Tisztelt Közgyűlés!

 

Amint az prognosztizálható volt, jelen körülmények mellett a távhő és az elektromos energia árának emelkedése a Polgármesteri Hivatal működési költségeit is drasztikusan megemeli.

 

A Hivatal működési költségei tekintetében a legjelentősebb emelkedés a távhődíjakat érinti, mely költségek emelkedésének visszaszorítása érdekében a hűvös szeptember és október első felének időjárása ellenére a távfűtést nem kapcsoltuk be, és a klímaberendezésekkel történő fűtést is igyekeztünk a minimális szintre csökkenteni.

 

Október 17. napján a távfűtés beindult a Hivatal épületeiben, de a fűtési hőmérsékletet a korábbi évekhez képest jelentősen csökkentjük. Elektromos áramot 2022. december 31-ig végső menedékes jogviszony keretében vételezünk. A Polgármesteri Hivatal tekintetében a fűtés szabályozásán túlmenően a működési költségek csak a Hivatal zárva tartásával csökkenthetők. A „home office” működési, informatikai, ügyfélkiszolgálási feltételei teljes körűen nem biztosítottak, viszont a karácsonyi ünnepek körüli igazgatási szünet hosszabbítása jelentős megtakarításokat eredményezhet.

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 10/2022. (I.27.) határozatával a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdése alapján 2022. december 27. napjától 2022. december 30. napjáig rendelte el az igazgatási szünetet, azonban a fenti körülményekre tekintettel hosszabb időtartamú igazgatási szünet elrendelése látszik indokoltnak.

 

Az igazgatási szünetre vonatkozó egységes veszélyhelyzeti jogalkalmazás érdekében időközben új jogszabály született a különleges jogállású szerveknél és a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek hivatalánál elrendelhető igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 460/2022. (XI.10.) kormányrendelet formájában.

 

Ennek értelmében az igazgatási szünet a kormányzati igazgatási szünet elrendeléséről és a kormányzati igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 369/2022. (IX.29.) kormányrendelet 1. § (2) bekezdése szerinti időszakra, azaz 2022. december 22. és 2023. január 6. között rendelhető el.

 

Az igazgatási szünet elrendelése esetén figyelembe kell venni:

 

  1. a) a munkahely és az álláshelyen ellátott feladatok, illetve a munkakörök sajátosságait,

 

  1. b) azt, hogy az igazgatási szünet ne okozzon a különleges jogállású szerv, illetve a helyi önkormányzat képviselő-testülete hivatala közfeladatainak ellátásában aránytalanul nagy sérelmet, és

 

  1. c) azt, hogy a különleges jogállású szerv, illetve a helyi önkormányzat képviselő-testülete hivatala

halaszthatatlan közfeladatainak folyamatos és zavartalan ellátását biztosítani kell.

 

A jogszabály alapján az igazgatási szünet időtartama alatt – a foglalkoztatottak vonatkozásában az igazgatási szünet alatti munkavégzés munkáltatói jogkör gyakorlója általi elrendelése kivételével – a különleges jogállású szerv, illetve a helyi önkormányzat képviselő-testületének hivatala feladatait nem látja el, és az ügyfélfogadás nem működik.

 

További előírás, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testületének az igazgatási szünet elrendeléséről szóló határozatát 2022. november 30-ig a helyben szokásos módon közzé kell tennie.

 

Fentieknek megfelelően – az e tárgyban született korábbi határozat visszavonásával egyidejűleg – az igazgatási szünet elrendelésére 2022. december 22. napjától 2023. január 6. napjáig teszek javaslatot.

 

 

Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy tárgyalja meg az előterjesztést, és fogadja el a határozati javaslatot!

 

 

Érd, 2022. november 17.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

  1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a különleges jogállású szerveknél és a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek hivatalánál elrendelhető igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 460/2022. (XI.10.) kormányrendelet alapján 2022. december 22. napjától 2023. január 6. napjáig a Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünetet rendel el.

 

  1. Az igazgatási szünet időtartama alatt az ügymenet és feladatellátás a 460/2022. (XI.10.) kormányrendeletben foglaltak figyelembe vételével történik.

 

  1. Ezzel egyidejűleg a Közgyűlés a polgármesteri hivatalban történő igazgatási szünet elrendeléséről szóló 10/2022. (I.27) határozatát visszavonja.

 

 

Határidő:         2022. december 22.

Felelős             dr. Csőzik László polgármester

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.