Tisztelt Közgyűlés!

 

Az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősség Társaság (székhely: 2030 Érd, Budai út 16-18.) ügyvezetője, Kövesdi Péter András 2023. február 10. napján tett nyilatkozatában ügyvezetői tisztségéről lemondott.

 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:25. § (4) bekezdése alapján, ha a jogi személy működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

 

Ennek megfelelően Kövesdi Péter András jogviszonya az új ügyvezető megválasztásának napján, illetve ennek hiányában legkésőbb 2023. április 10. napján szűnik meg.

 

A társaság működőképességének biztosítása érdekében a kizárólagos tulajdonosi jogokat gyakorló Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének új ügyvezető megválasztásáról kell gondoskodnia.

 

A Ptk. 3:112. §  (1) bekezdése alapján a társaság ügyvezetését a vezető tisztségviselő - a társasággal kötött megállapodása szerint - megbízási jogviszonyban vagy munkaviszonyban láthatja el.

 

A Ptk. 3:114. §-a szerint a vezető tisztségviselői megbízatás öt évre - ha a társaság ennél rövidebb időtartamra jött létre, erre az időtartamra - szól. Ez azonban egy diszpozitív rendelkezés, melytől el lehet térni, így az ügyvezető megbízatása akár határozatlan időre is szólhat.

 

Javaslom, hogy a Közgyűlés, mint Alapító a Társaság ügyvezetői feladatainak ellátásával Kling Józsefet bízza meg 2023. február 24. napjától 2028. február 24. napjáig tartó öt éves időtartamra. Az ügyvezető munkaszerződés keretében látná el feladatait, bruttó havi munkabére 950.000,- forint.

 

Az előterjesztés sürgősségét az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendeletének 28. § (2) bekezdése alapján az indokolja, hogy a Társaság feladatainak jövőbeni zavartalan ellátása azonnali intézkedést igényel.

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és döntsön az ügyvezető megválasztásáról!

 

Érd, 2023. február 15.

 

 

 

dr. Csőzik László

polgármester

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

  1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, mint az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősség Társaság alapítója, a társaság ügyvezetőjének Kling Józsefet bízza meg 2023. február 24. napjától 2028. február 24. napjáig tartó öt éves időtartamra. Az ügyvezető munkaszerződés keretében látja el feladatait, bruttó havi munkabére 950.000,- forint.

 

  1. Az Alapító a Társaság alapító okiratának (a továbbiakban: Alapító Okirat) X.1. pontját az alábbiakra módosítja:

 

„1. Társaság ügyvezetője:

 

neve: Kling József

anyja születési neve: 

születése helye és ideje: 

lakcíme:

adóazonosító jele: 

 

Az ügyvezető megbízatása 2023. február 24. napjától 2028. február 24. napjáig tartó időtartamra szól. Az ügyvezető gyakorolja mindazokat az egyéb munkáltatói jogokat a társaság munkavállalói felett, melyeket nem a tulajdonos nevében eljáró polgármester gyakorol. A társaság munkavállalói felett a munkaviszony létesítése, módosítása és megszüntetése tekintetében a munkáltatói jogokat a tulajdonos önkormányzat nevében a polgármester gyakorolja”.

 

  1. Az Alapító felkéri a polgármestert, hogy a határozat 1. számú melléklete szerinti alapítói határozat végrehajtásához szükséges egyéb jognyilatkozatokat megtegye, valamint az új ügyvezetővel a munkaszerződést aláírja.

 

  1. Az Alapító az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősség Társaság Alapító Okiratának jelen módosítással nem érintett pontjait változatlanul hatályban tartja.

 

 

Határidő:         azonnal

 

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

Szavazás módja: titkos szavazás, minősített többség szükséges.

 

 

 

 

  1. melléklet a Közgyűlés .../2023. (___)határozatához

 

Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit

Korlátolt Felelősségű Társaság

 

(2030 Érd, Budai út 16-18.)

 

Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1., törzsszáma: 731256; statisztikai számjele: 15731254841132113; adószáma: 15731254-2-13; képviselője: dr. Csőzik László polgármester), mint az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) az alábbi határozatot hozom:

 

…/2023. (____) alapítói határozat

 

Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1., törzsszáma: 731256; statisztikai számjele: 15731254841132113; adószáma: 15731254-2-13; képviselője: dr. Csőzik László polgármester), mint az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) a Társaság ügyvezetésével Kling Józsefet bízza meg 2023. február 24. napjától 2028. február 24. napjáig tartó öt éves időtartamra. Az ügyvezető munkaszerződés keretében látja el feladatait, bruttó havi munkabére 950.000,- forint.

Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1., törzsszáma: 731256; statisztikai számjele: 15731254841132113; adószáma: 15731254-2-13; képviselője: dr. Csőzik László polgármester) –, mint az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősség Társaság egyedüli tagja (Alapítója) – a Társaság alapító okiratának (továbbiakban Alapító Okirat) X.1. pontját az alábbiak szerint módosítja:

 

„1. Társaság ügyvezetője:

 

neve: Kling József

anyja születési neve: 

születése helye és ideje: 

lakcíme:

adóazonosító jele: 

 

 

Az ügyvezető megbízatása 2023. február 24. napjától 2028. február 24. napjáig tartó időtartamra szól. Az ügyvezető gyakorolja mindazokat az egyéb munkáltatói jogokat a társaság munkavállalói felett, melyeket nem a tulajdonos nevében eljáró polgármester gyakorol. A társaság munkavállalói felett a munkaviszony létesítése, módosítása, és megszüntetése tekintetében a munkáltatói jogokat a tulajdonos önkormányzat nevében a polgármester gyakorolja”.

 

Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

 

Az Alapító megállapítja, hogy a fenti határozat érvényes és gondoskodik a Határozatok Könyvébe történő bevezetéséről.

 

 

Érd, 2023. február …..

 

 

 

_________________________________________________

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

alapító

képviselője: dr. Csőzik László polgármester

 

A jelen okiratot készítettem, és Érden, 2023. február …. napján ellenjegyzem: