Tisztelt Közgyűlés!

 

A jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény (Jat.) 18. §-ára figyelemmel az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításának szükségességét részletesen az alábbi okokkal és célokkal indokolom:

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 34. §-ának előírásai szerint elkészítettük a 2022. évi költségvetési rendelet előirányzatainak 1. számú módosítására vonatkozó javaslatunkat, továbbá a rendeletben foglaltaknak megfelelően tájékoztatjuk a Közgyűlést a polgármester és a jegyző költségvetést érintő, saját hatáskörben hozott döntéseiről, melyeket az előterjesztés melléklete tartalmaz.

 

 1. Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások

A jegyzői és polgármesteri hatáskörben végrehajtott módosítások keretében egyfelől a havi kincstári adatszolgáltatásokhoz szükséges előirányzat átcsoportosítások kerültek végrehajtásra. A saját hatáskörű módosítások másik csoportját a 2021. évi maradvánnyal összefüggésben beépített tételek alkotják. A 106/2022. (V.26.) közgyűlési döntés értelmében az önkormányzat fenntartásában álló intézményektől elvonásra került a 2021. évi szabad maradvány, 166.342.066 forint és a költségvetésben szereplő, várhatóan teljes összegében nem realizálódó működési támogatási bevétel (hiányösszeg) csökkentéseként épült be a költségvetetési rendeletbe.

A 2022. évi eredeti költségvetésben 18.468.492.123 forint szerepelt maradványösszegként, amely alapvetően a pályázati alszámlákon rendelkezésre álló forrásokat tartalmazta. Az eredeti költségvetéshez képest a jelenlegi előirányzat módosítással 1.530.204.046 forinttal emelkedik a maradvány összeg az önkormányzat fenntartásában álló intézmények és a Polgármesteri Hivatal, valamint az eredeti költségvetésben nem szereplő önkormányzati elkülönített számlák maradványösszegére tekintettel.

A kiadási oldalon beépültek a költségvetésbe a zárszámadási rendeletben foglaltak szerinti kötelezettségvállalással terhelt maradványtételek, továbbá az elkülönített bankszámlák egyenlegei, amelyek felhasználása helyi rendelet vagy egyéb szerződés, megállapodás szerint szabályozott.

 

 1. Egyéb módosító tételek

A jelenlegi módosítás előkészítéseképpen a kötelezettségvállalási és teljesítési adatok figyelembevételével áttekintettük a közüzemi kiadásokat tartalmazó rovatokat abból a szempontból, hogy az idei évben jelentkezett áremelkedések hatására mely kiadások tekintetében szükséges többletforrás biztosítása. Az eredeti költségvetés tervezésekor már ismert volt az a tény, hogy az idei évi gazdálkodást jelentős mértékben fogja befolyásolni a drasztikus energiaár robbanás. A probléma pénzügyi hatásainak kezelésére 50.000.000 forint céltartalékot biztosítottunk a költségvetésben.

A jelenlegi felülvizsgálat csupán a pillanatnyilag ismert szabályozási környezet hatásait és a ténylegesen felmerült költségeket vette figyelembe. A felülvizsgálat alapján az óvodai ingatlanokra tekintettel 29.738.000 forint többlet igény jelentkezik a közüzemi kiadásokra tekintettel, amely a céltartalékok között az Óvodai feladatfinanszírozási támogatás tartalékból történő átvezetéssel biztosítható.  Az Aprófalva Bölcsőde közüzemi díj előirányzatát 11.673.000 forinttal, a Szepes Gyula Művelődési Központét pedig 1.120.000 forinttal szükséges emelni. A bölcsőde és a művelődési ház részére a szükséges finanszírozási többlet az említett, közüzemi kiadások emelkedésére tekintettel képezett céltartalék terhére biztosítható.  

