A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 18. §-ára figyelemmel az Érd Megyei Jogú Város 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 28.) számú önkormányzati rendelet módosításának szükségességét részletesen az alábbi okokkal és célokkal indokolom:

 

A költségvetési rendelet 6. számú módosítása a 2020. évi költségvetési rendeletet december 31-ei alkalmazhatósággal módosítja az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (4) bekezdése értelmében, mely szerint: „A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.”

 

A fentiek alapján az Áht. 34. §-ának előírásai szerint elkészítettük  javaslatunkat a 2020. évi költségvetési rendelet előirányzatainak 6. számú módosítására, mellyel összefüggésben az alábbi tájékoztatást adom:

 

  • A költségvetési rendelet 2020. február 26-i keltű. Ötödik módosítása óta a költségvetési előirányzatok jegyzői és polgármesteri hatáskörben nem módosultak.

 

  • A jelenlegi rendeleti hatáskörű módosítás célja, hogy a bevételi és kiadási előirányzatokat valamennyi kormányzati funkció tekintetében a 2020. évi teljesítésekhez igazítsuk, figyelemmel az áthúzódó kötelezettségvállalásokra, amelyek fedezetét a megfelelő előirányzati sorokon biztosítottuk. A teljesítéshez történő előirányzat rendezést lehetőség szerint kormányzati funkción belüli előirányzat átcsoportosítással valósítottuk meg, ahol ez nem volt lehetséges, ott az általános tartalék terhére történt a kiadási előirányzatok rendezése.

 

  • A jelenlegi rendelet-módosítás csak az önkormányzat előirányzatait érinti.

 

  • Az Áht. 30. § (3) bekezdése előírja, hogy a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. A bevételi teljesítési adatok felülvizsgálatát követően csökkentettük a bevételi előirányzatokat azon jogcímeken, amelyeken 2020. évben az előirányzott teljes összegben nem folytak be az előirányzott bevételek. A legjelentősebb összegű csökkentést a működési támogatásértékű bevételek jogcímen volt szükséges végrehajtani. Ezen a soron jelent meg a 2020. évi eredeti költségvetés tervezésekor a bevételek és kiadások egyensúlyát biztosító, tervezett kormányzati működési támogatási bevétel, amelyből azonban semmi nem valósult meg, dacára a többszörösen és több változatban is előterjesztett polgármesteri kérelemnek. A Kormány a korábbi évektől eltérően tavaly már nem részesítette Önkormányzatunkat működési támogatásban, noha december 24. napján tíz másik megyei jogú város kapott ilyen jellegű forrást. A 2020. évi gazdálkodás során – tekintettel arra, hogy működési támogatási bevétel nem érkezett az önkormányzathoz – a kiadási előirányzatok tekintetében is jelentős megszorításokra kényszerült az önkormányzat és a fenntartásában álló intézmények, így a kiadási előirányzatok a tervezettnél alacsonyabb összegben realizálódtak. Az előirányzottnál alacsonyabb összegű kiadási teljesítési adatok lehetővé tették, hogy az intézményektől és a Polgármesteri Hivataltól is elvonásra kerülhessenek az előző költségvetési rendelet módosítás keretében a fel nem használt előirányzati források. Ennek eredményeképpen a jelenlegi költségvetési rendelet módosítás keretében a támogatási bevételek 1.997.574.751 forint összegű csökkentésére került sor.

 

 

  • Az iparűzési adóbevétel a decemberi feltöltési kötelezettség eltörlése miatt 300 millió forinttal kevesebb összegben realizálódott, a tényleges teljesítés az ASP rendszer zárási összesítő adatai szerint 2.488.000.000 forint. Az iparűzési adóbevételi rovaton azonban teljesítési adatként 2.176.743.406 forint került kimutatásra. A különbözet adótúlfizetésként került elszámolásra a megfelelő bevételi rovaton.

 

  • Az építményadó és a telekadó tekintetében szintén a teljesítési adatoknak és a túlfizetés egyenlegére való helyesbítéseknek megfelelő korrekció történt. Ennek megfelelően a két adónem tekintetében összesen 84.730.024 forinttal csökkentettük a bevételi előirányzatokat.

 

  • Az ingatlan értékesítési bevételek a tervezettnél magasabban, összesen 124.031.155 forint összegben folytak be, csökkentve az előzőekben említett bevétel kiesések hatását.

 

  • A költségvetési főösszeg a fenti módosítások hatására 58.425.880.415 forintra változott, a tartalékokról pedig teljes összegben átcsoportosításra kerültek az előirányzatok a különféle kiadási előirányzati sorokra.

 

A Jat. 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit, és megállapítottuk, hogy a fentiekben részletezetteken túlmenően a rendelet-módosításnak jelentősnek ítélt társadalmi, gazdasági, költségvetési, illetve környezetre gyakorolt hatása, egészségügyi hatása, valamint a rendelkezések végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

 

A Jat. 18. § (2) bekezdése alapján tájékoztatom a Közgyűlést, hogy a rendelet-tervezet az európai uniós jog szempontjából indifferens szabályozást tartalmaz.

 

 

Érd, 2021. március 26.

 

 

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

TERVEZET!

 

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

 

…/2021. (III. 29.)

önkormányzati rendelete

 

 az Érd Megyei Jogú Város 2020. évi költségvetéséről szóló

3/2020. (II. 28.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról

 

Érd Megyei Jogú Város polgármestere, figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendeletre és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére, Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének feladatait és hatáskörét gyakorolva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

 

1. § Az Érd Megyei Jogú Város 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„2. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételét 11.278.492.416 forintban, a belföldi értékpapírok bevételeit 1.865.672.000 forintban, az előző évi maradvány igénybevételét 41.503.327.709 forintban, a működési célú hitelfelvételét 3.598.231.208 forintban, az államháztartáson belüli megelőlegezések összegét 180.157.082 forintban, a bevételi főösszegét 58.425.880.415 forintban állapítja meg.

 

A Közgyűlés az Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásait 54.681.473.367 forintban, működési célú hitel visszafizetését 3.598.231.208 forintban, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetési kötelezettségét 146.175.840 forintban, belföldi értékpapírok kiadását 0 forintban, a kiadási főösszegét 58.425.880.415 forintban állapítja meg.”

 

2. § A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„3. § (1)A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 0 forint, ebből

 

általános tartalék

  0 forint

céltartalék

  0 forint”

 

3. § A rendelet 1–21. melléklete helyébe a jelen rendelet 1–21. melléklete lép.

 

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. december 31. napjától kell alkalmazni.

 

 

 

 

Dr. Konkoly Zita

jegyző

Dr. Csőzik László

polgármester