Az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény hatályos alapító okiratát a Közgyűlés 289/2014. (XII. 18.) számú határozatával fogadta el.

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú kormányrendelet 167/B. § (2) bekezdése alapján az államháztartás információs rendszerének jogszabályban elrendelt módosulása miatt bekövetkező adatváltozások átvezetésére a Kincstár hivatalból indított eljárás keretében eseti csoportos adatmódosítást végezhet a költségvetési szervek törzskönyvi nyilvántartásában.

 

Tekintettel arra, hogy a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII. 7.) számú PM rendelet alapján a kormányzati funkciókódok módosultak, az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény hatályos szervezeti és működési szabályzatában, illetve alapító okiratában e változtatásokat át kell vezetni, tekintettel arra, hogy a működési alapdokumentumok érvénytelen kormányzati funkciókódokat nem tartalmazhatnak.

 

Mivel a költségvetési szerv alapító okiratának módosítására a Közgyűlés jogosult, jelen döntést a veszélyhelyzet ideje alatta polgármester hozza meg a Közgyűlés hatáskörében eljárva.

 

Az alapító okirat módosítása során figyelemmel kell lenni arra is, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 111. § (26) bekezdése értelmében az okiratokat már csak a Magyar Államkincstár honlapján közzétett formanyomtatványoknak (okirat mintáknak) megfelelő formában lehet elkészíteni és benyújtani.

 

 

Érd, 2021. április 28.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva, az alábbi döntést hozza:

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 289/2014. (XII. 18.) számú határozattal elfogadott alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától az 1. számú melléklet szerint módosítja, és elfogadja a 2. számú mellékletben szereplő egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.

 

 

Határidő:         határozat továbbítására – a 368/2011. (XII. 31.) számú kormányrendelet szerint

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester