Tisztelt Közgyűlés!

 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (a továbbiakban: TOP Plusz) lehetőséget és forrást biztosít a megyék és a városi jogállású települési önkormányzatok számára, hogy a fejlesztési koncepcióikban és programjaikban megfogalmazott fejlesztések egy részét megvalósítsák.

 

A Pénzügyminisztérium Regionális fejlesztési Programok Irányító Hatósága által meghatározott „Fenntartható Városfejlesztési Stratégia Módszertani Kézikönyv” szerint elkészült Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS) benyújtásával a város jogosulttá válik a stratégiában tervezett és a TOP Pluszhoz illeszkedő fejlesztései, beruházásai és projektjei megvalósítására a stratégiában elfogadásra kerülő forráskeretének összegéig.

 

Az FVS készítéséhez várhatóan 2022 őszétől elérhető támogatás a TOP Plusz 1.3-1-21, amelynek keretében az Integrált Településfejlesztési Stratéga (ITS) felülvizsgálataként megkezdett vagy új Fenntartható Városfejlesztési Stratégia, illetve az FVS-ben kitűzött célok megvalósításához szükséges településfejlesztési stratégiai dokumentumok elkészítése támogatható.

 

Az Önkormányzat a 231/2021. (X. 28.) KGY határozata alapján és a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás lefolytatásának eredményeképpen, 2022 áprilisában szerződést kötött a Pro Regio Nonprofit Kft-vel az FVS elkészítésére és a pályázat beadására vonatkozóan.

 

A megalapozó vizsgálat készítése során több tényezőt is figyelembe vettünk:

  • július 1-jén hatályba lépett az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, vagyis az Étv. átfogó módosítása;
  • Pest Megye Önkormányzata elkészítette a 2013-2030 közötti időtávra szóló Pest megyei területfejlesztési koncepció felülvizsgált változatát, amely a társadalmi egyeztetést követően elfogadásra került, és elkészült a Pest Megyei Területfejlesztési Program is (2021–2027);
  • Pest megye – Budapest nélkül – a 2021–2027-es programozási időszak konvergencia régiójává vált, amelynek egyik legjelentősebb központi városa Érd Megyei Jogú Város;
  • Az elmúlt években változott a város társadalmi-gazdasági környezete, gyorsultak a szuburbanizációs folyamatok, melyek célterülete elsősorban Pest megye, az agglomeráció és így Érd is;
  • A klímaváltozás erősödő hatásai, hőségnapok számának növekedése, hirtelen lezúduló esők miatt megerősödtek a lakókörnyezet minőségére, a klímaváltozásra való reagálásra, a digitális szolgáltatások bevezetésére, a települési ellátórendszer fejlesztésére irányuló igények;
  • A pandémia hatására a munkakörök és munkavégzés módjában is jelentős és fennmaradó változások álltak be és maradhatnak tartósak;
  • A digitális és zöld átállás, a korszerű gazdasági funkciók megtelepedésének ösztönzése érdekében a kiszolgáló infrastruktúra fejlesztése szükséges;
  • Az új programozási időszak új településfejlesztési pályázati forrásokhoz való hozzáférés lehetőségét is jelenti.

 

A város stratégiai dokumentumaiban meghatározott fejlesztési célokat és projekteket Érd nagyrészt pályázati források bevonásával tudja megvalósítani. A 2021–2027-es időszakban az egyik kiemelt pályázati lehetőség az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosított Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz.

 

A Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága által meghirdetésre kerülő, a TOP Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló kormányhatározat alapját képező Pest Megyei Integrált Területfejlesztési Program (PMTP) szerint Érd számára a pályázaton való részvétel, a forrás felhasználásának feltétele a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS) és TVP dokumentumok elkészítése.

 

A jelen előterjesztés mellékletét képező FVS-ben és TVP-ben kidolgozásra került a partnerségi folyamat tervezett rendszere, a helyzetfeltáró munkarész, amely az egyes szakági részeket tartalmazza. A helyzetértékelés, szintézis, illetve az értékelő munkarészek a módszertannak megfelelően külön fejezetekben tárgyalják a prosperáló, zöldülő, digitális, megtartó és kiszolgáló várost.

 

A teljes dokumentum (FVS, TVP) a stratégiai munkarésszel zárul, hiszen „A fenntartható városfejlesztési stratégia fejlesztéseinek a célrendszeren kell alapulnia, az abban megfogalmazott célok megvalósulását kell szolgálnia. Ennek az elvnek a szellemében vázolhatók fel a 2020-2027 közötti időszakban szükséges városfejlesztési irányok és beavatkozási területek, amelyek igazodnak a megalapozó munkarészben ismertetett sajátosságokhoz, a külső kihívások által generált fejlődési trendekhez (adaptív forgatókönyv) és azokhoz a referenciadokumentumokhoz, amelyek a területfejlesztés külső feltételrendszerét adják (uniós, nemzeti, térségi, ágazati fejlesztési dokumentumok, szabályozási környezet).”

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és döntsön a határozati javaslat elfogadásáról!

 

Érd, 2022. július 11.

 

 

Tisztelettel:

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése elfogadja – a határozat mellékletét képező – a Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága által kiírandó pályázaton való részvételhez szükséges Fenntartható Városfejlesztési Stratégiát (FVS) és Érd MJV TOP Plusz Városfejlesztési Programtervet (TVP) (Megalapozó munkarész, FVS, TVP, önértékelési sablon, kérdőívek kiértékelése).

 

A Közgyűlés megállapítja, hogy az FVS és a TVP alkalmas a Pest Megyei Önkormányzattal való egyeztetésre és a pályázat benyújtásához szükséges pályázati dokumentáció elkészítéséhez.

 

 

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.