Beszámoló az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2022. évi tevékenységéről

 

 

Tisztelt Közgyűlés!

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 93. § 14. pontja alapján az önkormányzati társulásoknak, a társulási megállapodásban foglaltak szerint legalább évente be kell számolniuk a társulás működéséről.

 

Az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás) Társulási Megállapodásának XI. 2. pontja szerint a polgármester évente legalább egyszer a képviselő-testületének beszámol a Társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról.

A fenti előírásokra tekintettel a Társulás 2022. évi tevékenységéről az alábbi beszámolót terjesztem elő:

 

  1. Társulás által ellátott tevékenység

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 88/2012. (III. 29.) határozatával alapító tagként hozta létre a Társulást, amely azzal az alapvető céllal jött létre, hogy a tagok a hulladékkezelési közszolgáltatásukat összehangoltan megújítsák és fejlesszék a közigazgatási területükön. A Társulást Érd, Százhalombatta, Tárnok, Diósd, illetve Sóskút települések önkormányzatai alkotják. A Társulás által megvalósított, KEOP-1.1.1-C/13-2013-0018 kódszámú pályázati projekt fenntartási ideje 2021. évben lejárt.

 

A Társulás munkaszervezeti feladatait Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látta el. Tevékenysége az ülések, illetve előterjesztések előkészítésére, a költségvetés, a pénzügyi beszámolók elkészítésére irányult.

 

A 2022. évben a Társulás döntéshozó szerve, a Társulási Tanács egy alkalommal ülésezett, június 14-én, amelynek keretében a következő döntéseket hozta:

 

  • 1/2023 (VI.14.) határozatával elfogadta a Társulás 2022. évi költségvetését, amelynek bevételi és kiadási főösszegét 99 589 968 forintban állapította meg;
  • 2/2023. (VI.14.) elfogadta a Társulás saját bevételeit és adósságszolgálattal kapcsolatos kötelezettségeit tartalmazó, költségvetési évet követő három évre szóló „kitekintést”;
  • 3/2023. (VI.14.) határozatával a Tagok által 2022. évre fizetendő tagdíj összegét 0 Ft-ban határozta meg.

 

  1. A Társulás 2022. évi pénzügyi adatai

 

A Társulási Tanács 3/2021. (IX.02.) számú határozatában foglaltak szerint a tagok a 2022. évre tagdíjat nem fizettek, tekintettel arra, hogy a korábbi évekből származó maradvány összeg fedezetet nyújtott az év folyamán keletkezett kiadásokra.

A KEOP-1.1.1-C/13-2013-0018 kódszámú pályázati projekt keretében beszerzett és a hulladékgazdálkodási közfeladatot ellátó társaságok részére bérleti szerződés keretében rendelkezésre bocsátott gépjárművek bérleti szerződése 2021. évben lejárt. A járművek további használatára vonatkozó szerződés megkötésére a költségvetés összeállítása időpontjáig nem került sor, ezért a 2022. évi eredeti költségvetésben bérleti díj nem került tervezésre.

 

A Társulás 2022. évi költségvetési kiadási előirányzata 99.589.968 forint, amely teljes egészében dologi kiadásként került előirányzatosításra. A dologi kiadások között jelentkezik az egyéb dologi kiadásként elszámolható 7.000.000 forint, továbbá a szolgáltatási kiadásként elszámolható 72.905.487 forint + ÁFA összegű fedezet. 

 

A Társulás költségvetésében általános tartalék és céltartalék nem került meghatározásra.

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és fogadja el a határozati javaslatot!

 

 

Érd, 2023. június 16.

 

 

 

dr. Csőzik László

polgármester

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2022. évről szóló beszámolóját elfogadja.

 

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.