Tisztelt Közgyűlés!

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2022. december 13-ai ülésén arról döntött, hogy az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság feladatainak átvételére Érd Aréna Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény elnevezéssel, 2023. március 1. napjával új költségvetési szervet alapít, melynek alaptevékenysége az Érd Aréna kezelésével, fenntartásával, üzemeltetésével és hasznosításával kapcsolatos valamennyi pénzügyi és szervezési feladat ellátása.

 

Az igazgatási feladatok ésszerű ellátása, az azokkal kapcsolatos költségek csökkentésének érdekében úgy látjuk, hogy egy új intézmény létrehozása nem hozná meg a kívánt eredményt, mert a vezetők száma az új intézmény létrehozása esetén nem csökkenne, és nem eredményezne a város számára költségcsökkenést. Azt javasoljuk, hogy az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság feladatait teljes egészében az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény vegye át. Ezzel az igazgatási költségek jelentős csökkentése érhető el, mert egy intézményen belül kerülne ellátásra a város üzemeltetésével, a városi létesítmények kezelésével, működtetésével kapcsolatos összes feladat, amit az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény hatékonyan tud ellátni.

 

A 38/2022. (XII.14.) önkormányzati rendelet elfogadására vonatkozó előterjesztés is tartalmazta azt az indítványt, mely szerint a létrehozásra kerülő új költségvetési szervnél költséghatékonysági okokból nem indokolt külön pénzügyi-gazdasági szervezet létrehozása, e feladatok ellátásával az Érdi Közterület-Fenntartó Intézményt javasoltuk megbízni. Álláspontunk szerint az Érdi Közterület-Fenntartó Intézmény nemcsak a pénzügyi-gazdasági tevékenységet, hanem az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság összes feladatát képes hatékonyan ellátni.

 

A városi költségvetési források korlátozottsága, az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság működési szerkezetéből és a kialakult adottságokból adódó veszteséges, szerény hatékonyságú gazdálkodás miatt a nyugdíjas korú munkavállalók további alkalmazásának megszüntetése és az uszoda-bezárásokra tekintettel a humán-erőforrás csökkentése szükséges, mellyel további jelentős költségmegtakarítás érhető el. Minden más munkavállaló esetében a Munka Törvénykönyve szerinti munkaviszony a Társaság átalakulását követően – a jogviszony folytonossága mellett (Áht. 11/F. § (8) bekezdés) – az Áht. 11/F. § (1) bekezdése alapján közalkalmazotti jogviszonnyá alakul át a törvény erejénél fogva. Az átalakulásról és a jogállásváltozásról a munkavállalók legalább 15 nappal korábban értesítésre kerülnek, valamint a törvény által meghatározott határidőben megállapításra kerül az egyes munkavállalók illetménye is.

 

A munkavállalók továbbfoglalkoztatása szempontjából is előnyösebb, ha egy, már mindannyiuk által ismert szervezet foglalkoztatja őket tovább. Ezzel elkerülhető a munkavállalók közötti feszültség és őket hatékonyabban tudja az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény továbbfoglalkoztatni.

További előnye annak, ha az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság feladatait az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény veszi át, hogy nincs szükség az újonnan létrejövő intézmény vezetőjére vonatkozó pályázatot kiírni és annak eredményét bevárni, ez nem jelent időkiesést a feladatátvétellel kapcsolatban.

 

Jelen előterjesztés célja, hogy az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság feladatainak az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény részére történő átadása szabályszerűen kerüljön megvalósításra, melynek érdekében a következő döntések meghozatalára teszek javaslatot:

 

  1. Az ÉRD MJV Közgyűlése által elfogadott 284/2022. (XI.24.) határozat visszavonása

A fenti előterjesztésekkel összhangban szükséges a 284/2022. (XI.24.) határozat visszavonása, mert a határozat még a korábbi, az új intézmény megalapításáról szóló koncepcióra vonatkozóan tartalmazott rendelkezést (határozati javaslat I.).

 

  1. Az ÉRD MJV Közgyűlése által elfogadott 312/2022. (XII.13.) határozat visszavonása

A fenti előterjesztésekkel összhangban szükséges a 312/2022. (XII.13.) határozat visszavonása, mert a határozat még a korábbi, az új intézmény megalapításáról szóló koncepcióra vonatkozóan hozott döntést az Érd Aréna Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény létrehozásáról. A határozat visszavonását követően haladéktalanul kezdeményezni kell a Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásába történő nyilvántartásba vételére vonatkozóan előterjesztett kérelem visszavonását (határozati javaslat II.).

