Beszámoló az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2022. évi tevékenységéről

 

 

Tisztelt Közgyűlés!

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 93. § 14. pontja alapján az önkormányzati társulásoknak a társulási megállapodásban foglaltak szerint legalább évente be kell számolniuk a társulás működéséről.

 

Az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás) Társulási Megállapodásának XI. 2. pontja szerint a polgármester évente legalább egyszer a képviselő-testületének beszámol a Társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról.

 

A fenti előírásokra tekintettel a Társulás 2022. évi tevékenységéről az alábbi beszámolót terjesztem elő:

 

 1. Társulás által ellátott tevékenység

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 34/2017. (II. 23.) számú határozatával Budaörs, Dabas, Diósd, Gyál, Halásztelek, Hernád, Inárcs, Nagytarcsa, Örkény, Pusztavacs, Százhalombatta, Táborfalva, Tatárszentgyörgy, Tököl, Újhartyán, Újlengyel és Vecsés települések képviselő-testületeivel együtt, mint alapító tag hozta létre a Társulást. A Társulás megalakításának célja a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatás feladatainak hatékonyabb és célszerűbb megoldása, az együttműködés intézményesítése és a közös érdekérvényesítés elősegítése.

 

A Társulás munkaszervezeti feladatait Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látta el. Tevékenysége az ülések, illetve előterjesztések előkészítésére, a költségvetés és a pénzügyi beszámolók elkészítésére, illetve a pályázatokkal kapcsolatos teendőkre irányult.

 

A 2022. évben a Társulás döntéshozó szerve, a Társulási Tanács egy alkalommal, 2022. június 14. napján ülésezett, melynek keretében a következő döntéseket hozta:

 

 • Az 1/2021.(VI.14.) határozattal a Társulási Tanács a 2022. évben fizetendő tagdíjat 0 forintban állapította meg;
 • A 2/2022 (VI.14.) határozatával a Társulási Tanács elfogadta a Társulás 2022. évi költségvetését, amelynek bevételi és kiadási főösszegét 16 420 289 forintban állapította meg;
 • A 3/2022. (VI.14.) határozatával a Társulási Tanács elfogadta a Társulás saját bevételeit és adósságszolgálattal kapcsolatos kötelezettségeit tartalmazó, költségvetési évet követő három évre szóló „kitekintést”;
 • A 4/2022. (VI.14.) határozatával a Társulási Tanács arról döntött, hogy a Társulás munkaszervezeti feladataival kapcsolatos kiadásokat, amelyek összege 2022. január 1. – 2022. december 31. közötti időszakban összesen 3.000.000 forint volt, pénzeszköz átadás útján biztosítja Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részére;
 • Az 5/2022. (VI.14.) határozattal került elfogadásra a társulás 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadás;
 • A 6/2022. (VI.14.) határozattal a Társulási Tanács Nagy Jánost Szigetszentmiklós település polgármesterét a Társulási Tanács alelnökkének megválasztotta;
 • A 7/2022. (VI.14.) határozattal a Társulási Tanács az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. felügyelőbizottságába Szarvas Tibort delegálta;
 • A 8/2022. (VI.14.) határozattal került sor az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolójának elfogadására;
 • A 9/2022. (VI.14.) határozattal a Társulási Tanács a Társulási Tanács az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. felügyelőbizottságába Gombkötő Katalint delegálta;
 • Fentieken túlmenően a Társulási Tanács tájékoztatás keretében tudomásul vette Százhalombatta Város Önkormányzatának azon döntését, mely szerint 2022. december 31. napjával a társulásból kiválik.

 

 1. A Társulás 2022. évi pénzügyi adatai

 

A Társulás 2022. évi költségvetési kiadási előirányzata 16.420.289 Ft volt, amely az alábbiakban meghatározott tételekből állt:

 

1) Informatikai szolgáltatás igénybevétele 900.000,-Ft+ÁFA, ami a Társulás gazdálkodásához a pénzügyi számviteli szoftver üzemeltetéséhez és a jogszabály szerinti karbantartása miatt szükséges;

2) Üzemeltetési anyagok soron 4.000.000,-Ft+ÁFA került tervezése, amely a Társulás adminisztratív költségeinek fedezetéhez szükséges;

3) A Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások és az Egyéb szolgáltatások előirányzata összesen 4.800.000,-Ft+ ÁFA, amely a feladat ellátásához igénybe vehető egyéb szolgáltatások kiadásaihoz biztosít fedezetet;   

4) Egyéb dologi kiadások 339.289 Ft összegben kerültek megtervezésre, ami a hatósági, közjegyzői eljárási díjak kifizetéséhez és egyéb kiadásokhoz biztosított előirányzat;

5) A beruházások soron informatikai eszköz vásárlásához, valamint egyéb tárgyi eszköz beszerzéséhez biztosítottunk fedezetet a társulási feladatok ellátáshoz 600.000,-Ft+ÁFA összegben;

6) Az Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belül jogcímen a Társulás és Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala között megkötendő pénzeszköz átadási megállapodás fedezete szerepel – az előző évitől eltérő összegben – 3.000.000 Ft értékben. A pénzeszköz átadását a Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátása során felmerülő személyi juttatásokkal kapcsolatos kiadás indokolja, tekintettel arra, hogy a feladatot ellátó köztisztviselő a Polgármesteri Hivatal állományába tartozik, a működési kiadások fedezetét biztosító tagdíj bevétel viszont a Társulásnál jelentkezik. A fenti összeg tekintetében tehát a Társulás részéről szükséges a működési költségek fedezetének pénzeszköz-átadás jogcímen történő biztosítása a Hivatal részére, melyről külön határozati javaslat rendelkezik.

 

A Társulás költségvetésében általános tartalék és céltartalék nem került meghatározásra.

 

I.) A hatályos társulási megállapodás XIV. 4. pontja alapján a tagdíjak lakosságszám alapján kerülnek megállapításra. A 2021. évi tagdíjak összegéről a Társulási Tanács 2/2021/(IX.02.) határozatával döntött, mely alapján a társulás 2021. évi költségvetésébe összesen 6.886.450 Ft tagdíj került betervezésre.

A társulás egyéb működési kamatbevétele 1.065 Ft-ban került megállapításra.

 

 

III.) A társulás kiadásainak jelentősebb összegei az alábbi tételekből álltak:

 

A társulás költségvetési bevételei 1.065 Ft, finanszírozási bevétele 10.772.299 Ft, költségvetési kiadásai 6.000 Ft-ban kerültek megállapításra.

 

A 2021. évi maradvány összege 10.767.364 Ft, melyből a 2022. évi eredeti költségvetésbe betervezésre került 10.767.364 Ft.

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és fogadja el a határozati javaslatot!

 

 

Érd, 2023. június 16.

 

 

 

dr. Csőzik László

polgármester

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2022. évről szóló beszámolóját elfogadja.

 

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.