Beszámoló az Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás 2022. évi tevékenységéről

 

Tisztelt Közgyűlés!

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 93. § 14. pontja alapján az önkormányzati társulásoknak a társulási megállapodásban foglaltak szerint legalább évente be kell számolniuk a társulás működéséről.

 

Az Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának VIII. 2.2. pontja alapján a polgármester évente legalább egyszer a képviselő-testületnek beszámol a Társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról.

 

A fenti előírásokra tekintettel a Társulás 2022. évi tevékenységéről az alábbi beszámolót terjesztem Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése elé:

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 4/2008. (I. 24.) határozatával alapító tagként 2008. február 18-án hozta létre a Társulást, mely azzal az alapvető céllal jött létre, hogy a tagok a szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási beruházási programjukat összehangoltan fejlesszék a közigazgatási területükön. A Társulást Érd, Tárnok, illetve Diósd települések önkormányzatai alkotják.

 

2022-ben a Társulás döntéshozó szerve, a Társulási Tanács az alábbiak szerint tartotta üléseit:

 

  1. január 5-ei ülés:

 

- Az 1/2022 (I.05.) határozattal módosításra került a Társulás 2021. évi költségvetése. Ennek keretében a Társulás költségvetésében bevételi és kiadási oldalon is megjelentek azok a tételek, amelyek a Társulás által kerülnek kiegyenlítésre, de a Társulás 100 %-os tulajdonában álló Zöldhatár Kft. részére továbbszámlázásra kerültek, mivel a tevékenységeket már nem a Társulás, hanem az annak 100 %-os tulajdonában álló Zöldhatár Kft. végzi. A tevékenységekkel kapcsolatos engedélyek megszerzése, a közüzemi mérőórák átírása folyamatban van, még nem történt meg teljes körűen, így az eredeti költségvetés tervezésekor az első féléves időtartamra betervezett összegeket a bevételi és kiadási oldalon is emelni volt szükséges. A költségvetési főösszeg erre tekintettel 66.055.864 Ft-tal emelkedett, amely a bevételi oldalon a szolgáltatások ellenértéke soron, a kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatain jelentkezett.

A jelenlegi módosítás tartalmazza az eredeti költségvetési határozatban nem szerepeltetett, a Társulás részére 2021. január hónapban átutalt 8.969.948 Ft bevételt, amely a „Buszos utak” projekt maradványösszegeként Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat számlaegyenlegeként állt rendelkezésre, de annak felhasználása a Társulás által megvalósított beruházási projekt keretében történt meg. Az előterjesztés tartalmazott ezen túlmenően - a Társulás részére tagdíjként rendelkezésre bocsátott, 30.835.255 Ft összegű forrás felhasználását illetően - a teljesített kiadásoknak megfelelő belső átcsoportosításokat, amelyek tagdíj növekedési igényt nem eredményeztek. Az említett hatások következtében a Társulás költségvetési főösszege összességében 75.025.812 Ft-tal emelkedett.

 

- A 2/2022. (I.05.) határozatával a Társulás hozzájárult ahhoz, hogy az általa lízingelt gépjárművet a Zöldhatár Kft. saját forrásból maradványértéken megvásárolja.  E döntés háttere, hogy a Társulás 2018. december 20. napján három évre szóló lízingszerződést kötött a PDU-215 forgalmi rendszámú személygépjárműre. A szerződés 2021. december hónapban lejárt, az utolsó lízingdíj megfizetésekor a Társulásnak döntenie kellett, hogy maradványértéken megvásárolja-e a gépjárművet. A gépjármű a Társulás feladat ellátásához nem, de a Zöldhatár Kft. tevékenységéhez viszont szükséges volt.

 

  1. február 15-ei ülés

 

- A 3/2022. (II.15.) határozatával a Társulási Tanács döntött a Társulási Megállapodás módosításáról, melyben a társulás működésének időtartama, valamint az elnök, illetve az alelnök helyettesítésére vonatkozó szabály került módosításra, továbbá a polgármesterek nevei kerültek aktualizálásra;

 

- A 4/2022. (II.15.), illetve az 5/2022. (II.15.) határozattal döntés született a Társulási Tanács elnökének, illetve alelnökének az önkormányzati ciklus végéig történő megválasztásáról, tekintettel arra, hogy a korábban adott elnöki, illetve alelnöki megbízatás határozott időtartama szólt, mely lejárt;

 

- A 6/2022. (II.15.) határozattal sor került a Társulási Tanács 2022. január 05. napján hozott döntéseinek megerősítésére.

 

  1. június 22.

 

- A 7/2022. (VI.22.) határozattal sor került a Társulás 2021. évi zárszámadásának elfogadására. Ennek során a Társulás Tanács a 2021. évi költségvetési bevétel teljesítését 149.435.197 forintban, az előző évi maradvány igénybevételét 462.054.694 forintban, összesen 611.489.891 forintban állapította meg.  A Társulási Tanács a 2021. évi költségvetési kiadás teljesítését 179.593.633 forintban, a finanszírozási kiadások teljesítését 0 forintban, összesen 179.593.633 forintban állapította meg. A Társulás a költségvetési maradványt 431.896.258 forintban állapította meg, ami a 2022. évi eredeti költségvetésbe beépítésre került. A Társulási Tanács közvetett támogatást nem állapított meg, áthúzódó kötelezettségvállalása nincs.

 

- A 8/2022. (VI.22.) határozattal történt meg a Társulás 2022. évi költségvetésének elfogadása, melyben a Társulási Tanács a Társulás 2022. évi költségvetési bevételét 57.713.698 forintban, az előző évi maradvány igénybevételét 431.896.258 forintban, költségvetési bevételi főösszegét 489.609.956 forintban állapította meg. A Társulási Tanács a Társulás 2022. évi költségvetési kiadásait 489.609.956 forintban, költségvetési kiadási főösszegét pedig 489.609.956 Ft-ban állapította meg.

 

- A 9/2022. (VI.22.) határozattal a Társulás saját bevételeit és adósságszolgálattal kapcsolatos kötelezettségeit tartalmazó, költségvetési évet követő három évre szóló „kitekintés” megállapítása történt meg.

 

- A 10/2022. (VI.22.) határozattal történt meg 2022. évi tagdíj megállapítása. Ennek értelmében a tagok által 2022. évre fizetendő tagdíj összege 31.113.161 Ft-ban került megállapításra, amelyet teljes egészében Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata visel.

 

- A 11/2022. (VI.22.) határozat alapján megtörtént a Zöldhatár Kft. 2021. évi beszámolójának elfogadása is, melynek keretében a társaság 15.661.000 forintos adózott eredménye eredménytartalékba helyezésére is sor került.

 

- A 12/2022. (VI.22.) határozat alapján Az Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa felkérte a Zöldhatár Kft. ügyvezetőjét, hogy a 2021. évi beszámolóra vonatkozó korlátozó könyvvizsgálói záradékban foglaltak tisztázásához a könyvvizsgáló számára a vizsgálathoz és a véleményalkotáshoz szükséges és elégséges információt, dokumentumot az idei év könyvvizsgálata keretében bocsássa rendelkezésre.

 

- A 13/2022. (VI.22.) határozat szerint, mivel Csókai Viktor távozása következtében a Zöldhatár Kft. ügyvezetői pozíciója is megüresedett, a társaság ügyvezetőjének Nyírőné Császár Adrienn került megválasztásra, aki feladatát megbízási szerződés alapján látja el.

 

- A 14/2022. (VI.22.) határozattal a Társulás Társulási Tanács a Zöldhatár Kft. felügyelőbizottság tagjának Gombkötő Katalint választotta meg 2024. december 31-ig.

 

 A Társulás 2022. évi pénzügyi adatai

 

  1. A Társulás munkaszervezetének kiadásai

 

A Társulás munkaszervezeti feladatait az Érdi Polgármesteri Hivatal látja el. A Társulás saját foglalkoztatott, aktív állományú munkavállalóval nem rendelkezik. A személyi juttatások között megtervezett, 1.000.000 Ft összegű személyi juttatás előirányzat a korábban aktív, jelenleg GYES állományban lévő dolgozó szabadságmegváltásának fedezete céljából került tervezésre.

A dologi kiadások között a Társulás által bérelt, az iratok tárolására és a munkavégzésre szolgáló iroda kiadásai, kommunikációs és egyéb szolgáltatások kiadásai, közüzemi költségek jelentkeznek. A Társulás munkaszervezetének kiadásai összesen 18.540.161 Ft-ban kerültek meghatározásra, amely összeg tagdíjként kerül a Társulás részére megtérítésre. A Tagdíj a kizárólag Érd MJV Önkormányzatát, mint társult tagot terheli, tekintettel arra, hogy a jelenleg folyó, a Társulás által megvalósított beruházási projektek csaknem teljes mértékben Érdet érintik.

 

 

  1. Papi Földek üzemeltetésének költségei

 

A csapadékvíz elvezetési program keretében az Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati társulás valósította meg az Érdligeti Záportározó és környezete kialakítására vonatkozó programot. A program megvalósítása a befejezéshez közeledik, a víztározó környezetében kialakított városligetben szükségessé vált zöldfelület üzemeltetési, karbantartási feladatok elvégzése. A feladat elvégzésére a terület tulajdonosa, Érd MJV Önkormányzata kötött szerződést az Érdi Közterület-fenntartó Intézménnyel. A Társulás kiadásai között a jelenleg még a Társulás, mint projekt megvalósító nevén levő közüzemi mérőórák energiafogyasztásának fedezete került tervezésre. Ennek összege 12.573.000 Ft.

 

3.Projekt kiadások

 

A Társulás a Modern Városok Program keretében csapadékvíz elvezetési és útépítési projekteket valósít meg. A 2021. évi beszámolóban maradványként szereplő, összesen 431.896.258 Ft többféle jogcímen épült be a Társulás 2021. évi költségvetésébe:

- 329.361.124 Ft Érd MJV Önkormányzata részére kerül visszautalásra a tárgyév folyamán. Ez az összeg az Önkormányzat által korábban a projektekre átadott, fel nem használt pénzeszköz állomány. Az összeget Érd MJV Önkormányzata fogja felhasználni a beruházások befejező műveletei során. Az összeg tartalmazza a Közgyűlés 283/2019. (XII. 19.) számú határozata alapján átadott, 190.500.000 Ft összegű fedezet fel nem használt összegét is, amely a tervek szerint a csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztéséhez kapcsolódó, ún. nyugati víztározó megépítését szolgálta volna. A víztározó megépítéséhez szükséges szakhatósági engedély azonban a projekt megvalósítására rendelkezésre álló határidőig nem érkezett meg, így a társulás a beruházást nem tudta megkezdeni.    

- 18.317.659 Ft a végrehajtott projektekkel összefüggésben fennálló, garanciális visszatartásra tekintettel fizetendő összeg, amely a beruházási és egyéb szolgáltatási előirányzatok között szerepel a 2022. évi költségvetésben.

- 52.079.638 Ft a társulás 2021. évi beszámolójában adott előlegként szerepeltetett összeg, amelynek elszámolása és végleges kiadásként történő könyvelése a 2022. évben történt meg.

 

4.Továbbszámlázott kiadások

 

A Társulás kiadásaiként kerültek elszámolásra és kifizetésre a Társulás tulajdonában álló Zöldhatár Kft. azon kiadásai, amelyekre vonatkozó tevékenységeket korábban a Társulás végzett. Ezek a kiadások továbbszámlázásra kerülnek a Zöldhatár Kft. részére, tehát bevételként is megjelennek a Társaság könyvelésében. Ezekből a tételekből összesen 32.137.837 Ft-ot a Zöldhatár Kft 2021. decemberében kifizetett a Társulás részére, de a Társulás a kiadásokat csak 2022. évben fizette ki, így azok a 2021. évi maradvány kötelezettségvállalással terhelt összegét képezték.

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és fogadja el a határozati javaslatot!

 

Érd, 2023. június 16.

 

 

dr. Csőzik László

polgármester

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás 2022. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

 

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.