 

  1. Az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény alapító okiratának módosítása

Tekintettel arra, hogy a fenti előterjesztések szerint az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság feladatait az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény veszi át, valamint arra, hogy az ÉKFI jelenlegi alapító okirata egyes, a költségvetési szerv által gyakorolt tevékenységeket a 15/2019. (XII. 7.) PM rendeletben meghatározott funkciórend szerinti, speciális kategóriákhoz képest túl általános kategóriák szerint jelöli meg, indokolttá vált a feladatellátás és finanszírozás átlátható feltételeinek biztosítása és a jogszabályoknak való megfelelés érdekében az alaptevékenységek korábbiaknál részletesebb meghatározása az alapító okiratban.

 

Emellett figyelemmel arra, hogy az intézmény jelenlegi megnevezése nem tükrözi kellőképpen az általa gyakorolt és egyebekben bővülő funkciókat, javaslatot teszek arra is, hogy az „Érdi Közterület-fenntartó Intézmény” elnevezés helyett a költségvetési szerv új neve „Érdi Városgazda” legyen (határozati javaslat III.). Ezzel összefüggésben javaslatot teszek valamennyi érintett önkormányzati rendeletben a fenti névcsere átvezetésére is.

 

  1. Az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság által ellátott feladatok Érdi Városgazda általi átvételéről és a társaság megszüntetéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadása, valamint a Társaság által ellátott feladatok Érd Aréna Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény általi átvételéről és a társaság megszüntetéséről szóló 38/2022. (XII.14.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése

 

A fentiek szerinti gazdaságossági megfontolások alapján indokolatlannak tartjuk új intézmény létrehozását, ezért javasolom, hogy a Tisztelt Közgyűlés fogadja el azt a rendeletet, mely szerint az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2030 Érd, Alispán utca 2.; cégjegyzékszáma: 13-09-126135; adószáma: 14631443-2-13; főtevékenysége: vagyonkezelés)  feladatait az Érdi Városgazda veszi át, és az átvétel napját követően az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság jogutód nélkül megszűnik. Ugyanezen rendeletben az Érd Aréna Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény létrehozásáról, valamint az új intézménynek az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság feladatai átvételéről és a társaság megszüntetéséről szóló 38/2022. (XII.14.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése is szükséges.

 

 

  1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának megválasztásáról szóló 315/2022. (XII. 13.) határozatának módosítása:

 

A döntések sorában megtörtént a társaság könyvvizsgálójának megválasztása is, melynek eredményeként 2022. december 13. napjától 2023. február 28. napjáig terjedő időtartamra az ELE-CASH Könyvelő, Könyvvizsgáló, Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaság vált a társaság könyvvizsgálójává. A könyvvizsgáló megbízatásának időtartamát azonban a feladatátadás időpontjának a módosulásához kell igazítanunk. A könyvvizsgáló díjazása bruttó 170.000 Ft/hó (határozati javaslat IV.).

 

  1. Az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság költségvetési szerv által történő átvételéhez kapcsolódó könyvvizsgáló kijelölése:

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9/A. fejezete szerinti – a Társaságnak a költségvetési szerv által történő átvételéhez kapcsolódó – könyvvizsgálói feladatokra egy a Társaság könyvvizsgálójától független, másik könyvvizsgálót kell megbíznunk, melyre a határozati javaslatban foglaltak szerint teszek javaslatot (határozati javaslat V.).

 

A rendeletek tekintetében a Jat. 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével megtörtént a szabályozás várható következményeinek felmérése. A hatásvizsgálat eredményét az előterjesztés mellékletét képező hatásvizsgálati lap mutatja be.

 

A Jat. 18. § (2) bekezdése alapján tájékoztatom a Közgyűlést, hogy a rendelet-tervezetek az európai uniós joggal ellentétes szabályozást nem alakítanak ki.

 

Jelen előterjesztői indokolás a Jat. 18. § (3) bekezdése és a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzétételének megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) számú IM rendelet 20. § (3) bekezdése alapján közzétételre kerül.

