Tisztelt Közgyűlés!

 

A helyi közutak, azok műtárgyai és tartozékai kezelésének szakmai szabályairól szóló 39/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítását a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 18. §-ára figyelemmel, az alábbi okokkal és célokkal indokolom:

 

A rendelet 5. melléklete szabályozza a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele miatt szükséges ideiglenes forgalomszabályozás, illetve a burkolat részben vagy egészben történő helyreállításának díjait.

 

Az elmúlt időszakban olyan ütemben változnak az anyagárak, szállítási- és munkadíjak, hogy rendeleti szabályozással a változások nem követhetőek, ezért indokolt a melléklet hatályon kívül helyezése. A továbbiakban a mellékletben foglalt aktuális díjakat  a közút helyreállítását végző Érdi közterület-fenntartó határozza meg és teszi közzé az intézmény honlapján.

A rendelet-tervezetben a rendelet 3. mellékletének hatályon kívül helyezésére teszek javaslatot, mert a közút területének igénybevételéhez szükséges közútkezelői hozzájárulás iránti engedély kérelem és a burkolatbontási kérelem tartalmát a 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet 6.§-a szabályozza. 

Ugyancsak indokolt a rendelet 3-4. függelékére utaló rendelkezések törlése a jogszabály szövegéből. Mivel a függelék a Jat. szerint nem része a jogszabálynak, ezért a normaszövegben sem lehet függelékre hivatkozni, hiszen rendeltetése mindössze a jogszabály alkalmazását megkönnyítő információk megjelenítése, normatív szabályozási tartalom nélkül. A 3-4. függelék tartalmának mellékletként történő szabályozása nem szükséges, tekintettel arra, hogy a burkolatbontáshoz szükséges munkakezdési engedély kérelem tartalmát az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény határozza meg. A burkolatbontás utáni helyreállításra vonatkozó műszaki előírásokat az útügyi műszaki előírások tartalmazzák.

 

A Jat. 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit. A hatásvizsgálat eredményét az előterjesztés mellékletét képező hatásvizsgálati lap mutatja be.

 

A Jat. 18. § (2) bekezdése alapján tájékoztatom a T. Közgyűlést, hogy a rendelet-tervezet az európai uniós joggal ellentétes szabályozást nem alakít ki.

 

Jelen előterjesztői indokolás a Jat. 18. § (3) bekezdése és a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzétételének megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) számú IM rendelet 20. § (3) bekezdése alapján közzétételre kerül.

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy vitassa meg a rendelet-tervezetet és alkossa meg az önkormányzati rendeletet!

 

Érd, 2022. június 13.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

TERVEZET!

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése .../.... (...) önkormányzati rendelete

 

a helyi közutak, azok műtárgyai és tartozékai kezelésének szakmai szabályairól szóló 39/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5b) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 37. § (1) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

  1. §

A helyi közutak, azok műtárgyai és tartozékai kezelésének szakmai szabályairól szóló 39/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

(1) A közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmet, mely tartalmazza az esetleges burkolatbontásra vonatkozó engedély kérelmet is Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalához (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) kell benyújtani. A burkolatbontáshoz szükséges munkakezdési engedély iránti kérelmet a közútkezelő által kiadott hozzájárulások birtokában az Érdi Közterület-fenntartó Intézményhez (2030 Érd, Fehérvári út 69/b) kell benyújtani. A kérelmekhez csatolni kell az alátámasztáshoz szükséges mellékleteket is.

(2) Ha az élet- és vagyonvédelem érdekében, közmű meghibásodás vagy egyéb ok miatt, azonnali bontás szükséges (a továbbiakban: rendkívüli igénybevétel), akkor a kivitelező köteles az igénybevétel megkezdése előtt, de legkésőbb azzal egyidejűleg, a közút és közterület rendkívüli felbontására vonatkozó bejelentést benyújtani a Polgármesteri Hivatalhoz, illetve az Érdi Közterület-fenntartó Intézményhez (2030 Érd, Fehérvári út 69/b).

(3) Rendkívüli igénybevétel esetén, a kivitelező a bejelentéssel együtt kéri meg a közútkezelői hozzájárulást, illetve a burkolatbontáshoz a munkakezdési engedély iránti kérelmet.”

  1. §

A helyi közutak, azok műtárgyai és tartozékai kezelésének szakmai szabályairól szóló 39/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet 12/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12/A. §

Ha a hozzájárulás alapján az igénybevétel miatt szükséges ideiglenes forgalomszabályozást, illetve a burkolat részben vagy egészben történő helyreállítását kizárólag a közút kezelője végezheti, az azzal kapcsolatos költségek felszámolása az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény által meghatározott és hivatalos honlapján közzétett díjak alapulvételével történik.”

 

 

  1. §

Hatályát veszti a helyi közutak, azok műtárgyai és tartozékai kezelésének szakmai szabályairól szóló 39/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet

  1. a) §-a,
  2. b) melléklete,
  3. c) melléklete.
  4. §

Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba.

 

 

 

 

dr. Feik Csaba

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

Általános indokolás

Az elmúlt időszakban olyan ütemben változnak az anyagárak, szállítási- és munkadíjak, hogy rendeleti szabályozással a változások nem követhetőek, ezért indokolt az 5. melléklet hatályon kívül helyezése. A továbbiakban a mellékletben foglalt aktuális díjakat  a közút helyreállítását végző Érdi közterület-fenntartó határozza meg és teszi közzé az intézmény honlapján.

A rendelet 3. mellékletének hatályon kívül helyezése szükséges, mert a közút területének igénybevételéhez szükséges közútkezelői hozzájárulás iránti engedély kérelem és a burkolatbontási kérelem tartalmát a 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet 6.§-a szabályozza.

 

Ugyancsak indokolt a rendelet 3-4. függelékére utaló rendelkezések törlése a jogszabály szövegéből. Mivel a függelék a Jat. szerint nem része a jogszabálynak, ezért a normaszövegben sem lehet függelékre hivatkozni, hiszen rendeltetése mindössze a jogszabály alkalmazását megkönnyítő információk megjelenítése, normatív szabályozási tartalom nélkül. A 3-4. függelék tartalmának mellékletként történő szabályozása nem szükséges, tekintettel arra, hogy a burkolatbontáshoz szükséges munkakezdési engedély kérelem tartalmát az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény határozza meg. A burkolatbontás utáni helyreállításra vonatkozó műszaki előírásokat az útügyi műszaki előírások tartalmazzák.

 

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet 3. mellékletének hatályon kívül helyezése miatti módosítást tartalmaz.

A 2. §-hoz

A rendelet 5. mellékletének hatályon kívül helyezése miatti módosítást tartalmaz.

A 3. §-hoz

Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

A 4. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.