Az Érd, belterület, 4072/1 helyrajzi számú, 1047 négyzetméter nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű és az Érd, belterület, 4072/2 helyrajzi számú 3 hektár 4200 négyzetméter nagyágú, kivett, beépítetlen terület megnevezésű, közmű nélküli ingatlanok több természetes személy tulajdonában állnak.

 

Az ingatlanok elhelyezkedésük és egymáshoz való viszonyuk alapján csak együtt értékelhetők. Mindkét ingatlan 2008 óta „Natura 2000 terület” és természetvédelmi terület megjelöléssel rendelkezik. A jelenlegi tulajdonosok az ingatlant 2008 után, öröklés jogcímen szerezték meg. Az ingatlanok tulajdoni lapján teher, bejegyzés nem található.

 

A tulajdonosok 2011-ben kérték az önkormányzattól az ingatlanok megvásárlását, azonban akkor nem jött létre a felek között megegyezés. 2020 nyarán a helyi sajtóban megjelent, hogy a „LevenDuna” elnevezésű Fundoklia-völgyön keresztülhaladó túraútvonal elképzelhető, hogy ezen a területen halad majd át. Ezt követően a tulajdonosok újból jelentkeztek igényükkel.

 

Tekintettel arra, hogy Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának a túraútvonal megvalósításához szüksége van a természetes személyek tulajdonában álló természetvédelmi területekre, a tulajdonosok pedig az ingatlanokat - bár forgalomképesek – a védettség miatt másnak nem tudják értékesíteni, hosszas egyeztetés eredményeként úgy tűnik, az ingatlancsere lehetőségével élve a helyzet mindét fél számára megfelelő módon rendezhető.

 

A csere tárgyát képező önkormányzati ingatlanok egyike a 4514 helyrajzi számú, természetben Érden, a Szigetvári utca 52/1 szám alatt elhelyezkedő, kivett beépítetlen terület megnevezésű, közműbekötéssel nem rendelkező ingatlan, melynek forgalmi értéke ingatlanforgalmi szakvélemény szerint 24.700.000, azaz huszonnégymillió – hétszázezer forint.

 

A másik ingatlan a 4193 helyrajzi számú, természetben Érden, a Tusnádi utca 71. szám alatti, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan, mely a csatornabekötésen kívül nem közművesített. Forgalmi értéke ingatlanforgalmi szakvélemény szerint 21.900.000, azaz huszonegymillió – kilencszázezer forint.

 

A magántulajdonban lévő 4072/1 helyrajzi számú ingatlan ingatlanforgalmi szakvélemény szerint 1.600.000, azaz egymillió-hatszázezer forint forgalmi értékű, a 4072/2 helyrajzi számú ingatlan ingatlanforgalmi szakvélemény szerint 44.500.000, azaz negyvennégymillió-ötszázezer forint forgalmi értékű.

 

Magántulajdonosok

Önkormányzat

4072/1 helyrajzi szám

1.600.000

4514 helyrajzi szám

24.700.000

4072/2 helyrajzi szám

44.500.000

4193 helyrajzi szám

21.900.000

46.100.000

46.600.000

 

A fenti táblázatból jól látható, hogy a magántulajdonosok ingatlanjainak értéke és a cserébe adandó önkormányzati ingatlanok értéke megközelítőleg azonos.

 

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III. 27.) számú önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdése szerint amennyiben a vagyontárgy egyedi forgalmi értéke a nettó 25 millió forintot meghaladja, a vagyontárgy megszerzésével, átruházásával, megterhelésével, azon vagyoni értékű jog alapításával vagy egyéb módon történő hasznosításával, illetve nem önkormányzati vagyontárgyon vagyoni értékű jog megszerzésével kapcsolatos tulajdonosi jognyilatkozatot a Közgyűlés teszi meg a hatályos költségvetési rendelet keretei között.

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 108/A. § (2) bekezdése értelmében önkormányzati ingatlan cseréje esetén, ha a cserével érintett önkormányzati vagyon értéke a versenyeztetésre vonatkozó törvényben előírt értékhatárt meghaladja, az illetékes fővárosi vagy megyei kormányhivatal dönt a csereügylet jóváhagyásáról. A kormányhivatal a csereügyletet jóváhagyja, ha az egyes vagyontárgyak értékére és a szerződésben foglalt egyéb vagyoni kötelezettségvállalásra tekintettel az értékarányosság követelménye megvalósul és egyébként az ügylet megkötése az önkormányzat kötelező feladatainak ellátása vagy gazdasági érdekei szempontjából indokolt.

