A 2017. december 20-án a GF/SZKF/1046/8/2017 iktatószámú Támogatási Okirat alapján a Miniszterelnökség, mint Támogató Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatát az NFPF/70313/2017-NFM iktatószámú előterjesztés alapján támogatásban részesítette melynek részeként valósulna meg a Érd Ófalu–Duna parti gyógy, sport, illetve kulturális, turisztikai beruházás (II./1. Pincesor környezetének rendezése – tervezés (vázlatterv és engedélyezési terv) Kerülő úton pincesor rekonstrukció és úttervezés, parkoló kialakítás Kerülő és Mély út kereszteződésénél, a Kerülő út menti ingatlanok hasznosítása és Kálvária kiépítése.

 

Az önkormányzati beruházások előkészítéséről és megvalósítási rendjéről szóló 13/2016. (V. 5.) számú önkormányzati rendelet 4. §-a értelmében a beruházás, illetve annak előkészítése csak a rendelet szabályai szerint elfogadott beruházási célokmánybirtokában kezdhető meg, ezért szükséges a beruházási célokmány elfogadása.

 

 

Érd, 2021. március 1.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése feladat- és hatáskörében eljárva – az alábbi döntést hozza:

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Modern Városok Program keretében Érd Ófalu – Pincesor környezetének rendezése – Tervezés tárgyban elkészített, a határozat mellékletét képező célokmányt elfogadja.

 

 

Határidő:         azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

1. melléklet a …/2021. ... ….) számú határozathoz

 

 

CÉLOKMÁNY

1. A beruházó neve és címe:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

2030 Érd, Alsó utca 1–3.

2. A beruházás megnevezése, jellege:

 

Érd Ófalu–Duna parti gyógy., sport- illetve kulturális, turisztikai beruházás (II./1. Pincesor környezetének rendezése–Tervezés (vázlatterv és engedélyezési terv) Kerülő úton pincesor rekonstrukció úttervezés, parkoló kialakítás Kerülő és Mély út kereszteződésénél)

3. A beruházás célja és szükségességének indoklása:

GF/SZKF/1046/8/2017 iktatószámú Támogatási Okirat alapján

4. A beruházás helye és a beruházással érintett ingatlan HÉSZ szerinti besorolása:

Sugár utca (23616 és 23747 helyrajzi szám, önkormányzati tulajdon) és Kerülő út (23458 helyrajzi szám, önkormányzati tulajdon) Hősök tere (23751 helyrajzi szám) teljes szakaszán és szélességében, cca. 1300 folyóméter hosszon. cca. 22.250 négyzetméter területen. Fő utca (helyrajzi szám 24099), Sugár út, Hősök tere háromszög, Sugár út, Kerülő út a Fehérkereszti útig.

A Kerülő út pincesor rekonstrukció és Kálvária megvalósítás tekintetében – a programkialakító tanulmánytervvel – érintett tervezési terület a Kerülő út – Mély út – Járom utcák által határolt terület.

5. A beruházás érintett ingatlanon belüli területi igénye (m2), a beruházás műszaki leírása, és a választott műszaki megoldások indoklása:

Feladat megnevezése: útépítési tervek és szakági tervek elkészítése a Sugár utca (23616 és 23747 helyrajzi szám, önkormányzati tulajdon) és Kerülő út (23458 helyrajzi szám, önkormányzati tulajdon) Hősök tere (23751 helyrajzi szám) teljes szakaszán és szélességében, cca. 1300 folyóméter hosszon.

Tervezési terület: kb. 22.250 négyzetméter terület, a Fő utca (helyrajzi szám 24099), Sugár út, Hősök tere háromszög, Sugár út, Kerülő út a Fehérkereszti útig.

A programkialakító tanulmánytervvel érintett terület nagysága kb. 30 hektár.

 

 • engedélyezési és közmű rekonstrukciós tervek elkészítése a tervezési területre, környezet rendezéssel, tájépítészeti munkarésszel, támfal tervekkel;
 • az útszakasz a HÉSZ-ben rögzítettek szerinti osztályba sorolása gyűjtőút (B.V.), megrendelő a Mély utcához hasonlóan egy forgalmi sáv+mindkét oldalán szegéllyel elválasztott egy haladósávos (irányhelyes) kerékpársáv, egyoldali járda keresztszelvényű B.V.d.C. osztályba sorolt belterületi mellékút megtervezését irányozza elő;
 • berendezési kialakítására a HÉSZ 11. melléklete ad útmutatást;
 • az út magassági vonalvezetés szerinti szintemelkedése 53 méter (4%), keresztszelvényi kialakítása nagyrészt bevágás, e miatt több helyen támfal kialakítás válhat szükségessé;
 • a Kerülő út, Mély utca, Fehérkereszti út csomóponti ágain parkoló kialakítások megtervezése;
 • a csatlakozó utak tervezett úthoz történő kapcsolatát sárrázó hosszon kell megtervezni;
 • az útszakasz meglévő csapadékvíz elvezető rendszerrel nem rendelkezik, zárt rendszerű csapadékvíz csatorna megtervezése a befogadóig (Hamzsabég tér);
 • meglévő légkebellel vezetett kisfeszültségű elektromos és hírközlési kábelek, azaz minden jelenlegi légkábel térszín alá földkábelre történő cseréjének megtervezése, tervezési területen belül a teljes körű közvilágítási hálózat megtervezése;
 • magasfeszültségű légkábelt nem váltanánk ki;
 • a Sugár utca alatt 80 ac. vezeték, a Kerülő út alatt 100 KMPVC vezetékes ivóvízellátó rendszer húzódik, melyek rekonstrukciós tervének elkészítése a lakossági bekötő vezetékkel együtt tervező feladatát képezi;
 • a Kerülő úton cca. 700 méter hosszon szennyvíz csatorna tervezése tervező feladatát képezi;
 • Sugár utca első szakaszán jelenleg a gépjármű közlekedés magasfeszültségű oszlop alatt vezetett, annak fesztávja egyirányú közlekedést tesz lehetővé. Sugár utca első szakaszán váltakozva, forgalomirányítással, két irányú forgalom tervezett;
 • a Hősök tere útszakasz dísztérré alakíthatása, térburkolattal és tájépítészi elemekkel látható el, méltóan elnevezéséhez és az ott lévő emlékműhöz. (közvilágítási oszlopok cseréje díszkandeláberekre; aszfalt burkolat cseréje térkő burkolatra; növénytelepítés, kiülők, padok tervezése, közösségi tér);
 • a műszaki leírást a 322/2015. (X. 30.) számú kormányrendelet az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól 1. mellékletének megfelelő tartalommal kell elkészíteni;
 • az érintett kapubehajtók megtervezését is el kell végezni a terv készítésekor;
 • a területen található közművek tulajdonosaival, illetve üzemeltetőivel, az engedélyezési tervek készítése során fel kell venni a kapcsolatot, hozzájárulásukat az tervre be kell szerezni és előírásaikat a tervben szerepeltetni kell. (e-közmű)
 • a tervezési munka csak önkormányzati tulajdonú területekre – magántulajdon érintése nélkül – vonatkozik;
 • a tervnek tartalmaznia kell egy-egy árazott és árazatlan, árazható, minden tételre kiterjedő részletes költségvetést.
 • a programkialakító tanulmányterv javaslatot tesz a pincesor Kerülő utcában történő folytatására, borút megvalósítására a meglévő régi pincék figyelembe vételével az egységes építészeti arculat elemeinek, karakterének meghatározására;
 • tervezési feladat különösen a Kerülő úton megvásárolt ingatlanok és környezetük jövőbeli hasznosításának vizsgálata – épületállomány, lehetséges funkciók kialakítása – pl. közösségi, integrációs funkció. tervezési feladat a 23907 helyrajzi számú kálvária kápolnához vezető kálvária útvonal nyomvonalának, stáció állomások helyének, és megjelenésének meghatározása a domborzati és telekadottságok figyelembe vételével (a tanulmánytervek elfogadásra kerülő javaslatai alapján lehet a részletesebb tervezést folytatni – épületek esetében az engedélyezési, kiviteli terveket elkészíttetni)

6. A becsült költségek részletes bemutatása:

költségnemenkénti bontásban, éves ütemezéssel (ideértve legalább az előkészítési költségeket, a kapcsolódó szolgáltatások, árubeszerzések, és építési költségek összegét);

a költségbecslés módja (tervezői költségvetés, műszaki értékbecslés, előzetes adásvételi megállapodás, stb.)

Az indikatív árajánlatok átlaga alapján nettó 22.383.300 forint.

 

Programkialakító tanulmányterv 3 építésziroda felkérésével nettó 3x500.000 = 1.500.000 forint

7. A beruházási költségek forrása a forráshelyek megjelölésével:

központi költségvetési támogatás: Modern Városok Programja terhére

8. A szállítók kiválasztásának módja, az eljárás megnevezése:

közbeszerzés útján

 

9. A megvalósítás jogi feltételei (pl. kisajátítás, telekalakítás stb.):

az érintett területek Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában vannak

10. A beruházáshoz szükséges megalapozó tanulmányok, tervek, előzetes megállapodások, stb. felsorolása, külön feltüntetve az előkészítéshez szükséges feladatokat és az előkészítés költségeit:

lásd 6. pontban

11. Alapközművek helyzete, a beruházás

várható hatása az infrastruktúra terhelésére:

lásd 5. pontban

12. Tulajdonos, üzemeltető vagyonkezelő (vagy a kiválasztás módjának) megjelölése:

tulajdonos és üzemeltető: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

13. Az üzembe helyezés és a használatbavételi engedély megadásának várható időpontja:

2023

14. Az üzemeltetés fedezetének megjelölése:

üzemeltetésbe adás után Érdi Közterület-fenntartó Intézmény saját költségvetése

15. A beruházás gazdasági értékelése és megtérülési ideje:

nem releváns