Az Érd 13745 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás megadása

 

Tisztelt Közgyűlés!

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonosa az Érd belterület 13745 helyrajzi számú, kivett óvoda, udvar megnevezésű, 1432 m² nagyságú ingatlannak (a továbbiakban ingatlan), mely természetben a 2030 Érd, Riminyáki út 15-17. szám alatt található. Az ingatlan 2016 óta a Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda vagyonkezelésében van, melynek fenntartója Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata (továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat).

 

A Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért felelős államtitkára a 2023. május 15-én kelt levelében tájékoztatta a nemzetiségi önkormányzatot, hogy Magyarország Kormánya a Miniszterelnökségen keresztül a nemzetiségi önkormányzat számára, a Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda energetikai hatékonyságot növelő beruházására 10. 600.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást kíván biztosítani. „A Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda energetikahatékonyságot növelő beruházásának támogatása” tárgyában a támogatói okirat előkészítését a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. végzi (azonosítószám: NEMZ-N-23-0096).

 

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. kérte, hogy a támogatói okirat elkészítése érdekében a tulajdonos önkormányzat tulajdonosi hozzájárulást adjon ki a beruházási munkák elvégzésére.

 

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban Rendelet) 15. § (1) bekezdése szerint az Önkormányzat előzetes, írásbeli engedélyét köteles kérni a vagyonkezelő – ha a vagyonkezelési szerződés másként nem rendelkezik – a vagyonkezelt eszközön elszámolt értékcsökkenést meghaladó, annak értékét növelő beruházáshoz, felújításhoz. A beruházás, felújítás értékét a vagyonkezelőnek bizonylatokkal – így különösen előzetes tételes költségvetéssel – kell igazolnia, és a beruházásról a vagyonkezelési szerződésben meghatározott módon és gyakorisággal, számlákkal alátámasztva az Önkormányzatnak be kell számolnia. Az Önkormányzat jogosult a beruházás helyszínén az elvégzett munkákat bármikor tételesen ellenőrizni.  

 

A Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda költségterve az előterjesztés mellékletét képezi.

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és döntsön a tulajdonosi hozzájárulás megadásáról!

 

Érd, 2023. június 14.

 

 

 

dr. Csőzik László

polgármester

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 15. §-a alapján –  az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát képező Érd belterület, 13745 helyrajzi számú, kivett óvoda, udvar megnevezésű, 1432 m² nagyságú, természetben a 2030 Érd, Riminyáki út 15-17. szám alatt található ingatlanra vonatkozóan tulajdonosi hozzájárulást ad a Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda vagyonkezelő részére a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett NEMZ-N-23-0096 azonosítószámú, „A Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda energetikahatékonyságot növelő beruházásának támogatása” tárgyú, Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat közreműködésével megvalósuló 10.600.000,- Ft összegű energetikai támogatás igénybevétele érdekében.

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.