 

Az előterjesztés sürgősségét az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendeletének 28. § (2) bekezdése alapján az indokolja, hogy az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság feladatainak jövőbeni zavartalan ellátása azonnali intézkedést igényel.

 

Kérem a Közgyűlést a rendelet-tervezetek és a határozati javaslatok elfogadására.

 

 

Érd, 2023. február 21.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT I.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 284/2022. (XI.24.) határozatát visszavonja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Csőzik László polgármester

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT II.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 312/2022. (XII.13.) határozatát visszavonja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Csőzik László polgármester

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, minősített többség szükséges.

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT III.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 148/2022. (VI.23.) határozattal elfogadott alapító okiratát a törzskönyvi bejegyzés napjától az 1. melléklet szerint módosítja, egyúttal elfogadja a 2. mellékletben szereplő egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.

 

A Közgyűlés ezzel egyidejűleg a 313/2022. (XII.13.) és a 16/2023. (I.26.) határozatát visszavonja.

 

 

Határidő:         döntés továbbítására 8 nap

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, minősített többség szükséges.

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT IV.

 

  1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának megválasztásáról szóló 315/2022. (XII. 13.) határozatának 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:

 

„1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, mint az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2030 Érd, Alispán utca 2.; cégjegyzékszáma: 13-09-126135; adószáma: 14631443-2-13; a továbbiakban: Társaság) kizárólagos tulajdonosa, a Társaság könyvvizsgálójává 2022. december 13. napjától 2023. május 31. napjáig terjedő időtartamra havi bruttó 170.000 Ft/ hó megbízási díjért az ELE-CASH Könyvelő, Könyvvizsgáló, Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaságot választja meg (székhelye: 2030 Érd, Áfonya utca 2.; cégjegyzékszáma: 13-9-179361; adószáma: 12346093-1-13; képviselője: Elekes Mária ügyvezető) a Társaság 2022. teljes évi záró beszámolója és – a Társaság átalakulására tekintettel – 2023. évi tört évi beszámolója könyvvizsgálatára. A Közgyűlés a könyvvizsgálatért személyesen felelősként Elekes Máriát (lakcíme: .; anyja neve: ; kamarai nyilvántartási száma: 003156) nevezi meg.”

 

Felelős: dr. Csőzik László polgármester, az Érdi Városfejlesztési Kft. ügyvezetője

Határidő:         az alapítói határozat aláírására: 2023. február 24.

                        A könyvvizsgálói megbízási szerződés módosítására: 2023. február 24.

                       

 

A szavazás módja: titkos szavazás, minősített többség szükséges.

 

Melléklet a …/2023. (II.23.) határozathoz

 

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1.; törzskönyvi azonosítószáma (PIR): 731256; államháztartási egyedi azonosítója (ÁHTI): 740845; adószáma: 15731254-2-13; képviselője: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének …/2023. (II.23.) számú határozata alapján dr. Csőzik László polgármester; a továbbiakban: Alapító) mint az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszáma: 13-09-126135; adószáma: 14631443-2-13; székhelye: 2030 Érd, Alispán utca 2.; a továbbiakban: Társaság) 100 %-os tulajdonosa (a továbbiakban: Alapító), az alábbi

 

alapítói határozatot

 

hozom:

 

…/2023. (II.23.) számú alapítói határozat

 

Alapító a Társaság könyvvizsgálójának megválasztásáról szóló 1/2022. (XII. 13.) határozatának 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:

 

„1. Alapító, mint az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2030 Érd, Alispán utca 2.; cégjegyzékszáma: 13-09-126135; adószáma: 14631443-2-13; képviselője: Zsirkai László ügyvezető; a továbbiakban: Társaság) kizárólagos tulajdonosa, a Társaság könyvvizsgálójává 2022. december 13. napjától 2023. május 31. napjáig terjedő időtartamra havi bruttó 170.000 Ft/ hó megbízási díjért az ELE-CASH Könyvelő, Könyvvizsgáló, Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaságot választja meg (székhelye: 2030 Érd, Áfonya utca 2.; cégjegyzékszáma: 13-9-179361; adószáma: 12346093-1-13; képviselője: Elekes Mária ügyvezető) a Társaság 2022. teljes évi záró beszámolója és – a Társaság átalakulására tekintettel – 2023. évi tört évi beszámolója könyvvizsgálatára. A Közgyűlés a könyvvizsgálatért személyesen felelősként Elekes Máriát (lakcíme: .; anyja neve: ; kamarai nyilvántartási száma: 003156) nevezi meg.”

 

Alapító felhívja a Társaság ügyvezetőjét, hogy a jelen alapítói határozatot haladéktalanul vezesse be a társasági Határozatok Könyvébe és a határozatban foglaltak végrehajtásáról az ott megadott határidőn belül az ott megadott iránymutatás szerint intézkedjen.

 

Kelt: Érd, 2022. február 23.

 

________________________________

Alapító képviseletében:

dr. Csőzik László polgármester

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT V.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, mint az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2030 Érd, Alispán utca 2.; cégjegyzékszáma: 13-09-126135; adószáma: 14631443-2-13; a továbbiakban: Társaság) kizárólagos tulajdonosa, a Társaság feladatainak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9/A. fejezete szerinti költségvetési szerv által történő átvételéhez kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátásával 2023. február 24. napjától 2023. szeptember 30. napjáig terjedő időtartamra 1.200.000 Ft + Áfa megbízási díj ellenében a Nagyítás Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot választja meg (székhelye: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 1. 3. em. 3/a. ajtó; cégjegyzékszám: 01-09-879724; adószáma: 13916084-2-41; képviselője: dr. Gyalog András ügyvezető). A Közgyűlés a könyvvizsgálatért személyesen felelősként dr. Gyalog Andrást (lakcíme: ; anyja neve: ; kamarai nyilvántartási száma: 003735) nevezi meg.

 

A fentiekre tekintettel a Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen határozathoz 1. számú mellékletként csatolt tartalommal az alapítói határozatot a Közgyűlés nevében írja alá.

 

A Közgyűlés felhívja a Társaság ügyvezetőjét, hogy a Könyvvizsgálóval az 1. pont szerinti tartalommal kösse meg a megbízási szerződést legkésőbb 2023. február 24. napjáig.

 

Felelős: Dr. Csőzik László polgármester, az Érdi Városfejlesztési Kft. ügyvezetője

Határidő:         az alapítói határozat aláírására: 2023. február 23.

                        a könyvvizsgálói megbízási szerződés megkötésére: 2023. február 24.

 

A szavazás módja: titkos szavazás, minősített többség szükséges.

 

 

Melléklet a …/2023. (II.23.) határozathoz

 

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1.; törzskönyvi azonosítószáma (PIR): 731256; államháztartási egyedi azonosítója (ÁHTI): 740845; adószáma: 15731254-2-13; képviselője: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének …/2023. (II.23.) számú határozata alapján dr. Csőzik László polgármester; a továbbiakban: Alapító), mint az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszáma: 13-09-126135; adószáma: 14631443-2-13; székhelye: 2030 Érd, Alispán utca 2.; a továbbiakban: Társaság) 100 %-os tulajdonosa (a továbbiakban: Alapító), az alábbi

 

alapítói határozatot

 

hozom:

 

…/2023. (II.23.) számú alapítói határozat

 

Alapító a Társaság a Társaság feladatainak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9/A. fejezete szerinti költségvetési szerv által történő átvételéhez kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátásával 2023. február 24. napjától 2023. szeptember 30. napjáig terjedő időtartamra 1.200.000 Ft + Áfa megbízási díj ellenében a Nagyítás Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot választja meg (székhelye: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 1. 3. em. 3/a. ajtó; cégjegyzékszám: 01-09-879724; adószáma: 13916084-2-41; képviselője: dr. Gyalog András ügyvezető). A Közgyűlés a könyvvizsgálatért személyesen felelősként dr. Gyalog Andrást (lakcíme: ; anyja neve: ; kamarai nyilvántartási száma: 003735) nevezi meg.

Alapító felhívja a Társaság ügyvezetőjét, hogy a jelen alapítói határozatot haladéktalanul vezesse be a társasági Határozatok Könyvébe és a határozatban foglaltak végrehajtásáról az ott megadott határidőn belül az ott megadott iránymutatás szerint intézkedjen.

 

Kelt: Érd, 2022. február 23.

 

________________________________

Alapító képviseletében:

dr. Csőzik László polgármester

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata