Tisztelt Közgyűlés!

 

Érd Megyei Jogú Város településképe védelmének helyi szabályairól szóló 30/2022. (X. 28.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Tkp.) 4. § (2) bekezdése kimondja, hogy „A helyi védelem alá helyezést vagy annak megszüntetését bárki (természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet) írásban kezdeményezheti a polgármesternél”.

 

A Krause Kft. azzal a kéréssel fordult Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatához, annak polgármesteréhez, hogy szüntesse meg az Érd, Tolmács utca 7. szám alatti telephelyén álló, használaton kívüli, leromlott állapotban lévő és fejlesztési, technológia-megújító terveit akadályozó, ugyanakkor ipartörténeti emléket jelentő víztorony (hrsz 24799/4) építményének helyi, egyedi védettségét.

 

A Tkp. (3. melléklet) alapján az említett víztorony helyi egyedi védelem alatt áll.

 

A Tkp. 4. § (8) bekezdése szerint „Helyi védelem megszüntetésére akkor kerülhet sor, ha:

(…)

 1. b) a védett egyedi értéknek a védelem alapját képező értékét – az azt megállapító szakvélemény szerint – helyreállíthatatlanul elveszítette;

(…)”

 

A tulajdonos az építmény építéstörténetét is feltáró értékvédelmi szakvéleményt készíttetett a szóban forgó építményről, mely szakvéleménynek része az építmény pontos felmérése, állapotának rögzítése és fotódokumentációja is. A szakvélemény javaslatot is tartalmaz a víztorony emlékének megőrzésére. A benyújtott értékvédelmi szakvélemény kimondja:

 

"Az érdi Tolmács utca 5-7. számú telek műemléki és régészeti védettséggel nem
rendelkezik, de mint a település sajátos ipartörténeti emléke a telken álló víztorony helyi
védettséget nyert 2016-ban. Az ipari terület most tervezett fejlesztése a telek meglévő
funkcióinak bővítésével számol, a helyi védett épület jellegének védelme, a telek belsejében
szabadon álló torony fenntartása, ezzel a helyi védettségének megőrzése ezért nem
lehetséges. Az építmény ugyan a környék közelmúltjának jellegzetes eleme, építészeti és
ipartörténeti szempontból azonban szerény példája a 20. század közepi építészeti termésnek.
Néhány jellegzetes motívuma igyekszik felidézni a modernista építészet korszakban bevett
jegyeit, de mára műszakilag és fizikailag is elavult. Fenntartása nem csak a tervezett fejlesztést
lehetetlenítené el, de az építés korában alkalmazott anyagok rossz minősége miatt sem
feltétlenül lehetséges. Meggyőződésünk, hogy e dokumentáció vizsgálata és a vele egyidőben készült
építészeti felmérés képes megőrizni a torony emlékét, és emiatt a hozzá kapcsolódó, szintén
használaton kívül álló létesítményekkel együtt a bontása nem okoz pótolhatatlan vesztségeket,
különösen, mert a terület fejlesztése a környék munkahelyteremtő potenciálját is tudja növelni. Az építmény nem rendelkezik műemléki értékkel, a korszakának jellegzetesen megformált,
de nem különösebben kiemelkedő emléke.”

 

Ehhez hozzá kell tennünk, hogy az ilyen jellegű építmények esetében szokásos hasznosítási mód, az építmény fennmaradását biztosító működőképes funkció, vagyis a torony turisztikai, kilátópontként való hasznosítása a város adott pontján, egy működő ipari bázis közepén, közeli látványelemek, az iparteleptől független üzemeltető hiányában, használhatatlan műszaki állapotban életszerűen sajnos nem lehetséges.

 

Röviden ezek az összefüggések, melyeket mérlegelni szükséges a szabályozás módosítására tett kezdeményezés támogathatósága ügyében.

 

A helyi védelem megszüntetéséhez a Tkp. módosítása szükséges. A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm.rendelet a településképi rendelet módosításáról az alábbiak szerint rendelkezik:

 

 1. § (1) A településterv, kézikönyv és településképi rendelet
 2. a) készítése és módosítása adatszolgáltatáson alapul,
 3. b) véleményezése helyi partnerségi egyeztetés keretében is történik, ha az önkormányzat partnerségi rendeletében ezt előírja,
 4. c) adatszolgáltatás figyelembevételével elkészült tervezetét egyeztetni kell olyan módon, hogy a településtervnél véleményezési és záró szakasz, a kézikönyv és a településképi rendeletnél csak véleményezési szakasz kerül lefolytatásra, és
 5. d) elfogadása az egyeztetést követően történik, önkormányzati határozat vagy rendelet formájában.

(2) A településterv, kézikönyv és településképi rendelet készítését és módosítását az önkormányzat képviselő-testületének

 1. a) a készítés vagy módosítás tényét,
 2. b) új beépítésre szánt terület kijelölése esetén az Étv.-ben foglalt követelményeknek való megfelelést,
 3. c) amennyiben indokolt, a kiemelt fejlesztési területté nyilvánítást és
 4. d) a 7. § (7) bekezdése szerinti feljegyzés elfogadását

együttesen tartalmazó döntése alapozza meg.

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és – egyetértése esetén – döntsön a Tkp. módosításának megindításáról!

 

Az előterjesztés sürgősségét az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendeletének 28.§ (2) bekezdése alapján a tulajdonosi fejlesztés-beruházás mielőbbi megkezdése indokolja.

 

Érd, 2023. február 20.

 

                   Szűcs Gábor

                  alpolgármester

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése - a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm.rendelet 59.§ (2) bekezdés a) pontja alapján - elhatározza az Érd Megyei Jogú Város településképe védelmének helyi szabályairól szóló 30/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelet alábbi módosítását:
 • Érd, Tolmács utca 7. szám alatti (hrsz 24799/4) víztorony helyi védettségének megszüntetése.
 1. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a rendelet-tervezet fentieknek megfelelő elkészítéséről és a véleményezési eljárás kezdeményezéséről.

 

Határidő:         módosítási eljárás megindítására – 30 nap

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.