A Közgyűlés 200/2018. (X. 25.) számú határozatával kezdeményezte az Érd belterület 18093/36 helyrajzi számú, természetben a Fácán köz 1. szám alatti, 28473 négyzetméter területű, kivett építmény megnevezésű ingatlan állami tulajdonból ingyenesen önkormányzati tulajdonba adását abból a célból, hogy a területen a hatályos Helyi Építési Szabályzatban foglaltaknak megfelelően kiszolgáló utakat alakítson ki.

 

Az említett ingatlanon 31, önálló helyrajzi számmal rendelkező ún. „úszótelek” található, 21 négylakásos lakóépülettel, bennük 84 lakással – ezek mintegy 330 érdi polgár lakóhelyéül szolgálnak.

 

Az ingatlanon fellelhető belső közlekedési utak jogilag nem közterületek, nincsenek önkormányzati tulajdonban. Az utcák kiszabályozásának hiánya akadályozza mind az utak karbantartást, mind az ingatlanon felmerülő szennyvízcsatorna-problémák orvoslását.

 

Az ingatlan tulajdonjogi rendezésére 2018 nyarán, vagyonrendezési eljárást követően került sor, addig az ingatlan egy megszűnt építőipari vállalat tulajdonaként volt nyilvántartva.

 

2018 júliusától az ingatlan a Magyar Állam kizárólagos tulajdona, az ingatlannak Érd Megyei jogú Város Önkormányzata tulajdonába kerüléséről pedig törvényi szinten született meg a döntés, mégpedig az egyes vagyongazdálkodási tárgyú törvények módosításáról, valamint egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről szóló 2019. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Törvény) alapján, melynek 51. § (1) bekezdése szerint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (1) bekezdése és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (3) bekezdése alapján az állam tulajdonában lévő, az ingatlan-nyilvántartás szerint Érd belterület, 18093/36 helyrajzi számú, természetben az Érd, Fácán köz 1. szám alatt található ingatlan ingyenesen Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonába kerül lakásgazdálkodási és településfejlesztési, településrendezési feladatok elősegítése érdekében, azzal a feltétellel, hogy Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az ingatlant terhelő kötelezettségeket az (5) bekezdés szerinti szerződés alapján teljeskörűen átvállalja.

 

A Törvény 52. § (2) bekezdése értelmében az ingatlanból a telekalakítást követően létrejövő egyes ingatlanok tulajdonjogát az Önkormányzat ingyenesen átruházhatja az azt jelenleg sajátjukként használó ingatlantulajdonosok részére.

 

A Törvény 51. § (5) bekezdése kimondja, hogy az ingatlan térítésmentes átadása érdekében ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas megállapodást szükséges kötni, melyet az állam nevében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (MNV) készít el és köt meg.

 

Az MNV a Törvényben előírt megállapodás tervezetét megküldte önkormányzatunk részére.

 

Az ingatlan becsült forgalmi értéke nettó 279.300.000 forint.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III. 27.) számú önkormányzati rendelet 25. §. (1) bekezdése alapján a nettó 25 millió forint egyedi forgalmi értékhatárt meghaladó vagyontárgy megszerzésével, átruházásával, megterhelésével, azon vagyoni értékű jog alapításával vagy egyéb módon történő hasznosításával, illetve nem önkormányzati vagyontárgyon vagyoni értékű jog megszerzésével kapcsolatos tulajdonosi jognyilatkozatot a Közgyűlés teszi meg.

 

 

Érd, 2021. június 4.

 

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendeletre tekintettel Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése feladat- és hatáskörében eljárva – az alábbi döntést hozza:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata – az egyes vagyongazdálkodási tárgyú törvények módosításáról, valamint egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről szóló 2019. évi CXIV. törvény 51. § (1) bekezdése alapján, és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI törvény 36. § (1) bekezdése és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (3) bekezdése, valamint Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III. 27.) számú önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdése alapján – a Magyar Állam tulajdonában lévő, az ingatlan-nyilvántartás szerint Érd belterület, 18093/36 helyrajzi számú, természetben az Érd, Fácán köz 1. szám alatt található ingatlan tulajdonjogát lakásgazdálkodási, településfejlesztési és településrendezési feladatok elősegítése érdekében ingyenesen elfogadja a vonatkozó jogszabályokban és a jelen határozat mellékletét képező megállapodásban foglalt feltételekkel.

 

Az ingatlan forgalmi értéke 279.300.000 forint.

 

 

Határidő:         a szerződés aláírására 30 nap

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester