Tisztelt Közgyűlés!

 

A jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény (Jat.) 18. §-ára figyelemmel az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításának szükségességét részletesen az alábbi okokkal és célokkal indokolom:

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 34. §-ának előírásai szerint elkészítettük a 2022. évi költségvetési rendelet előirányzatainak 3. számú módosítására vonatkozó javaslatunkat, továbbá a rendeletben foglaltaknak megfelelően tájékoztatjuk a Közgyűlést a polgármester és a jegyző költségvetést érintő, saját hatáskörben hozott döntéseiről, melyeket az előterjesztés melléklete tartalmaz.

 

  1. Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások

A jegyzői és polgármesteri hatáskörben végrehajtott módosítások keretében egyrészt a havi kincstári adatszolgáltatásokhoz szükséges előirányzat átcsoportosítások, továbbá az önkormányzat fenntartásában működő intézmények finanszírozási szükségleteinek megfelelő átvezetések történtek. A saját hatáskörben végrehajtott módosításokkal kapcsolatos tételeket az előterjesztés mellékletei tartalmazzák.

 

  1. Bevételi előirányzatokat módosító tételek
  2. október hónap folyamán érkezett meg az önkormányzat számlájára a központi költségvetésből biztosított, előző évi kieső iparűzési adóbevétel kompenzáció második részleteként 311.220.356 Ft. Az összeg bevételként nem került előirányzatosításra, mivel a költségvetésben eredeti előirányzatként tervezésre került 4,1 milliárd forint Működési támogatási bevétel, amelynek pénzforgalmi részteljesítése történt az összeg beérkezésekor.

Az önkormányzat a belügyminiszter és a pénzügyminiszter által az önkormányzatok rendkívüli támogatására kiírt pályázatra májusban nyújtotta be összesen 527.870.162 Ft összegű támogatási igényét. A pályázott összegből összesen 50.265.590 Ft támogatást ítélt meg a minisztérium önkormányzatunknak, amely szintén a költségvetésben szereplő Működési támogatási bevétel előirányzat részteljesítéseként került könyvelésre.

A helyi adóbevételek első 10 havi teljesítési adatait tartalmazó, ASP rendszerből előállított adó zárási összesítő információi szerint a helyi iparűzési adó bevételként az előirányzott 2,3 milliárd forinthoz képest 157,7 millió forinttal több teljesült, így a bevételi előirányzat ennek megfelelően emelhető. A bevételtöbblettel az iparűzési adóbevételi előirányzatot emeltük a Működési támogatási bevételi előirányzat csökkenése mellett, mivel  az előző bekezdésben már említett Működési támogatási bevétel  tervezettnek megfelelő összegű beérkezésére az év hátralevő időszakában nincs reális esély.

Az előbbiekben részletezettek eredményeképpen 520 millió forint bevételhez jutott az önkormányzat, amely a likviditási helyzet jelentős javulását hozná, ha a következő pontban említett körülmények nem nehezítenék gazdálkodásunkat.

 

  1. Kiadási előirányzatokat érintő események

A kiadási előirányzatok tekintetében elsősorban a közüzemi kiadások fedezetének biztosítása érdekében volt szükséges módosítás. A módosítások a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat költségvetése tekintetében belső átcsoportosítások keretében valósultak meg, mivel az Általános tartalék összege a korábbi módosítások hatására jelentősen csökkent.

Az intézmények esetében a szükséges kiadási fedezet többlet belső átcsoportosítással csak részben  biztosítható.

Az Intézményi Gondnokság jelezte a legnagyobb összegű többlet fedezet igényt, 332 millió forintot, amelyet az étkezési kiadások előirányzatára kért biztosítani. Ennek egyik oka, hogy a kormány által rendeletben szabályozottak szerint az év első 6 hónapjában a tavalyi évben elfogadott étkezési térítési díj emelés nem léphetett hatályba, amely több, mint 100 millió Ft bevétel kiesést eredményezett. A többlet igény másik oka, hogy július hónapban hatályba lépett az új közétkeztetési szerződés, amely a szolgáltatási adagárak első ütemű emelkedését eredményezte. Az adagárak további emelkedéséhez a közgyűlés a szeptemberi ülésén hozott döntésével járult hozzá. Sajnálatos, de az adagárak kétlépcsős emelkedésére vonatkozó szolgáltatói igény indokolt volt, ennek körülményeit a 190/2022. (IX.28) számú döntéshez készült előterjesztés tartalmazta. A kiadások emelkedéséhez hozzájárult az étkeztetett  gyermeklétszám emelkedése is, amelyet az októberi normatíva módosítás keretében a Magyar Államkincstár részére teljesítendő adatszolgáltatásban jeleztünk. A gyermeklétszám emelkedésére tekintettel 9,2 millió Ft étkezési normatíva többlet igényelhető.

 

Egyéb igényt a Szociális Gondozóközpont jelzett, mivel a Topoly utcai új ingatlan költségvetésében rendelkezésre álló fedezet előre láthatólag nem lesz elegendő az emelkedett közüzemi költségekre. A biztosítandó többlet fedezet igény 12.000.000 Ft.

 

Az egyéb intézmények, beleértve a Polgármesteri Hivatalt, továbbá az önkormányzat – általános takarékossági intézkedések alkalmazásával – a szükséges fedezetet belső átcsoportosításokkal egyelőre biztosítani tudták, így fenntartói többletigényt a jelenlegi módosítás keretében nem jeleztek, csupán az év közben beérkező ágazati pótlék összegek kerültek részükre továbbításra.   

 

Fentiek alapján a költségvetési főösszeg 47.337.019.615 forintra változik, az általános tartalék összege

485.642 forintra csökken. 

 

  1. Szponzori díj fizetésére vonatkozó kötelezettség vállalása

A Közgyűlés 141/2022. (VI.23.) számú határozatában elfogadott üzleti tervben biztosította az Érdi Sport Kft. részére 2022. második felében fizetendő szponzori díj kiadáshoz szükséges fedezetet. A döntésben foglalt felhatalmazás szerint a 2022. július-szeptember közötti időtartamra a szponzori szerződés aláírásra került, amelynek értelmében  57.150.000 Ft szponzori díj kifizetésére került sor a társaság részére.

Az időközben kialakult gazdálkodási környezetben a tulajdonos számos kiadáscsökkentéssel kapcsolatos döntés előkészítésére, meghozatalára kényszerül. A költségvetési rendelet módosításokban is érzékelhető, hogy a kötelező feladatokat ellátó intézményhálózat többletfinanszírozási igények formájában kér fedezetet az egyre növekvő kiadások fedezetének biztosításához. Mindezekre tekintettel – figyelembe véve, hogy a szponzorációs összeg a városi költségvetést terhelő önként vállalt feladathoz kapcsolódó kiadás – javasolt közgyűlési döntés keretében megerősíteni az elhatározást arról, hogy a jelenlegi gazdálkodási környezetben felmerült pénzügyi nehézségek ellenére az önkormányzat kötelezettséget kíván vállalni 57.150.000 forint összegű szponzorációs díj fizetésére. Ehhez a döntéshez kapcsolódik az I. számú határozati javaslat.   

 

A Jat. 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit, és megállapítottuk, hogy a fentiekben részletezetteken túlmenően a rendelet-módosításnak jelentősnek ítélt társadalmi, gazdasági, költségvetési illetve környezetre gyakorolt hatása, egészségügyi hatása, valamint a rendelkezések végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

 

A Jat. 18. § (2) bekezdése alapján tájékoztatom a tisztelt Közgyűlést, hogy a rendelet-tervezet az európai uniós jog szempontjából indifferens szabályozást tartalmaz.

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fentiek figyelembevételével az előterjesztést vitassa meg, és a város 2022. évi költségvetésének módosítását fogadja el.

 

 

Érd, 2022. november 18.

 

 

 

dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Érd MJV Önkormányzat Közgyűlése úgy dönt, hogy az Önkormányzat az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társasággal a 2022. október 1-jétől december 31-ig terjedő időszakra szponzorációs szerződést köt és kötelezettséget vállal bruttó 57.150.000 forint szponzori díj kifizetésére a társaság részére.

 

 

Határidő:         a szerződés aláírására 15 nap

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.