Tisztelt Közgyűlés!

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 105/2020. (X.24.) határozatában 2020. november 1. napjától 2023. december 31. napjáig terjedő időtartamra Zsirkai Lászlót választotta meg a Társaság ügyvezetőjének.

 

Zsirkai László ügyvezető 2023. február 15. napján tett nyilatkozatával az ügyvezetői tisztségéről lemondott, emiatt a Közgyűlésnek új ügyvezetőt kell választania.

 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:114. §-a alapján a vezető tisztségviselői megbízatás öt évre – ha a Társaság ennél rövidebb időtartamra jött létre, erre az időtartamra – szól. Ettől a szabálytól azonban a Ptk. eltérést enged. Javaslom, hogy a Közgyűlés, mint Alapító a Társaság ügyvezetői feladatainak ellátásával Nyírőné Császár Adriennt bízza meg 2023. február 24. napjától 2023. december 31. napjáig. Amennyiben a Társaság előbb megszűnik, abban az esetben természetesen ezzel egyidejűleg az ügyvezetői megbízatás is megszűnik. Nyírőné Császár Adrienn jelenleg két másik önkormányzati cég az ÉTH Nonprofit Kft. és a Zöldhatár Komposzt Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatát is ellátja összeférhetetlenséget ez azonban nem eredményez.

 

Az előterjesztés sürgősségét az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendeletének 28. § (2) bekezdése alapján az indokolja, hogy az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság feladatainak jövőbeni zavartalan ellátása azonnali intézkedést igényel.

 

Kérem a Közgyűlést a határozati javaslat elfogadására.

 

 

Érd, 2023. február 21.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

  1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, mint az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2030 Érd, Alispán utca 2.; cégjegyzékszáma: 13-09-126135; adószáma: 14631443-2-13; a továbbiakban: Társaság) kizárólagos tulajdonosa a Társaság ügyvezetői feladatainak ellátására 2023. február 24. napjától 2023. december 31. napjáig tartó időtartamra Nyírőné Császár Adriennt választja meg. Az ügyvezető megbízási szerződés keretében, díjmentesen (megbízási díj nélkül) látja el az ügyvezetői feladatokat.

 

  1. A fentiekre tekintettel Alapító elhatározza az Alapító Okirat – társaság ügyvezetőjére vonatkozó – 12. pontjának az alábbiak szerinti módosítását és felhívja a Polgármestert, hogy az Alapítói határozatot, és az ennek alapján módosított Alapító okiratot írja alá és tegye meg a változás Cégjegyzékbe történő bejegyzéséhez szükséges lépéseket:

 

„12. Az ügyvezető

 

 12.1. A társaság ügyvezetője:

 

Név: Nyírőné Császár Adrienn

Születési neve: Császár Adrienn

Anyja neve: 

Lakcím: 

Születési helye és ideje: 

Adóazonosító jel: 

 

Az ügyvezető megbízatása határozott időre szól.

 

A megbízatása kezdő időpontja: 2023. február 24.

A megbízatás lejárta: 2023. december 31.

 

 12.2. Az ügyvezető fizetőképességi nyilatkozat tételére köteles.

 

 12.3. A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban látja el.”

 

Felelős:            Dr. Csőzik László polgármester

Határidő:         az alapítói határozat aláírására: 2023. február 23.

                        az alapító okirat aláírására: 2023.február 23.

a változás Cégjegyzékben való átvezetésének kezdeményezésére: 2023. február 28.

 

Szavazás módja:     titkos szavazás, minősített többség szükséges.

 

Melléklet a Közgyűlés ../2023.(II.23.) határozatához

 

           

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1.; törzskönyvi azonosítószáma (PIR): 731256; államháztartási egyedi azonosítója (ÁHTI): 740845; adószáma: 15731254-2-13; képviselője: dr. Csőzik László polgármester; a továbbiakban: Alapító) mint az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszáma: 13-09-126135; adószáma: 14631443-2-13; székhelye: 2030 Érd, Alispán utca 2.; a továbbiakban: Társaság) 100 %-os tulajdonosa (a továbbiakban: Alapító), az alábbi

 

alapítói határozatot

 

hozom:

 

…/2023. (II.23.) számú alapítói határozat

 

Alapító 2023. február 24. napjától 2023. december 31. napjáig tartó időtartamra Nyírőné Császár Adriennt  (születési neve: Császár Adrienn; anyja neve: ;  születési helye és ideje: ; lakóhely: ; adóazonosító:  ), választja meg a Társaság ügyvezetőjévé, amelynek megfelelően elhatározza az Alapító Okirat – ügyvezetőre vonatkozó – 12. pontjának alábbiak szerint történő módosítását:

 

„12. Az ügyvezető

 

 12.1. A társaság ügyvezetője:

 

Név: Nyírőné Császár Adrienn

Születési neve: Császár Adrienn

Anyja neve: 

Lakcím: 

Születési helye és ideje: 

Adóazonosító jel: 

 

Az ügyvezető megbízatása határozott időre szól.

 

A megbízatása kezdő időpontja: 2023. február 24.

A megbízatás lejárta: 2023. december 31.

 

 12.2. Az ügyvezető fizetőképességi nyilatkozat tételére köteles.

 

 12.3. A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási viszonyban látja el.”

 

 

Kelt: Érd, 2022. február 23.

 

 

 

________________________________

Alapító képviseletében:

dr. Csőzik László polgármester

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata