Tisztelt Közgyűlés! 

 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:109. § (2) bekezdése alapján a gazdasági társaság legfőbb szervének hatáskörébe tartozik a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása és a nyereség felosztásáról való döntés.

 

Az Érdi Sport Korlátolt Felelősségű Társaság tekintetében a legfőbb szerv hatáskörét az alapító gyakorolja. Mivel az Érdi Sport Korlátolt Felelősségű Társaság az önkormányzat 100%-os tulajdonát képező társaság, így a 2021. évi egyszerűsített éves beszámolót a Közgyűlésnek mint alapítónak kell elfogadnia.

 

A fentiekre tekintettel a Társaság ügyvezetője beterjesztette a 2021. évi egyszerűsített éves beszámolót, annak mellékleteit, illetve csatolta a független könyvvizsgálói jelentést is, mely az előterjesztés mellékleteit képezi.

 

A Ptk. 3:120. § (2) bekezdése szerint, ha a társaságnál felügyelőbizottság működik, a beszámolóról a társaság legfőbb szerve a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet. Az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottságának üléséről készült jegyzőkönyv szintén előterjesztés mellékletét képezi.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2021. évben a társaság tevékenységére 121.005.000 forint önkormányzati forrást biztosított.

 

A Társaság 2021. évi tevékenysége során keletkezett mérleg szerinti vesztesége 56.465.000 forint.

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és fogadja el a határozati javaslatot!

 

 

Érd, 2022. november 18.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi beszámolóját 56.465.000 forint mérleg szerinti veszteséggel elfogadja.

 

 

 

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.