 

 1. Intézményi létszámváltozás

Az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény azzal a kéréssel fordult a fenntartó önkormányzathoz, hogy az engedélyezett álláshelyek számát a jelenlegi 114 főről 132 főre emelje a fenntartó. Kérését azzal indokolta, hogy az intézményre bízott feladatok a jelenlegi létszámkeret mellett hatékonyan nem láthatóak el, tekintettel arra, hogy az intézmény a tavalyi évtől a zöldterület gondozási feladatokat ellátja a Papi földek létesítményen is. Tekintettel arra, hogy az igényelt álláshelyek betöltéséhez szükséges személyi juttatás előirányzatot 12 főre az intézmény 2021. évi eredeti költségvetésének tervezésekor már figyelembe vettük, a jelenlegi költségvetési rendelet módosítás keretében többlet előirányzatot nem biztosít a fenntartó. Amennyiben az említett 12 fő álláshely betöltésre kerül, a fennmaradó 6 főre is biztosítja a fenntartó a szükséges fedezetet.

 

 1. Egyéb, a költségvetést érintő pénzügyi információk

Az előterjesztés elkészítése időpontjában ismert a Kormány 1281/2022. (VI.4.) számú határozata, amely szerint az egyetemes szolgáltatói áron történő energia beszerzésre a jövőben az önkormányzat és a fenntartásában álló intézmények, valamint a kis- és középvállalkozások már nem lesznek jogosultak. A kormányhatározatban foglalt felhatalmazás alapján született meg a 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet, amely a végrehajtási részletszabályokat tartalmazza. A kormányrendeletben foglaltak alapján az önkormányzat és a fenntartásában álló intézmények augusztus 1. napjától versenypiaci áron vételezhetnek elektromos energia- és gázszolgáltatást. A szabályozás újabb, jelentős pénzügyi terhet ró az önkormányzatokra, azonban ennek számszerű hatása csak a versenypiaci ajánlatok beérkezését követően határozható meg, így a jelenlegi rendelet módosítás keretében még nem kezelhető.

Az önkormányzat likviditási helyzetének javítása és a pénzügyi problémák részbeni megoldása céljából benyújtásra került az Önkormányzatok rendkívüli támogatására kiírt pályázatra a közgyűlés 120/2022. (V.26.) számú döntése alapján 527.870.162 forint támogatási igény, amellyel kapcsolatosan az elbírálás folyamatban van, döntés még nem született.

Az adómérték-kedvezmény miatti bevételkiesés kompenzálásával kapcsolatban a mikro-, kis- és középvállalkozások 2022. évi iparűzési adókedvezményével kapcsolatos önkormányzati támogatásról szóló 61/2022. (II. 28.) Korm. rendeletben foglaltak szerint az önkormányzat támogatásra jogosult. A ténylegesen folyósítandó támogatás összege, a folyósítás időpontja azonban előterjesztésünk elkészítése időpontjában még nem ismert.

 

 1. Átruházott hatáskört érintő változás

A 2022. évi költségvetési rendelet a polgármester számára lehetőséget biztosít arra, hogy a feladatellátás zavartalansága, valamint a kötelezettségvállalásokhoz szükséges előirányzatok biztosítása érdekében, az Önkormányzat költségvetési rendeletében szereplő kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatain belül, valamint a kiemelt előirányzatok között a Közgyűlés által hozott döntéseknek megfelelő előirányzat-módosítást hajtson végre, továbbá, hogy a Közgyűlés két ülése közötti időszakban 100 millió forint összeghatárig az általános tartalék terhére kötelezettséget vállaljon a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására.

Az említett felhatalmazások azonban nem biztosítanak lehetőséget arra, hogy a polgármester az intézmények számára is biztosíthasson pótfedezetet, amennyiben az intézményi pénzügyi-gazdálkodási helyzete ezt indokolja. Tekintettel az energia- és szolgáltatási költségek folyamatos és jelentős mértékű emelkedésére, szükséges a polgármester számára lehetőséget biztosítani arra, hogy indokolt esetben az indokolt mértékig a gazdálkodás folyamatossága érdekében plusz fedezetet biztosíthasson az intézmények számára a Közgyűlés 2 ülése között, valamint a fel nem használt előirányzatot elvonhassa. Ezt a felhatalmazást tartalmazza a költségvetési rendelet kiegészítése.

