46.500forint.”

 

2. § A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V. 7.) számú önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„2. § A Polgármesteri Hivatal köztisztviselője a 2021. évben

 

a) amennyiben legmagasabb iskolai végzettsége felsőfokú, alapilletménye 40%-ának;

 

b) amennyiben legmagasabb iskolai végzettsége érettségi, alapilletménye 20%-ának

megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult.”

 

 

3. § Ez a rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba.

 

 

 

 

Dr. Konkoly Zita

jegyző

Dr. Csőzik László

polgármester