A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontja alapján a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok körébe tartozik többek között különösen a településfejlesztés, és településrendezés. Érd közigazgatási területén e feladatok körében a „Járdaszakaszok terveztetése, útrekonstrukció” tárgyú célokmány elfogadásának szükségességét az alábbiak indokolják:

 

Érd nagy forgalmú települési főútján (Szovátai út) és egyes gyűjtő útjain, (Ürmös utca, Tárnoki út) illetve gyalogos forgalmat vonzó létesítménye mellett (Tétényi út) a biztonságos közlekedés elősegítése érdekében indokolt gyalogos járda és gyalogos átkelőhelyek megvalósítása.

 

A fentiek mellett a rossz állapotú gyűjtő utak felújítását is el kell kezdeni, első körben a Kutyavári és Vincellér utak burkolatát, egyoldali meglévő járdaszakaszait, a hiányzó járdaszakaszok megtervezése mellett. A burkolat felújítása elősegíti a közlekedési zajhatás csökkentését, a Kutyavári út – Tárnoki út – Ürmös utca – Vincellér utca útvonal alternatív útvonalkénti használatát, járműközlekedés osztályozódást.

 

Tekintettel arra, hogy az önkormányzati beruházások előkészítéséről és megvalósítási rendjéről szóló 13/2016. (V. 5.) számú önkormányzati rendelet 4. §-a értelmében a beruházás, illetve annak előkészítése csak a rendelet szabályai szerint elfogadott beruházási célokmánybirtokában kezdhető meg, ezért szükséges a beruházási célokmány elfogadása.

 

 

Érd, 2021. május 27.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva, az alábbi döntést hozza:

 

  • Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában rögzített településfejlesztés, településrendezési feladatok megvalósítása érdekében a határozat melléklet szerinti – „Járdaszakaszok terveztetése, útrekonstrukció” – tárgyú célokmányt elfogadja.

 

  • A célokmányban foglaltak szerinti tervezési feladatokhoz szükséges 50 millió forint kiadási előirányzat a 2021. évi költségvetési rendelet Céltartalékok során rendelkezésre áll. A kifizetéshez szükséges pénzügyi fedezet hitel felvételével biztosítható. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a hitel felvételéhez szükséges intézkedések megtételére.
  • A Közgyűlés kötelezettséget vállal a tervezői költségbecslés alapján meghatározott kivitelezési költségek 2022. évi költségvetésbe történő betervezésére.

 

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

1. melléklet a …/2021. (VI. …) számú határozathoz

 

CÉLOKMÁNY

1. A beruházó neve és címe:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

2030 Érd, Alsó utca 1–3.

2. A beruházás megnevezése, jellege:

 

Érd közigazgatási területén hat helyszínen az Mötv.-ben rögzített, helyi közügyek, valamint helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok (településfejlesztés, településrendezés) tekintetében járdaszakasz és útrekonstrukció tervezése, megvalósítása tervezői szerződés megkötése

3. A beruházás célja és szükségességének indoklása:

Elsődleges cél a közlekedők baleseti helyzeteinek megelőzése, jelen beruházás esetében a gyalogosok kiemelt védelme. Két helyszínen útfelújítás során a környezeti zajhatás és az üzemeltetési költség csökken, a közlekedési biztonság fokozódik.

4. A beruházás helye és a beruházással érintett ingatlan HÉSZ szerinti besorolása:

1.) Kutyavári út 12009 helyrajzi szám

2.) Tárnoki út Tárnoki út 27. és a Kutyavári út 11545/1 helyrajzi szám

3.) Ürmös utca 10926 helyrajzi szám

4.) Vincellér utca 9789 helyrajzi szám

5.) Szovátai utca 6145 helyrajzi szám

6.) Tétényi utca Sárd utca Zagyva utca közötti szakasza 20248, 06, 20485 helyrajzi számok

5. A beruházás érintett ingatlanon belüli területi igénye (m2), a beruházás műszaki leírása, és a választott műszaki megoldások indoklása:

Ürmös utca 1240 folyóméter hosszon, Tárnoki úton 900 folyóméter hosszon, Szovátai út 1 kilométer hosszon, egyoldali járda, meglévő buszmegállóknál és az útfelületen történő átvezetésnél gyalogos átkelőhely tervezése. Tétényi úton 755 folyóméter hosszon Érd oldali járdaszakasz tervezése.

Kutyavári út 900 folyóméter hosszon, a Vincellér utcán 850 folyóméter hosszon útburkolat és egyoldali járda felújítása.

6. A becsült költségek részletes bemutatása:

  • költségnemenkénti bontásban, éves ütemezéssel (ideértve legalább az előkészítési költségeket, a kapcsolódó szolgáltatások, árubeszerzések, és építési költségek összegét);
  • a költségbecslés módja (tervezői költségvetés, műszaki értékbecslés, előzetes adásvételi megállapodás stb.)

2021. év költségvetésében tervezésre:

50 millió forint tervezési költség.

 

2022. évi költségvetésbe kerül betervezésre a tervezői költségbecslés alapján a kivitelezés költsége.

7. A beruházási költségek forrása a forráshelyek megjelölésével:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. és 2022. évi költségvetése

8. A szállítók kiválasztásának módja, az eljárás megnevezése:

közbeszerzés útján

 

9. A megvalósítás jogi feltételei (pl. kisajátítás, telekalakítás stb.):

az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek

10. A beruházáshoz szükséges megalapozó tanulmányok, tervek, előzetes megállapodások stb. felsorolása, külön feltüntetve az előkészítéshez szükséges feladatokat és az előkészítés költségeit:

nem releváns

11. Alapközművek helyzete, a beruházás

várható hatása az infrastruktúra terhelésére:

nem releváns

12. Tulajdonos, üzemeltető vagyonkezelő (vagy a kiválasztás módjának) megjelölése:

Tulajdonos és üzemeltető:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata /

Érdi Közterület-fenntartó Intézmény

13. Az üzembe helyezés és a használatbavételi engedély megadásának várható időpontja:

2022. év

14. Az üzemeltetés fedezetének megjelölése:

üzemeltetésbe adás után Érdi Közterület-fenntartó Intézmény saját költségvetése

15. A beruházás gazdasági értékelése és megtérülési ideje:

nem releváns