Tisztelt Közgyűlés!

 

Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításának szükségességét a jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény (a továbbiakban Jat.) 18.§-ára figyelemmel, részletesen az alábbi okokkal és célokkal indokolom:

 

A Közgyűlés a 2022. június 23-ai ülésén elfogadta az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítását melyben, új iskola védőnői körzet kialakításáról döntött.

 

Az Érdi Bolyai János Általános iskola ellátása teljes egészében a 4. körzethez tartozik, annak megosztásáról nem kell rendelkezni. A véleményező hatóságok a javaslatot a helyes adatokkal fogadták el, azonban technikai hiba folytán az elfogadott rendeletben – tévesen – a megosztás feltüntetése szerepel.

 

Finanszírozási okokból szükséges a rendeletben javítani a 4. körzet ellátási területét.

 

A Jat. 17.§-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével megtörtént a fenti szabályozás-változás várható következményeinek felmérése. A hatásvizsgálat eredményét az előterjesztés mellékletét képező hatásvizsgálati lap mutatja be.

 

A Jat. 18.§ (2) bekezdése alapján tájékoztatom a Közgyűlést, hogy a rendelet-tervezet az európai uniós joggal összhangban van, azzal ellentétes szabályozást nem alakít ki.

 

Jelen előterjesztői indokolás a Jat. 18.§ (3) bekezdése, illetve a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III.13.) számú IM rendelet 20.§ (3) bekezdése alapján közzétételre kerül.

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy szíveskedjék az előterjesztést megtárgyalni, és a módosító rendeletet megalkotni.

 

Érd, 2022. július 11.

 

 

Tetlák Örs

alpolgármester

 

 

TERVEZET!

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése .../.... (...) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Alapellátási tv.) 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában és az Alapellátási tv. 5.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az Alapellátási tv. 6.§ (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró országos tisztifőorvos és a működési engedély kiadására hatáskörrel rendelkező egészségügyi államigazgatási szerv véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

  1. §

Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

  1. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napján lép hatályba.

 

 

 

 

Dr. Feik Csaba

jegyző

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

 

  1. melléklet

4. melléklet

ISKOLA VÉDŐNŐI KÖRZETEK INTÉZMÉNYEK SZERINT

 

A

B

1


1. körzet

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola             
Érd, Fácán köz 1.
                 
Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató és Általános Iskola és Gimnázium 
Érd, Alsó utca 21.

2


2. körzet

Érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola
Érd, Bajcsy-Zs. út 19-21. 
                 
Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola megosztva (2. évfolyam)
Érd, Törökbálinti út 1.

3


3. körzet

Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium            
Érd, Széchenyi tér 1.         
                 
Érdi Móra Ferenc Általános Iskola Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény    
Érd, Holló tér 1.

4


4. körzet

Érdi Bolyai János Általános Iskola
Érd, Erzsébet utca 24-32. 
                 
Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola megosztva (3,4. évfolyam)            
Érd, Törökbálinti út 1.

5


5. körzet

Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola megosztva (1. évfolyam)
Érd, Törökbálinti út 1.      
                 
Érdligeti Általános Iskola
Érd Túr utca 5-7.

6


6. körzet

Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola megosztva (7.8. évfolyam)            
Érd, Törökbálinti út 1.      
                 
Érdi Szakképzési Centrum és Kós Károly Technikum              
Érd, Ercsi út 8.

7


7. körzet

Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola megosztva (5,6. évfolyam)            
Érd, Törökbálinti út 1.      
                 
Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium
Érd, Gárdonyi Géza utca 1/B.

 

 

 

 

Általános indokolás:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 22/2022. (VI. 27.) önkormányzati rendeletével új iskola védőnői körzet kialakításáról döntött. Az elfogadott és kihirdetett rendelet mellékletében javítás vált szükségessé.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz és az 1. melléklethez

Az Érdi Bolyai János Általános iskola ellátása teljes egészében a 4. körzethez tartozik, annak megosztásáról nem kell rendelkezni. A véleményező hatóságok a javaslatot a helyes adatokkal fogadták el, azonban technikai hiba folytán az elfogadott rendeletben a megosztás feltüntetése tévesen szerepel, javítása szükséges.

A 2. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezés.