Tisztelt Közgyűlés!

 

A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszer forgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 50. § (1) bekezdés szerint azon a településen vagy önálló településrészi önkormányzattal (részönkormányzattal) rendelkező településrészen, ahol közforgalmú vagy fiókgyógyszertár nem működik, kérelemre fiókgyógyszertár létesítését és működtetését engedélyezi az egészségügyi államigazgatási szerv, amennyiben a kérelmező megfelel a törvényben előírt feltételeknek.

 

Az 50. § (2b) értelmében fiókgyógyszertár településrészen történő működtetésére engedély akkor adható ki, ha

 1. a) a településrészi önkormányzatot (részönkormányzatot) létrehozó képviselő-testület ahhoz hozzájárul, és
 2. b) a működtetni kívánt fiókgyógyszertár betegforgalmi bejárata és a településen már működő gyógyszertárak betegforgalmi bejárata között számított – közúton mért – távolság minimum 1000 méter.

 

Új fiókgyógyszertár létesítéséhez szükséges jogszabályi előfeltétel teljesítése érdekében két településrészi önkormányzat létrehozására teszek javaslatot.

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 62.§ (1) bekezdése szerint a képviselő-testület – szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak szerint – valamely településrész sajátos érdekeinek képviseletére településrészi önkormányzatot (részönkormányzat) hozhat létre települési képviselőkből és más, az adott településrészen élő választópolgárokból.

 

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet (SZMSZ) a településrészi önkormányzatok létrehozására és működésre vonatkozóan az alábbi szabályokat tartalmazza:

 

,,54/B. § (1) Településrészi önkormányzat létrehozására bármely képviselő javaslatot tehet.

 

(2) A létrehozásra vonatkozó kezdeményezést a polgármester terjeszti a Közgyűlés elé.

 

(3) A településrészi önkormányzat létrehozáskor a Közgyűlés meghatározza:

 1. a) a településrész pontos területi határait,
 2. b) a településrészi önkormányzat elnevezését és
 3. c) megválasztja a részönkormányzat tagjait.

 

(4) A településrészi önkormányzat létszáma legfeljebb öt fő, melyből három fő települési képviselő, kettő fő a településrészen lakó választópolgár. A településrészi önkormányzat tagjait a Közgyűlés választja meg.

 

(5) A településrészi önkormányzat működésére a bizottságokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

 

(6) A településrészi önkormányzat tagjai tisztségének megszűnésére a települési képviselők megbízatásának megszűnésére vonatkozó szabályok az irányadóak. A településrészi önkormányzat minősített többségű döntésével elhatározhatja feloszlását. A Közgyűlés minősített többségű döntéssel határoz a településrészi önkormányzat feloszlatásáról.

 

(7) A településrészi önkormányzat tagjai a Közgyűlés előtt esküt tesznek. Az eskü szövegét a legfiatalabb képviselő olvassa elő.”

 

Az SZMSZ vonatkozó rendelkezéseire tekintettel a két településrészi önkormányzat javasolt elnevezése: Fenyves-Parkváros Településrészi Önkormányzat és Dombosváros–Tusculanum Településrészi Önkormányzat. A Fenyves-Parkváros Településrészi Önkormányzat tervezett területi határa: M7 autópálya – Iparos utca – Kovács utca – Tetőfedő utca – Ötvös utca – település közigazgatási határa.

 

A Dombosváros–Tusculanum Településrészi Önkormányzat tervezett területi határa: M7 autópálya – Sóskúti út – Selmeci utca – Cserhalmi utca – Rozsnyói utca – Bikszádi utca – Retyezáti utca – Tárnoki út – Damjanich János utca – Martinovics Ignác utca – Könyves Kálmán utca – Tárnoki út – település közigazgatási határa.

 

A településrészi önkormányzatok összetételére a határozati javaslatban foglaltak szerint teszek javaslatot.

 

Az SZMSZ 47. § (1) bekezdése szerint a településrészi önkormányzatok nem képviselő tagjait munkájukért tiszteletdíj illeti meg, ennek összegét azonban nem szabályozza a hatályos SZMSZ. A településrészi önkormányzatok létrehozása esetén javaslom a településrészi önkormányzatok nem képviselő tagjainak tiszteletdíját ülésenként bruttó 10 ezer forint összegben meghatározni.

 

Kérem a Közgyűlést, hogy a fiókgyógyszertárak megnyitása érdekében tegye lehetővé és támogassa a településrészi önkormányzatok létrehozását!

 

 

Érd, 2022. november 17.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT I.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 54/B. §-a alapján településrészi önkormányzatot hoz létre, melynek

 

 • elnevezése: Fenyves-Parkváros Településrészi Önkormányzat

 

 • területi határa: M7 autópálya – Iparos utca – Kovács utca – Tetőfedő utca – Ötvös utca – település közigazgatási határa

 

 • elnöke: Gál Alex önkormányzati képviselő
 • tagjai: Csornainé Romhányi Judit önkormányzati képviselő

Csépán István önkormányzati képviselő

Szlávik Zsuzsanna nem képviselő tag

Takács Éva nem képviselő tag

 

 

A szavazás módja: titkos szavazás, minősített többség szükséges.

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT II.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 54/B. §-a alapján településrészi önkormányzatot hoz létre, melynek

 

 • elnevezése: Dombosváros–Tusculanum Településrészi Önkormányzat

 

 • területi határa: M7 autópálya – Sóskúti út – Selmeci utca – Cserhalmi utca – Rozsnyói utca – Bikszádi utca – Retyezáti utca – Tárnoki út – Damjanich János utca – Martinovics Ignác utca – Könyves Kálmán utca – Tárnoki út – település közigazgatási határa

 

 • elnöke: Balla Imre önkormányzati képviselő
 • tagjai: Asztalos Éva önkormányzati képviselő

Fülöp Sándorné önkormányzati képviselő

Pilisy Sándor nem képviselő tag

Miskolczi Katalin nem képviselő tag

 

 

A szavazás módja: titkos szavazás, minősített többség szükséges.

 

 

TERVEZET!

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése .../2022. (XI.24.) önkormányzati rendelete

az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

 1. §

 

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 47. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

 

,,(6)A településrészi önkormányzat nem képviselő tagjának tiszteletdíja ülésenként bruttó 10.000 forint.”

 

 1. §

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

 

 

 

 

Dr. Feik Csaba

jegyző

Dr. Csőzik László

polgármester