Tisztelt Közgyűlés!

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 121/2022. (V.26.) határozatával a 2023. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra pályázatot írt ki az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására.

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 18. pontja a helyi közösségi közlekedés biztosítását a helyben ellátandó helyi önkormányzati közfeladatok körében szabályozza.

 

A helyi személyszállítási közszolgáltatások megszervezésével kapcsolatos feladatokat a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Sztv.) tartalmazza. A helyi személyszállítási közszolgáltatások regionális vagy elővárosi személyszállítási szolgáltatásokkal történő ellátását az Sztv. 5. § (3) és (4) bekezdéseiben foglaltak értelmében Magyarország Innovációért és Technológiáért Felelős Minisztere az önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodásban foglaltak alapján biztosítja.

 

A határozatban előírtak szerint a pályázati felhívás közzétételének határideje 2022. június 15. napja, a pályázat benyújtásának határideje 2022. augusztus 15. napja volt. A pályázati felhívást a jogszabályi előírásoknak megfelelően megjelentettük a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben, az Érdi Újságban valamint az önkormányzat honlapján.

 

A fenti határidőig kizárólag a VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 131.) (továbbiakban: Pályázó) nyújtott be pályázatot. A Pályázó ajánlata a közszolgáltatás ellátására vonatkozóan, a pályázat felolvasólapján rögzítettek szerint az alábbi volt:

 

- Pályázó által igényelt, a közszolgáltatás ellátásáért az önkormányzat által fizetendő ellentételezés nettó mértéke egy naptári évre vetítve: 50.533.000,- Ft

 

- Az ellentételezés indexálásának Pályázó által javasolt éves mértéke (az áremelés mértékét a KSH által a tárgyévet megelőző évre megadott inflációs ráta %-ában kell megadni): 100 %;

 

- Jelenleg érvényes jegy és bérletárak indexálásának Pályázó által javasolt éves mértéke (az áremelés mértékét a KSH által a tárgyévet megelőző évre megadott inflációs ráta %-ában kell megadni): 0 %.

 

Pályázó a helyi személyszállítási közszolgáltatást - a jelenlegi szolgáltatás ellátási gyakorlatnak megfelelően - helyközi személyszállítási szolgáltatás keretében látná el.

 

Mivel a Pályázó a pályázati kiírásban szereplő alkalmassági feltételeknek megfelel, vele szemben kizáró ok nem merült fel, a pályázata pedig érvényes, azt javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a pályázati eljárást nyilvánítsa eredményesnek, és a Pályázót hirdesse ki az eljárás nyertesének.

 

Sztv. 25. § (1) bekezdése alapján közszolgáltatási szerződés megkötésére az önkormányzat nevében, az önkormányzat képviselő-testületének felhatalmazása alapján a polgármester jogosult. A lefolyatott pályázati eljárás miatt a közszolgáltatási szerződés módosítására az aláírás előtt már nincs lehetőség.

 

A helyi személyszállítási közszolgáltatások regionális (helyközi) személyszállítási szolgáltatásokkal történő ellátása az Sztv. előírása értelmében az Önkormányzat és Magyarország technológiai és ipari minisztere között létrejött együttműködési megállapodásban foglaltak alapján történik, amely megállapodás megkötését az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés mindkét fél részéről történő aláírását követően lehet kezdeményezni.

 

Javaslom, hogy a Tisztelt Közgyűlés hatalmazza fel a Polgármestert a közszolgáltatási szerződés, valamint a miniszterrel kötendő együttműködési megállapodás aláírására.

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztésben foglaltak megvitatására és a határozati javaslat elfogadására.

 

 

 

Érd, 2022. november 15.

 

 

dr. Csőzik László

       polgármester

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

  1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az „Autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására” tárgyában Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 121/2022.(V.26.) határozata alapján kiírt pályázati eljárást eredményesnek nyilvánítja.

 

  1. A Közgyűlés a pályázati eljárás nyerteseként a VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 131.) hirdeti ki.

 

3.A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező közszolgáltatási szerződés, valamint a helyi közlekedés regionális szolgáltatásokkal való ellátására az illetékes miniszterrel kötendő együttműködési megállapodás aláírására.

 

  1. A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a közszolgáltatás ellentételezéséhez szükséges fedezetet a 2023. és 2024. évi költségvetésben biztosítja.

 

 

Határidő: a közszolgáltatási szerződés megkötésére - 2022. december 31.

a helyi közlekedési közszolgáltatás regionális szolgáltatásokkal történő ellátására vonatkozó együttműködési megállapodás megkötésére az illetékes miniszter által meghatározott határidőn belül.

 

Felelős: dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges