Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény értelmében a települési önkormányzat feladata gondoskodni az egészségügyi alapellátás keretében a háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátásról, a fogorvosi alapellátásról, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, a védőnői ellátásról és az iskola-egészségügyi ellátásról. A törvény úgy rendelkezik, hogy a települési önkormányzat képviselő-testülete - a Kormány által kijelölt praxiskezelő által megadott szempontokat figyelembe véve - rendeletben megállapítja és kialakítja az egészségügyi alapellátások körzeteit.

 

A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi alapellátási körzetek kialakításának alapvető követelménye, hogy megvalósuljon a beteg lakóhelyén, illetve annak közelében a beteg választása alapján igénybe vehető, hosszú távú, személyes kapcsolaton alapuló, nemtől, kortól és a betegség természetétől független folyamatos egészségügyi ellátás. A körzetek kialakítása során leginkább az ott élő lakosok számára kell tekintettel lenni, mivel a fenti szempontok kizárólag egy megfelelő, arányosan kialakított rendszerben tudnak érvényre jutni.

 

A rendszerváltás után Érd lakosságszám hirtelen ugrásnak indult, 1990-2010 között 20.000 ember költözött Érdre, így elérte a 63.000 főt. Öt év stagnálás után 2015-től ismét exponenciálisan kezdett növekedni a lakosság száma: 2020-ig öt év alatt újabb 6.500 ember költözött Érdre.2019-2020-ban1.200-1.300 fővel nőtt évente Érd lakossága és ez a tendencia folytatódik jelenleg is.

 

A Belügyminisztérium által közzétett lakcím nyilvántartási adatok alapján 2021. január 1-én Érden 70.421 személynek volt bejelentett lakcíme. Ezen kívül bizonyára sokan laknak úgy Érden, hogy nincs itt bejelentett lakcímük.

 

A lakosságszám-növekedés mára elérte azt a mértéket, ami hatással van az orvosi, azon belül a házi-gyermekorvosi, illetve iskolaorvosi tevékenységre is, mivel egyes körzetek népességbővülése meghaladja az érintett orvosok kapacitását.

 

Tekintettel arra, hogy az egyes körzetek megváltoztatása alapvetően befolyásolja az ellátás rendszerét, és az érintett orvosok finanszírozását, a jogszabályok pontosan meghatározzák, hogy körzetmódosítás esetén milyen véleményeztetési eljárást kell lefolytatni.

Álláspontom szerint indokolt a körzetek felülvizsgálatának mielőbbi elindítása és megvalósítása, annak érdekében, hogy a város lakossága a megfelelő színvonalú háziorvosi ellátást vehesse igénybe.

Ezért javaslom, hogy kérjük fel a polgármestert a jogszabályokban előírt véleményezési eljárás lefolytatására, majd új körzet kialakítási javaslat előterjesztésére.

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat elfogadására!

 

Érd, 2021. november 19.

 

 

 

                                                                                                               

Simó Károly

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az elmúlt évek ugrásszerű lakosságnövekedésére tekintettel a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi alapellátási körzetek felülvizsgálatát készítse elő, a jogszabályokban előírt egyeztetési és véleményezési eljárást folytassa le és ez alapján nyújtson be javaslatot a körzetek kialakításáról, legkésőbb a Közgyűlés 2022. márciusi ülésére.

Határidő:a Közgyűlés 2022. márciusi ülése

Felelős:Dr. Csőzik László – polgármester

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges