Az Érd, Felső u. 43. szám alatti ingatlanon létrejött haszonélvezeti joggal és haszonkölcsön szerződésekkel kapcsolatos döntés módosítása

 

 

Tisztelt Közgyűlés!

 

A Közgyűlés 57/2015. (III.26.) határozata alapján Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DELFINTEL Energiaellátási, Távközlési, Tervezési és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Beruházó, 2015. április 8-án együttműködési megállapodást, valamint haszonélvezeti jog alapításáról szóló előszerződést kötött az érdi ingatlan-nyilvántartásban 22773 helyrajzi számon feltüntetett 2030 Érd, Felső u. 43. szám alatt található ingatlanra felépítendő új Egészségház vonatkozásában. A fenti beruházás eredményeként  itt nyert elhelyezést a 2. (dr. Schütz István), a 3. (dr. Kiss József) és a 4. (dr. Deák Eszter) számú felnőtt háziorvosi körzet rendelője.

 

A Közgyűlés 304/2017. (XI.30.) határozatával az ingatlanra bejegyzett társasház alapítás előzetes ténye alapján döntött az Érd Felső u. 43. szám alatti 22773/A/4 hrsz.-ú rendelő albetéten történő 2042. december 1. napjáig szóló haszonélvezeti jog alapításáról és az orvosokkal kötendő haszonkölcsön szerződések létrejöttéről. Az alapító okirat azonban nem nyert végleges bejegyzést, miután a vektoros felmérés alapján kiderült, hogy a megvalósult épület és az alapító okirat eltérést mutatott. Az ingatlan tulajdonosa az eltérések kijavítását követően ismét benyújtotta az ingatlanügyi hatóság felé az immár helyes adatokat tartalmazó alapító okiratot bejegyzés céljából, ennek következtében viszont változtak az önkormányzatot megillető albetét paraméterei is. A határozatunkban eredetileg szereplő  22773/A/4 helyrajzi szám 22773/A/5-re módosult az albetét területe pedig 169,12 m2-ről 175 m2-re változott.

Természetesen az ingatlanban elhelyezett háziorvosi praxisok működését a fenti probléma semmilyen formában nem befolyásolta, ugyanis a működéshez szükséges megállapodásokat megkötöttük, jelen előterjesztés célja csupán az, hogy az ingatlannyilvántartásban újólag bekerült adatok szerepeljenek a felek közötti  megállapodásokban is.

 

Az új haszonélvezeti jog alapításáról szóló és a háziorvosokkal kötendő új haszonkölcsön szerződéseket a fenti adatváltozásokon kívül természetesen változatlan tartalommal kötjük meg.

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és fogadja el a határozati javaslatot!

 

Érd, 2023. június 15.

 

 

dr. Csőzik László

polgármester

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

  1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a DELFINTEL Energiaellátási, Távközlési, Tervezési és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság kizárólagos 1/1 arányú tulajdonát képező érdi 22773/A/5 hrsz-ú, 175 m2 nagyságú, rendelő megnevezésű, természetben a 2030 Érd, Felső u. 43. I. emelet 2. ajtó szám alatti társasházi ingatlanra a Tulajdonossal Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat javára 2042. december 1. napjáig tartó időtartamra térítésmentesen haszonélvezeti jogot alapít egészségügyi alapellátás közfeladatának körében három felnőtt háziorvosi körzet működésének biztosítása céljából.

 

  1. A Közgyűlés térítésmentes használati jogot biztosít az 1. pont szerinti ingatlanon a 2., 3. és a 4. számú felnőtt háziorvosi körzetben feladat-ellátási szerződéssel rendelkező háziorvosnak.

 

  1. A Közgyűlés a 304/2017. (XI.30.) határozatát a mai napi hatállyal visszavonja azzal, hogy rendelkezéseit a maghozatalától a visszavonásig alkalmazni rendeli.

 

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a fenti módosított tartalommal az új haszonélvezeti jog alapításáról szóló és a háziorvosokkal kötendő új haszonkölcsön szerződéseket írja alá.

 

 

Határidő:         a szerződés aláírására – 30 nap

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.