Tisztelt Közgyűlés!

 

Az Érdi Kincses Óvoda Harkály Tagóvodája (Érd, Holló utca 3., helyrajzi száma: 17681) 2022 szep­temberétől három helyett négy óvodai csoporttal kezdi meg a nevelési évet. Az óvoda udvara aránytalanul kicsinek bizonyult az eddigi létszám szerinti kilencven gyermek számára is, most a megnövelt létszám miatt szükséges a játszóudvar területének megnövelése.

 

Az Önkormányzat tulajdonában áll az Érd, Holló utca 5. szám alatti, 17680 helyrajzi számú telek, amelyen egy leromlott állapotú, bontásra váró épület áll. A telek területét az óvodához kapcsolva lehetőség nyílik a megfelelő méretű játszóudvar kialakítására. A bontás várható költsége, a megkért ajánlatok alapján hozzávetőleg 2 000 000 Ft + ÁFA.

 

Tekintettel arra, hogy a Holló utca 5. szám alatti 17680 helyrajzi számú ingatlan jelenleg önkormányzatunk üzleti vagyonát képezi, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5.§ (5) b) pontja szerint szükséges az ingatlant a korlátozottan forgalomképes törzs vagyonba sorolni, mivel az ingatlan a továbbiakban közfeladat ellátását szolgálja.

 

Javaslom, hogy ennek érdekében a Közgyűlés döntsön az épület lebontásáról, a teleknek az óvodához történő kapcsolásáról, továbbá a telekalakítási eljárás elindításáról.

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy szíveskedjék az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatokat elfogadni.

 

Érd, 2022. június 10.

 

 

 

Szűcs Gábor

alpolgármester

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT I.

 

Érd Megye Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése úgy határozott, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló, Érd, Holló utca 5. szám alatti, 17680 helyrajzi számú telket az Érdi Kincses Óvoda Harkály Tagóvodájához kapcsolja játszóudvar kialakítása céljából.

 

A Közgyűlés az Önkormányzat tulajdonát képező Holló utca 5. számú 17680 helyrajzi számú ingatlant üzleti vagyonból korlátozottan forgalomképes törzsvagyonba sorolja át, tekintettel arra, hogy az a továbbiakban óvodaudvarként közfeladat ellátását szolgálja.

 

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy tegye meg

  1. a 17680 helyrajzi számú telken álló leromlott állapotú épület bontásával,
  2. a telekalakítási eljárás elindításával, továbbá
  3. az Érdi Kincses Óvoda alapító okirat módosításának előkészítésével

összefüggő intézkedéseket.

 

 

Határidő:       2022. szeptember 30.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, minősített többség szükséges