A jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény 18. §-ára figyelemmel a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításának módosításának szükségességét az alábbi okokkal és célokkal indokolom:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata évek óta biztosítja az újszülöttek támogatását. A fennálló veszélyhelyzet miatt a jelenleg biztosított támogatást ugyan nem kívánjuk szűkíteni, azonban a személyes kontaktusok minimálisra csökkentése érdekében, a fenti támogatás pénzbeli juttatáskénti biztosításának lehetőségét indokoltnak tartom.

 

A Jat. 17. §-a alapján a szabályozás várható következményeinek felmérése előzetes hatásvizsgálat elvégzésével megtörtént. A hatásvizsgálat eredményét egyebekben az indokolás mellékletét képező hatásvizsgálati lap mutatja be.

 

Jelen előterjesztői indokolás a Jat. 18. § (3) bekezdése és a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzétételének megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) számú IM rendelet 20. § (3) bekezdése alapján közzétételre kerül.

 

 

Érd, 2021. április 15.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

 

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

 

…/2021. (IV. ...) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló

7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város polgármestere, figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendeletre és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére, Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének feladatait és hatáskörét gyakorolva, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ában és a 32. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

 

1. § A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelet 41. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„ 41. § ( 1) Gyermekenként 30.000 forint értékű támogatásban részesül azon újszülött, akinek – a (4) bekezdésben foglalt esetet kivéve – első létesített lakóhelye Érd.

 

(2) A támogatás keretében nyújtható juttatás különösen:

              a) ajándékutalvány,

              b) ajándékcsomag,

              c) pénzbeli ellátás.

 

(3) A polgármester a személyiadat- és lakcímnyilvántartó adatai alapján, hivatalból indít eljárást a jogosultság megállapítása iránt.

 

(4) A három hónapos korára érdi lakóhellyel rendelkező örökbefogadott gyermek is jogosult a támogatásra, mely esetben a törvényes képviselő jogosult az eljárás megindítására.

 

(5) Az újszülöttek támogatásának megállapításánál a szülők jövedelmi viszonyait, szociális helyzetét nem kell vizsgálni.”

 

2. § A rendelet a következő 57. §-sal egészül ki:

 

„57. § E rendeletnek a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2021. (IV. …) önkormányzati rendelet 1. §-ával megállapított 41. §-át 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.”

 

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

 

_______________________

Dr. Konkoly Zita

jegyző

_______________________

Dr. Csőzik László

polgármester