 

A csereügylet kiskorú tulajdonosra tekintettel gyámhivatali hozzájáruláshoz kötött, továbbá a Magyar Államot az 1996. évi LIII. törvény 68. § (6) bekezdése alapján védett természeti érték és terület tulajdonjogának változásakor elővásárlási jog illeti meg, melyet az igazgatóság más jogosultakat megelőzően jogosult gyakorolni. Az elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos polgári jogi ügyekben a Magyar Államot jelen esetben a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága képviseli. A nyilatkozattételi határidő 15 nap, melynek elmulasztása jogvesztő.

 

A csereügyletben résztvevő felek általános forgalmi adó szempontjából egyszerre szerepelnek értékesítői és beszerzői pozícióban, azaz az egymással szemben elszámolt teljesítések egymás ellentételezésére szolgálnak, ellenértéknek minősülnek. Tekintettel arra, hogy az ingatlancsere partner természetes személy, nem alanya az általános forgalmi adónak, az önkormányzat viszont áfaalany, ezért az ügylet kapcsán az önkormányzat számára áfa-fizetési kötelezettség keletkezik, mégpedig a teljes ingatlanérték után. Ennek összege 12.582.000 forint. A befizetendő áfa elengedése vagy jelentős mérséklése iránt a Pénzügyminisztériumhoz fogunk fordulni támogatásért.

 

 

Érd, 2021. április 26.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

Érd Megyei Jogú Város polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva - az alábbi döntést hozza:

 

1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 11. pontjában meghatározott helyi környezet- és természetvédelmi célra – csere útján meg kívánja szerezni az Érd, belterület, 4072/1 helyrajzi számú, 1047 négyzetméter nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű és az Érd, belterület, 4072/2 helyrajzi számú, 3 hektár 4200 négyzetméter nagyágú, kivett, beépítetlen terület megnevezésű, ”NATURA 2000” és természetvédelmi terület minősítésű ingatlanokat, melyek mindkét ingatlan esetében azonos tulajdoni hányadban az alábbi személyek tulajdonában vannak:

 

  • Záruba Károly Valér 54/144 tulajdoni hányadban,
  • Szabó Márton 18/144 tulajdoni hányadban,
  • Szabó István Pál 18/144 tulajdoni hányadban,
  • Kovács István Lajos 18/144 tulajdoni hányadban,
  • Dömök Valéria Erzsébet 18/144 tulajdoni hányadban,
  • Nagy Adrián Barnabás 6/144 tulajdoni hányadban,
  • Nagy Alex Dominik 6/144 tulajdoni hányadban,
  • Nagy Levente Attila 6/144 tulajdoni hányadban.

 

2.Az Önkormányzat az 1. pontban foglalt ingatlanokért cserébe a tulajdonát képező érdi 4514 helyrajzi számú, természetben Érd, Szigetvári út 52/1 szám alatt található, kivett beépítetlen terület megnevezésű, valamint az érdi 4193 helyrajzi számú, természetben Érd, Tusnádi utca 71. szám alatt található, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanokat adja, mely az 1. pont szerinti tulajdoni hányadok szerint kerül a magánszemélyek tulajdonába.

 

3. A csere tárgyát képező önkormányzati ingatlanok forgalmi értéke összesen 46.600.000 forint, ebből a 4514 helyrajzi számú ingatlan forgalmi értéke 24.700.000 forint, a 4193 helyrajzi számú ingatlan forgalmi értéke 21.900.000 forint.

 

A magántulajdonban lévő cserélendő ingatlanok forgalmi értéke együttesen 46.100.000 forint, ebből a 4072/1 helyrajzi számú ingatlan forgalmi értéke 1.600.000 forint, a 4072/2 helyrajzi számú ingatlan forgalmi értéke 44.500.000 forint. A felek a csereügyletet értékarányosnak tekintik, egymással szemben további fizetési kötelezettségük nincs.

 

Az önkormányzatot a csereügyletre tekintettel 12.582.000 forint áfa-fizetési kötelezettség terheli.

 

4. A Magyar Államot az 1996. évi LIII. törvény 68. § (6) bekezdése alapján természeti érték és terület tulajdonjogának változásakor elővásárlási jog illeti meg. A csereügylet kiskorú tulajdonosra tekintettel gyámhivatali hozzájáruláshoz, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 108/A. § (2) bekezdése értelmében a megyei kormányhivatal jóváhagyásához kötött.

 

 

Határidő:         szerződés megkötésére – 2021. május 31.

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester