Tisztelt Közgyűlés!

 

 

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (a továbbiakban: NIF Zrt.) tájékoztatása szerint a 40. sz. vasútvonal Kelenföld-Százhalombatta vonalszakasz vasútépítési terveinek készítése során vált nyilvánvalóvá, hogy néhány helyen szükség van a hatályos településrendezési eszközök - Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv - módosítására.

A vasúti korszerűsítés nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás, ezért a településrendezési tervek szükséges módosítása lefolytatható a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerinti un. tárgyalásos eljárással, mely lerövidíti az egyes terv-véleményezési szakaszokat. Érd Megyei Jogú Város 2015 decemberében Településrendezési szerződést kötött a szükséges településrendezési eszközöket érintő módosításra, amely módosítás a beruházás tartalmát érintő egyeztetési nehézségek miatt nem történt meg.

Az Önkormányzat képviselői megerősítették, hogy a szerződés tartalmi elemeinek felülvizsgálatát és az esetleges változtatási szükségszerűségek rögzítését követően a beruházás megfelelő módon történő lezárásának érdekében készek elindítani a HÉSZ módosításának folyamatát a valóságban elindult és részben megvalósult beruházás és megvalósult kisajátítások nyomán megváltozott területhasználati mód és övezeti átsorolások tekintetében.

Felek egyhangúan megerősítették, hogy a szerződést az alábbi pontok tekintetében szükséges felülvizsgálni és szükséges esetben módosítani:

A szerződés III: Fejezetének a 2.3. pontjában feltételesen szereplő, a szükséges területszerzésen, kisajátításon túlmenően a vasúti beruházáshoz szükséges alábbi járulékos feladatok beruházó általi elvégzése, a szerződésben a vállalás feltételeként megnevezett CEF forrás rendelkezésre állásának hiánya miatt nem tudott megvalósulni, melyet az Önkormányzat tudomásul vett.

„- Díjnok u. - Csóka köz közötti külön szintű vasúti gyalogos átjáró megvalósítása

  • A Gyakornok u. Hírnök u. menti területeken véderdő, közpark kialakítása, fenntartása
  • zajvédő fal építése (ott, ahol a vasúti kocsik tetőmagassága eléri a természetes talajszintet és a Velencei út közötti szakaszon)

 

Ezen pontok a szerződés módosítása során törlésre kerülnek és a helyükbe a jelen Településrendezési szerződésben rögzített szövegrész lép:

2.3. A Cél megvalósítója a Projekt megvalósítását biztosító CEF forrás rendelkezésre állása esetén vállalja, hogy az új vasúti pályaszakasz megvalósításával érintett területekre vonatkozóan a településrendezési tervekben foglalt célok és azok rendeltetésének megfelelő működéséhez:

- a 40-es vonal és az összekötő vasút közötti területek vasúti kezelése, fenntartása.”

A megvalósult beruházást a beruházó a MÁV kezelésébe és fenntartásába adja át az érintett területet, így ebben a tekintetben a szerződés nem módosul.

A településrendezési eszközök módosítására az ADU Építész Iroda kiegészítő árajánlatot tett, amelyet a NIF Zrt. elfogadott.

A szükséges tervi módosítások költségét a NIF Zrt. - a szerződés szerinti Cél megvalósítója viseli - az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A. § szerint megkötött településrendezési szerződés tartalma szerint.

Kérem a Közgyűlést, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és döntsön a 265/2015. (XI. 26.) határozata szerinti felhatalmazás alapján, „Érd alsó – Érd összekötő vágány létesítése” kapcsán megkötött településrendezési szerződés módosításáról szóló határozati javaslatról!

Érd, 2022. június 7.

 

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT  A)

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése elfogadja a 265/2015. (XI. 26.) határozata szerint megkötött településrendezési szerződésnek a határozat melléklete szerinti tartalmú módosítását és felkéri a Polgármestert annak aláírására.

 

 

Határidő: a szerződés megkötésére 15 nap

 

Felelős: Dr. Csőzik László polgármester

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT  B)

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 265/2015. (XI. 26.) határozata szerint megkötött településrendezési szerződést változatlanul hatályban tartja, egyben felkéri a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-t, hogy a  szerződés III fejezetének a 2.3. pontjában feltételesen szereplő vasúti beruházásokat - CEF forrás hiányában – más, nem önkormányzati forrásból valósítsa meg.

 

 

Határidő: a határozat közlésére 3 nap

 

Felelős: Dr. Csőzik László polgármester

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.