 

A Jat. 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit, és megállapítottuk, hogy a fentiekben részletezetteken túlmenően a rendelet-módosításnak jelentősnek ítélt társadalmi, gazdasági, költségvetési illetve környezetre gyakorolt hatása, egészségügyi hatása, valamint a rendelkezések végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

 

A Jat. 18. § (2) bekezdése alapján tájékoztatom a tisztelt Közgyűlést, hogy a rendelet-tervezet az európai uniós jog szempontjából indifferens szabályozást tartalmaz.

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fentiek figyelembevételével az előterjesztést vitassa meg, és a város 2022. évi költségvetésének módosítását fogadja el.

 

 

Érd, 2022. június 20.

 

 

 

dr. Csőzik László

polgármester

 

 

TERVEZET!

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése .../.... (...) önkormányzati rendelete

az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

 1. §

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételét 16 696 745 427 forintban, a felhalmozási célú hitelfelvételét 500 000 000 forintban, belföldi értékpapírok bevételeit 0 forintban, a működési célú hitelfelvételét 104 303 040 forintban, a 2021. évi maradvány igénybevételét 19 998 696 169 forintban, az államháztartáson belüli megelőlegezések összegét 0 forintban, a bevételi főösszegét 37 299 744 636 forintban állapítja meg. A Közgyűlés az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásait 37 011 608 774 forintban, működési célú hitel visszafizetését 104 303 040 forintban, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetési kötelezettségét 183 832 822 forintban, belföldi értékpapírok kiadását 0 forintban, a kiadási főösszegét 37 299 744 636 forintban állapítja meg.”

 1. §

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 3. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 1 217 795 160, ebből

 1. a) általános tartalék 86 936 337 forint,
 2. b) céltartalék 1 304 731 497 forint.”
 3. §

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:

„(11) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati gazdálkodás folyamatossága érdekében a Közgyűlés két ülése közötti időszakban a fenntartásában álló intézmények részére 100 millió forint összeghatárig finanszírozási többlet fedezetet biztosítson, valamint az intézménytől a fel nem használt fedezetet elvonhassa.”

4.§

 

(1) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

 

 

 1. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

 

 

 

dr. Feik Csaba

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester

 

 

Általános indokolás

 

A rendelet az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.28.) rendeletének elfogadása óta bekövetkezett események, vállalt feladatok költségvetési előirányzatokra gyakorolt hatása miatt vált szükségessé, annak érdekében, hogy valamennyi kiadási és bevételi rovat tekintetében az előirányzatok és a vállalt kötelezettségek és pénzforgalmi teljesítések összhangja biztosított legyen.

A feladatok végrehajtásához szükséges továbbá egy intézmény tekintetében az engedélyezett álláshelyeket emelni.

Ezen túlmenően a rendeletmódosítás felhatalmazást biztosít arra, hogy a polgármester az intézmények számára biztosíthasson pótfedezetet, amennyiben az intézményi pénzügyi-gazdálkodási helyzete ezt indokolja.

 

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

 

Módosító rendelkezést tartalmaz a költségvetés módosított, összevont kiemelt előirányzataira vonatkozóan az államháztartási gazdálkodási előírásoknak megfelelően.

A 2. §-hoz

Módosító rendelkezést tartalmaz a költségvetés a költségvetési tartalék előirányzatra vonatkozóan az államháztartási gazdálkodási előírásoknak megfelelően.

A 3. §-hoz

Felhatalmazást biztosít arra, hogy a polgármester az intézmények számára biztosíthasson pótfedezetet, amennyiben az intézményi pénzügyi-gazdálkodási helyzete ezt indokolja. Tekintettel az energia- és szolgáltatási költségek folyamatos és jelentős mértékű emelkedésére, szükséges a polgármester számára lehetőséget biztosítani arra, hogy indokolt esetben az indokolt mértékig a gazdálkodás folyamatossága érdekében plusz fedezetet biztosíthasson az intézmények számára a Közgyűlés két ülése között, valamint a fel nem használt előirányzatot elvonhassa. Ezt a felhatalmazást tartalmazza a költségvetési rendelet kiegészítése.

A 4. §-hoz

Módosító rendelkezést tartalmaz a költségvetési rendelet mellékleteire vonatkozóan az államháztartási gazdálkodási előírásoknak megfelelően.

Az 5. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezés.