Tisztelt Közgyűlés!

 

Tárnok Nagyközség polgármestere levélben kereste meg önkormányzatunkat, melyben azt kérte, hogy tárnoki lakosok számára az érdi hajléktalan ellátás keretein belül biztosítsunk 3 női, és 3 férfi férőhelyet a téli időszakra tekintettel, illetve emellett a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról szóló szerződés időbeli hatályának meghosszabbítására tett javaslatot.

 

A hajléktalan személyek átmeneti ellátását a Szociális Gondozó Központ látja el. Az intézmény vezetőjének tájékoztatása alapján az igényelt férőhelyeket a szálló kihasználtsága miatt maximum 2 fő férfi és 3 fő nő részére tudjuk biztosítani.

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) számú önkormányzati rendelete szabályozza az ellátások igénybevételi módját, valamint a fizetendő térítési díjat. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 89.§ (1) bekezdése, 90.§ (4) bekezdése, valamint a rendelet 2. § a) pontja alapján az érdi lakcímmel nem rendelkező, illetve hajléktalanok esetében életvitelszerűen nem Érden tartózkodó személyek számára az önkormányzatunk fenntartásában működő ellátások abban az esetben biztosíthatók, ha az állandó lakóhely szerinti önkormányzat az igénybevevő után megállapodásban vállalja az e rendeletben meghatározott intézményi térítési díj megfizetését az önkormányzat részére.

 

A rendelet 20. § (6) bekezdés a) pontja alapján a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj összege a szociális és gyermekjóléti gondoskodás esetén a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 114–119/B. §-aiban, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 146-151. §-aiban foglaltak figyelembevételével megállapított összeg. Ugyanezen szakasz (8) bekezdése alapján a személyi térítési díj csökkentésére, valamint elengedésére nincs lehetőség. 2021. évben az átmeneti szálló intézményi térítési díja: havi 44.700 forint/fő.

 

A fentiek alapján javaslom, hogy önkormányzatunk havi 40 ezer forint készenléti díj, valamint a tényleges igénybevétel alapján az intézményi térítési díj havi 44.700 forint ellenében biztosítsa a szolgáltatást Tárnok Nagyközség részére legfeljebb 2 férfi és 3 női férőhelyig.

 

 

Érd, 2021. november 12.

 

 

 

Tetlák Örs

alpolgármester

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése szolgáltatási szerződést köt Tárnok Nagyközség Önkormányzatával hajléktalanok átmeneti szállása szolgáltatás biztosítására – legfeljebb két férfi és három női férőhelyre – 2021. december 1. napjától – 2022. március 31. napjáig tartó határozott időre 40.000,- Ft/hó készenléti díj, valamint a ténylegesen igénybevett férőhelyek és napok után fizetendő mindenkori intézményi térítési díj ellenében.

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert a szerződés aláírására.

 

 

Határidő:         a szerződés megkötésére – 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.