A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításának szükségességét a jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény (Jat.) 18. §-ára figyelemmel, részletesen az alábbi okokkal és célokkal indokolom:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 163/2020. (X. 22.) számú határozatával döntött arról, hogy „Pöttöm Sziget Bölcsőde” elnevezéssel 2021. január 1. napjától új költségvetési szervet alapít. Az új intézmény szakmai programjának elfogadásával, valamint az új működési engedély birtokában lehetőség nyílik új szolgáltatás, az időszakos gyermekfelügyelet bevezetésére.

 

A Rendelet 3. §-a tartalmazza az ágazati jogszabályok rendelkezéseivel összhangban az önkormányzat által biztosított szolgáltatások felsorolását. Itt szükséges megjeleníteni az önállóan működő Pöttöm Sziget Bölcsődét, mely a gyermekek napközbeni ellátásának keretén belül a bölcsődei ellátást, az időszakos gyermekfelügyeletet és a napközbeni gyermekfelügyeletet látja el.

 

Az új szolgáltatásként megjelenő időszakos gyermekfelügyelet igénybe vételének feltételeivel és térítési díjának megállapításával szükséges a Rendeletet kiegészíteni.

 

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) 115. § (1) bekezdése, illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 147. §-a alapján a szociális szolgáltatások esetén az intézményi térítési díjat, míg a gyermekjóléti ellátások esetén a szolgáltatási önköltséget a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg.

 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII. 22.) számú önkormányzati rendelet 20.§ (4) (5) bekezdése alapján:

 

„(4) A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díja (a továbbiakban: intézményi térítési díj) – az (5) bekezdésben foglaltak kivételével – a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás egy főre jutó összegének különbözete.

 

(5) A napközbeni tartózkodás és az ott étkezést igénybe vevők intézményi térítési díja megegyezik a tartózkodás intézményi térítési díjának és az étkeztetés intézményi díjának összegével. Az idősek bentlakásos otthona esetében az intézményi térítési díj a szolgáltatási önköltség 50%-a.”

 

Ezen jogszabályi előírásra figyelemmel a tárgyévre tervezett adatok (egyes ellátásoknál a szolgáltatást igénybe vevők számának emelkedése, étkezési térítési díjak várható emelkedése, normatív támogatások időszak arányos igénybevétele) figyelembevételével elkészült a térítési díjak idei megállapítására vonatkozó kalkuláció, mely az előterjesztés mellékletét képezi.

 

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) számú kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) alapján 2021. december 31. napjáig a helyi önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv által nyújtott szolgáltatásért megállapított díj mértéke nem lehet magasabb, mint ugyanazon díjnak az e rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos és alkalmazott mértéke. A Korm. rendelet alapján az önkormányzat nem emelheti az intézményi térítési díjat, a Szociális Gondozó Központ és a Pöttöm Sziget Bölcsőde pedig szintén nem emelheti a Kormányrendelet hatályba lépését megelőzően megállapított személyi térítési díjat, függetlenül az önköltségek emelkedésétől, valamint az ellátottak esetleges jövedelem emelkedésétől.

 

A fentiek alapján a 2021. évre megállapítandó térítési díjak a 2020. évi intézményi térítési díjakkal megegyezően kerülnek megállapításra, az alábbi kivétellel:

 

Bölcsődei gondozás esetén és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tekintetében mind az önköltség, mind az intézményi térítési díj összege csökkent, azonban ez az önkormányzat részére nem jelent bevétel kiesést az elmúlt évekhez viszonyítva, tekintettel arra, hogy a Rendelet alapján a bölcsődei gondozás személyi térítési díja 10 ezer forintban kerül megállapításra, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást pedig ingyenesen biztosítja önkormányzatunk.

 

A Pest Megyei Kormányhivatal 2020. évi hatósági ellenőrzése megállapította, hogy a bölcsődei ellátás keretén belül a normál és diétás étkezésért fizetendő térítési díj összege között eltérés nem lehet, így annak intézményi térítési díját egy összegben kell meghatározni, mely a jelenlegi javaslat alapján megegyezik a normál étkezés összegével.

 

A bölcsődei étkezésért fizetendő személyi térítési díjak, azaz a szülők által fizetendő díjak összegében ez a rendelkezés nem jelent az önkormányzat részére bevételkiesést, mivel diétás étkezést csak szakorvosi javaslatra kell biztosítani, ebben az esetben a gyermek tartósan betegnek minősül, így a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/B. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján részére eddig is ingyenes volt az intézményi gyermekétkeztetés.

 

A Jat. 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit. A hatásvizsgálat eredményét egyebekben az előterjesztés mellékletét képező hatásvizsgálati lap mutatja be.

 

A Jat. 18. § (2) bekezdése alapján rendelet-tervezet az európai uniós joggal ellentétes szabályozást nem alakít ki.

 

Jelen előterjesztői indokolás a Jat. 18. § (3) bekezdése és a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzétételének megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) számú IM rendelet 20. § (3) bekezdése alapján közzétételre kerül.

 

 

Érd, 2021. március 26.

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

 

TERVEZET!

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése …/2021. (III. 29.) számú önkormányzati rendelete

 

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII. 22.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város polgármestere, figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendeletre és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére, Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének feladatait és hatáskörét gyakorolva, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1. § A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII. 22.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„3. § (1) Az önkormányzat ellátási területén alap és szakosított ellátási formában nyújt segítséget az arra rászoruló igénylőknek – az (2) bekezdés kivételével – a fenntartásában működő Pöttöm Sziget Bölcsőde és a Szociális Gondozó Központ által.

 

(2) A gyermekek átmeneti otthonát és a helyettes szülői hálózatot, mint gyermekjóléti szolgáltatást az önkormányzat a Fészek Egyesület által, feladat-ellátási szerződés keretén belül biztosítja.

 

(3) A Pöttömsziget Bölcsőde által biztosított gyermekjóléti szolgáltatások:

 

 • bölcsőde,
 • időszakos gyermekfelügyelet,
 • napközbeni gyermekfelügyelet.

 

(4) A Szociális Gondozó Központ által biztosított szociális alapszolgáltatások:

 

 • étkeztetés,
 • házi segítségnyújtás,
 • jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
 • családsegítés,
 • támogató szolgáltatás,
 • utcai szociális munka,
 • nappali ellátás,

ga) idősek nappali ellátása,

gb) fogyatékos személyek nappali ellátása,

gc) hajléktalan személyek nappali ellátása,

 • fejlesztő foglalkoztatás.

 

(5) A Szociális Gondozó Központ által biztosított szociális szakosított ellátások:

 

 • ápolást, gondozást nyújtó intézmények,

aa) idősek otthona,

 • átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények,

ba) éjjeli menedékhely,

bb) hajléktalan személyek átmeneti szállása.

 

(6) A Szociális Gondozó Központ által biztosított gyermekjóléti alapellátások:

 

 • gyermekjóléti szolgáltatás,

aa) család- és gyermekjóléti szolgálat,

ab) család- és gyermekjóléti központ,

 • gyermekek átmeneti gondozása,

ba) családok átmeneti otthona.”

 

2. § A Rendelet az alábbi 11/A. §-szal egészül ki:

 

„11/A. § Az önkormányzat bölcsődei ellátás keretében további szolgáltatásként időszakos gyermekfelügyeletet biztosít a szülő elfoglaltságának idejére 1 éves kortól 4 éves korig legfeljebb napi 8 órában, az intézmény szabad kapacitása függvényében.”

 

3. § A Rendelet 20. §-a az alábbi (6a) bekezdéssel egészül ki:

 

„(6a) Időszakos gyermekfelügyelet esetén a napi személyi térítési díjat teljes napra kell megállapítani.”

 

4. § A Rendelet 20. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„(7) A személyi térítési díj összegét az intézményvezető (tagintézmény-vezető) a (6)-(6a) bekezdés alapján állapítja meg.” 

 

5. § A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

 

6. § Ez a rendelet 2021. április 1. napján lép hatályba.

 

 

 

 

Dr. Konkoly Zita

jegyző

Dr. Csőzik László

polgármester

 

1. melléklet a …/2021. (III. 29.) számú önkormányzati rendelethez

 

 

A

B

C

1.

Személyes gondoskodást nyújtó ellátás formái

Intézményi térítési díj összege

Önköltség

Ft/nap

2.

 

 

Napi díj

Étkezés

Működési

3.

Bölcsőde

 

 

 

4.

Bölcsődei étkezés

545 forint

1.174 forint /nap

 

5.

Bölcsődei gondozás

2.335 forint/fő/nap

 

7.556 forint/fő/nap

 

6.

Időszakos gyermekfelügyelet

2.335 forint/fő/nap

 

7.556 forint/fő/nap

7.

Házi gyermekfelügyelet

 

 

 

8.

 

2.565 forint/óra

 

2.567 forint/óra

9.

 Étkeztetés

 

 

 

10.

étkeztetés

1.150 forint

950 forint

425 forint

11.

+ kiszállítás

napi 375 forint

377 forint /nap

12.

 Házi segítségnyújtás

 

 

13.

személyi gondozás

1.160 forint

4.583 forint/óra

 

14.

szociális segítés

2.385 forint

9.063 forint/óra

15.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

 

 

16.

 

60 forint/darab/nap

135 forint / darab / nap

17.

Támogató szolgálat

 

 

18.

személyszállítás

0 forint/kilométer

 

124 forint /kilométer

19.

személyi segítés

0 forint/óra

3.769 forint /óra

 

20.

Idősek klubja

 

 

21.

idősek nappali ellátása

 

 

22.

napközbeni tartózkodás

2.110 forint/fő/nap

11.219 forint /fő/nap

23.

személyszállítás

865 forint /fő/nap

865 forint /fő/nap

24.

demens személyek nappali ellátása

 

 

25.

napközbeni tartózkodás

2.140 forint/fő/nap

11.474 forint

26.

napközbeni tartózkodás ott étkezéssel

3.260 forint/fő/nap

13.391 forint

27.

személyszállítás

865 forint /fő/nap

865 forint/fő/nap

28.

Habilitációs Központ

 

 

29.

napközbeni tartózkodás ott étkezéssel

5.790 forint /fő/nap

32.479 forint/fő/nap

30.

napközbeni tartózkodás

3.660 forint /fő/nap

30.562 forint/fő/nap

31.

Családok átmeneti otthona

995 forint /fő/nap

6.430 forint/fő/nap

32.

Férfi- Női hajléktalan átmeneti szálló

1.490 forint /fő/nap

4.226 forint/fő/nap

33.

Idősek bentlakásos otthona

3.950 forint /fő/nap

12.566 forint/fő/nap

34.

Család- és Gyermekjóléti Központ

0 forint **

669.956 forint/nap

35.

Utcai szociális munka

0 forint **

42.689 forint /nap

36.

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltatás

0 forint **

356.857 forint /nap

37.

Nappali melegedő

0 forint **

2.539 forint/fő/nap

             

 

 (A feltüntetett díjak az általános forgalmi adót tartalmazzák)

**A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115/A. § (1)–(2) bekezdésében foglaltak, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény149. §-a alapján intézményi térítési díj nem került megállapításra.