Tisztelt Közgyűlés!

 

A jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 18. §-ára figyelemmel a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításának szükségességét részletesen az alábbi okokkal és célokkal indokolom.

 

A rendeletben foglaltak alapján a civil szervezetek támogatásáról szóló pályázati kiírásról, valamint a beérkezett pályázatok elbírálásáról és a támogatás odaítéléséről továbbá az elszámolás és a szakmai beszámoló elfogadásáról, az e rendelet alapján működő munkacsoport javaslata szerint a polgármester dönt. Tekintettel arra, hogy a civil szervezetek a pénzügyi támogatást pályázat benyújtásával, a pályázat kiírását követő egy éven belül megvalósítandó programokra igényelhetik és az elszámolások benyújtási határideje legkésőbb a pályázati cél megvalósulásától számított 30. nap, így a beszámolók elfogadása a rendelet alapján működő munkacsoport összehívását akár havonta is szükségessé teheti.

 

Célszerűbb lenne a támogatás felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolók előzetes ellenőrzését a Polgármesteri Hivatalra bízni, melyet követően a polgármester fogadja el az egyes szervezetek szakmai és pénzügyi beszámolóját.

A fent leírt javaslatot az előterjesztett módosító rendelet tartalmazza.

 

A Jat. 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével megtörtént a szabályozás várható következményeinek felmérése és megállapítást nyert, hogy a rendelet-módosításban foglaltaknak jelentősnek ítélt társadalmi hatása, gazdasági hatása, környezetre gyakorolt hatása, egészségügyi hatása, valamint azok végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincs.

 

A Jat. 18. § (2) bekezdése alapján tájékoztatom a Közgyűlést, hogy a rendelet-tervezet az európai uniós joggal összhangban van, azzal ellentétes szabályozást nem alakít ki.

 

Jelen előterjesztői indokolás a Jat. 18. § (3) bekezdése és a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (3) bekezdése alapján közzétételre kerül.

 

Érd, 2022. november 15.

 

 

 

Szűcs Gábor

alpolgármester

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése .../.... (...) önkormányzati rendelete

a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 6. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

  1. §

A civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet 14. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A civil szervezet a támogatás összegének felhasználásáról köteles elszámolni, illetve a megvalósulásról szakmai beszámolót készíteni, melynek benyújtási határideje legkésőbb a pályázati cél megvalósulásától számított 30. nap. Az elszámolás részletes szabályait a támogatási szerződés tartalmazza. A benyújtott szakmai beszámolót és elszámolást a Polgármesteri Hivatal ellenőrzi, elfogadásáról ezt követően a polgármester dönt.”

  1. §

A civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet „Záró rendelkezések” alcíme a következő 20. §-sal egészül ki:

„20. §

E rendeletnek a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2022. (…) önkormányzati rendelet 1. §-ával megállapított 14. § (5) bekezdését a 2022. évben elnyert támogatások elszámolása során is alkalmazni kell.”

  1. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

 

 

Általános indokolás:

 

A civil támogatások szakmai és pénzügyi elszámolásainak elbírálása rövidebb időt vesz igénybe a Polgármesteri Hivatal által elvégzett ellenőrzés esetén.

 

 

Részletes indokolás:

 

  1. §

Célszerűbb a támogatás felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolók előzetes ellenőrzését a Polgármesteri Hivatalra bízni, melyet követően a polgármester fogadja el az egyes szervezetek szakmai és pénzügyi beszámolóját.

 

  1. §

A 2022. évben elnyert támogatásokkal történő elszámolások miatt szükséges az átmeneti rendelkezés.

 

  1. §

 

Hatályba léptető rendelkezés